เซตย่อยที่มีผลรวมหารด้วยม

ระดับความยาก ยาก
ถามบ่อยใน อาร์ซีเซียม ซิสโก้ เดอชอว์ Directi Expedia Myntra payu
แถว การเขียนโปรแกรมแบบไดนามิกเข้าชม 145

คำชี้แจงปัญหา

ปัญหา“ เซตย่อยที่มีผลรวมหารด้วย m” ระบุว่าคุณได้รับอาร์เรย์ของจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบและจำนวนเต็ม m ตอนนี้คุณต้องหาว่ามีเซตย่อยที่มีผลรวมหารด้วย m ได้หรือไม่ นั่นคือผลรวมของชุดย่อยควรให้ 0 เมื่อเราใช้โหมดกับ m

ตัวอย่าง

เซตย่อยที่มีผลรวมหารด้วยมหมุด

array = {1, 2, 4}
m = 3
True

คำอธิบาย

ชุดย่อยที่มีผลรวม {1,2} เพื่อให้ 3 เป็นผลลัพธ์ {2, 4} ก็สรุปได้ว่าให้ 6 เป็นผลลัพธ์ซึ่งหารด้วย 3 ได้เช่นกันดังนั้นคำตอบจึงเป็นจริง

เข้าใกล้

ดังนั้นเราก็พบปัญหาที่คล้ายกันซึ่งก็คือการตรวจสอบว่าไฟล์ ผลรวมของชุดย่อยเท่ากับผลรวมเป้าหมาย. แต่ที่นี่ไม่ได้ตรวจสอบว่าผลรวมย่อยเท่ากับผลรวมที่กำหนดหรือไม่ แต่เราต้องตรวจสอบว่าผลรวมย่อยหารด้วย m ได้หรือไม่ ดังนั้นเราจึงสามารถจัดกรอบปัญหาใหม่ได้ตามที่เราต้องการค้นหาว่ามีเซตย่อยที่มี sum = m, 2m, 3m, .. ฯลฯ หรือไม่หากเซตย่อยมีผลรวมเท่ากับค่าใด ๆ ที่กำหนด เราส่งคืนจริงอื่นเท็จ

ดังนั้นแทนที่จะคิดแบบนี้ เราหาโมดของผลรวมไปเรื่อย ๆ และถ้าเราได้ 0 เราแน่ใจว่ามีเซตย่อยที่มีผลรวมหารด้วยม. แต่เราต้องสนใจบางอย่างก่อนหน้านั้น หากจำนวนองค์ประกอบ n> = m (จำนวนเทียบกับที่จะนำ mod มาใช้) จากนั้นคำตอบก็มีอยู่เสมอเพราะหลักการ Pigeonhole เราจำเป็นต้องจัดการกับกรณีที่มีผลรวม 0 ถึง m-1 ซึ่งเป็น n <= m

ดังนั้นแนวคิดทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังแนวทางนี้คือเรามีชุดย่อยบางชุดที่มี sum = j จากนั้นเราสามารถสร้างชุดย่อยใหม่โดยมี sum = (j + current_element)% m และนั่นคือวิธีที่เราจะเติมเต็ม การเขียนโปรแกรมแบบไดนามิก ตาราง.

รหัส

รหัส C ++ สำหรับชุดย่อยที่มีผลรวมหารด้วยม

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

bool findSubsetDivisibleByM(int arr[], int n, int m)
{
 // because of piegonhole principle
 if (n > m)
  return true;

 // this will work as dp array for all elements until the last element
 bool dp[m]; memset(dp, false, m);

 for (int i=0; i<n; i++)
 {
  // this will work as our current dp array
  bool tmp[m]; memset(tmp,false,m);

  // we will add the current element to all possible subset sum
  // until now and then take the mod of the sum and will keep
  // on filling the current dp array(tmp)
  for (int j=0; j<m; j++)
  {
   // if the dp table until the last element has subset sum = j
   if (dp[j] == true)
   {
    if (dp[(j+arr[i]) % m] == false)
     // fill the current dp table(tmp array)
     tmp[(j+arr[i]) % m] = true;
   }
  }

  // now just fill the original dp array
  for (int j=0; j<m; j++)
   if (tmp[j] == true)
    dp[j] = true;
  // fill the dp array considering you have subset made of only current element
  dp[arr[i]%m] = true;
 }

 return dp[0];
}

int main(){
 // Number of elements
 int n;cin>>n;
 // Number which should divide the subset
 int m;cin>>m;
 // array to store non-negative numbers
 int a[n];
 for(int i=0;i<n;i++)
  cin>>a[i];
 bool can = findSubsetDivisibleByM(a, n, m);
 if(can == true)
  cout<<"There exists a subset having sum divisible by m";
 else
  cout<<"There does not exist any subset having sum divisible by m";
}
3 3 
1 2 4
There exists a subset having sum divisible by m

โค้ด Java สำหรับ Subset ที่มีผลรวมหารด้วย m

import java.util.*;
class Main{
 
 	static boolean findSubsetDivisibleByM(int arr[], int n, int m)
 {
  // because of piegonhole principle
  if (n > m)
   return true;

  // this will work as dp array for all elements until the last element
  boolean dp[] = new boolean [m];
  for(int i=0;i<m;i++)
   dp[i] = false;

  for (int i=0;i<n; i++)
  {
   // this will work as our current dp array
   boolean tmp[] = new boolean[m];
   for(int j=0;j<m;j++)
    tmp[j] = false;
   // we will add the current element to all possible subset sum
   // until now and then take the mod of the sum and will keep
   // on filling the current dp array(tmp)
   for (int j=0; j<m; j++)
   {
    // if the dp table until the last element has subset sum = j
    if (dp[j] == true)
    {
     if (dp[(j+arr[i]) % m] == false)
      // fill the current dp table(tmp array)
      tmp[(j+arr[i]) % m] = true;
    }
   }

   // now just fill the original dp array
   for (int j=0; j<m; j++)
    if (tmp[j] == true)
     dp[j] = true;
   // fill the dp array considering you have subset made of only current element
   dp[arr[i]%m] = true;
  }

  return dp[0];
 }
 public static void main(String[] args)
 {
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  // Number of elements
  int n = sc.nextInt();
  int m = sc.nextInt();
  // array to store non-negative numbers
  int a[] = new int[n];
  for(int i=0;i<n;i++)
   a[i] = sc.nextInt();
  boolean can = findSubsetDivisibleByM(a, n, m);
  if(can == true)
   System.out.println("There exists a subset having sum divisible by m");
  else
   System.out.println("There does not exist any subset having sum divisible by m");
 	}
}
3 3
1 2 4
There exists a subset having sum divisible by m

การวิเคราะห์ความซับซ้อน

ความซับซ้อนของเวลา

O (M ^ 2)เพราะเราต้องแก้ปัญหาก็ต่อเมื่อ n <= m. ดังนั้นขอบเขตบนของ n คือ m ดังนั้นความซับซ้อนของเวลาจึงเป็นพหุนาม

ความซับซ้อนของอวกาศ

O (ม) เนื่องจากพื้นที่ที่ต้องการสำหรับอาร์เรย์ dp เป็นเชิงเส้น พื้นที่จำเป็นสำหรับการจัดเก็บตาราง dp เท่านั้นดังนั้นความซับซ้อนของพื้นที่จึงเป็นแบบเส้นตรง

คำถามสัมภาษณ์ยอดนิยม

S.No คำถามสัมภาษณ์ ถามมากี่ครั้งแล้ว
1ลบโหนดในรายการที่เชื่อมโยงแบบทวีคูณ2822
2โปรแกรม Java เพื่อค้นหาจำนวนโหนดใน Binary Tree2505
3ย้อนกลับสตริงโดยไม่มีผลต่ออักขระพิเศษ2465
4ลบโหนดของรายการที่เชื่อมโยงในตำแหน่งที่กำหนด1980
5Palindrome ใช้การเรียกซ้ำ1839
6แทรกโหนดในรายการที่เชื่อมโยงในลักษณะที่เรียงลำดับ (จากน้อยไปมาก)1662
7ค้นหาคู่องค์ประกอบจากอาร์เรย์ที่มีผลรวมเท่ากับตัวเลข1650
8จัดเรียงองค์ประกอบตามความถี่ของการเกิดขึ้น1633
9เขียนโปรแกรมเพื่อพิมพ์การเรียงสับเปลี่ยนทั้งหมดของสตริงที่กำหนด1607
10ค้นหาระยะห่างต่ำสุดระหว่างตัวเลขสองตัวในอาร์เรย์1477
11สร้างรายการที่เชื่อมโยงเป็นทวีคูณ1445
12จัดเรียงด่วน1422
13ย้อนกลับอาร์เรย์1414
14หน้าต่างที่เล็กที่สุดในสตริงที่มีอักขระทั้งหมดของสตริงอื่น1399
15ค้นหาสามเท่าที่รวมเป็นมูลค่าที่กำหนด1357
16ลบรายการที่ซ้ำกันทั้งหมดซ้ำ ๆ1356
17องค์ประกอบที่ทำซ้ำครั้งแรก1342
18จัดเรียงเลขคู่และเลขคี่เพื่อให้คี่มาหลังคู่1325
19ผลรวมของตัวเลขในสตริง1319
20จำนวนบวกที่เล็กที่สุดที่ขาดหายไปในอาร์เรย์ที่ไม่ได้เรียงลำดับ1286
21ตรวจสอบว่าองค์ประกอบของอาร์เรย์ติดต่อกันหรือไม่1256
22ตรวจหาลูปในรายการที่เชื่อมโยง1239
23Subarray ที่ต่อเนื่องกันที่ใหญ่ที่สุด1232
24จัดเรียงอย่างรวดเร็วในรายการที่เชื่อมโยงแบบ SIngly1219
25Subarray กับผลรวมที่ได้รับ1216
26พิมพ์ชุดค่าผสม R ที่เป็นไปได้ทั้งหมดในอาร์เรย์ขนาด N ที่กำหนด1207
27ฟังก์ชันเรียกซ้ำเพื่อค้นหาสตริงย่อย1199
28ค้นหาจำนวนการทำซ้ำสูงสุดในอาร์เรย์1159
29การส่งผ่านคำสั่ง Binary Tree Level ใน Java1128
30ค้นหาองค์ประกอบที่เล็กที่สุดอันดับหนึ่งและสอง1123
31ตรวจสอบว่ารายการที่เชื่อมโยงสองรายการเหมือนกันหรือไม่1104
32ผลรวม Subarray สูงสุดโดยใช้ Divide และ Conquer1099
33ลบอักขระออกจากสตริงแรกซึ่งอยู่ในวินาที1072
34ค้นหาผู้นำในอาร์เรย์1063
35สลับโหนดในรายการที่เชื่อมโยง1039
36ค้นหาจำนวนครั้งที่เกิดขึ้นคี่ในอาร์เรย์1007
37จัดเรียงหมายเลขที่กำหนดให้เป็นหมายเลขที่ใหญ่ที่สุด II995
38ค้นหาตัวละครที่พบบ่อยเป็นอันดับสอง990
39กำหนดให้สตริงค้นหาอักขระที่ไม่ซ้ำกันตัวแรก972
40ค้นหา Triplet ในอาร์เรย์ด้วยผลรวมที่กำหนด965
41รับอาร์เรย์ที่เรียงลำดับและหมายเลข x ให้ค้นหาคู่ในอาร์เรย์ที่มีผลรวมใกล้เคียงกับ x956
42จำนวนครั้งทั้งหมดของรายการที่ระบุในรายการที่เชื่อมโยง955
43โปรแกรมตรวจสอบว่าสตริงมีการหมุนซึ่งกันและกันหรือไม่947
44พิมพ์คำที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากหมายเลขโทรศัพท์935
45ค้นหาหมายเลขที่หายไป927
46จัดเรียงตัวเลขบวกและลบใหม่อีกทางหนึ่งในอาร์เรย์923
47สตริงย่อย Palindromic ที่ยาวที่สุด906
48แยกโหนดคู่และคี่ในรายการที่เชื่อมโยง884
49พิมพ์ลำดับต่อมาที่ยาวที่สุด883
50สหภาพและจุดตัดของรายการที่เชื่อมโยงสองรายการ874
51แปลงสตริงหนึ่งไปเป็นอีกสตริงโดยใช้จำนวนขั้นต่ำของการดำเนินการที่กำหนด869
52จัดเรียงอาร์เรย์ที่กำหนดใหม่ในรูปแบบขั้นต่ำสูงสุด849
53ตรวจสอบสตริงที่จัดเรียงใหม่สามารถสร้าง palindrome ได้849
54นับสามเหลี่ยมที่เป็นไปได้821
55การใช้งานแบบวนซ้ำของการเรียงลำดับด่วน816
56การคูณสองเมทริกซ์805
57ตรวจสอบว่ารายการที่เชื่อมโยงคือ palindrome หรือไม่797
58หมุนรายการที่เชื่อมโยง795
59จำนวนสามเท่าที่มีผลรวมน้อยกว่ามูลค่าที่ระบุ794
60ซื้อหุ้นขายเพื่อเพิ่มผลกำไร792
61การเชื่อมต่อของสองสาย765
62ชักเย่อ761
63นับจำนวนสตริงย่อยด้วย K อักขระที่แตกต่างกัน758
64พิมพ์รายการที่ซ้ำกันทั้งหมดในสตริงอินพุต757
65ค้นหาองค์ประกอบที่ยิ่งใหญ่และเล็กที่สุดที่ใกล้ที่สุด748
66ค้นหา Pythagorean Triplets จาก Array739
67ปัญหาคนดัง738
68สตริงย้อนกลับโดยไม่มีตัวแปรชั่วคราว735
69ลบ 'b' และ 'ac' ออกจากสตริงที่กำหนด731
70ค้นหาองค์ประกอบทั่วไปทั้งหมดในอาร์เรย์เรียงลำดับสามตัวที่กำหนด730
71ลบรายการที่ซ้ำกันทั้งหมดในรายการที่เชื่อมโยงที่ไม่ได้เรียงลำดับ711
72ค้นหาแถวที่มีจำนวนสูงสุด 1708
73ค้นหา Peak Element จาก Array703
74ค้นหา subarray ที่มีผลรวมเท่ากับจำนวน X ที่กำหนด697
75ลบอักขระขั้นต่ำเพื่อให้สองสตริงกลายเป็นแอนนาแกรม690
76ค้นหาหมายเลขที่ขาดน้อยที่สุดในอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ690
77การเพิ่มสองเมทริกซ์688
78ปริศนาอาร์เรย์ผลิตภัณฑ์687
79เรียงลำดับการแทรก686
80ใช้สอง Stacks ในอาร์เรย์679
81สร้างสตริงไบนารีทั้งหมดโดยไม่ต้องต่อเนื่อง 1678
82ผลรวมสูงสุดขององค์ประกอบที่ไม่ต่อเนื่องกัน670
83Subarray ผลิตภัณฑ์สูงสุด II660
84อันดับพจนานุกรมของสตริง655
85ตรวจสอบว่าเมทริกซ์ที่กำหนดสองรายการเหมือนกันหรือไม่647
86การคูณก่อนหน้าและถัดไป646
87การลบเมทริกซ์สองตัว637
88ผสาน K เรียงลำดับอาร์เรย์และพิมพ์เอาต์พุตที่เรียงลำดับ633
89ย้ายศูนย์ทั้งหมดไปที่จุดสิ้นสุดของอาร์เรย์ที่กำหนด632
90อัลกอริทึมออนไลน์สำหรับการตรวจสอบ Palindrome ในสตรีม626
91สร้างจำนวนขั้นต่ำจากลำดับที่กำหนดของ D และฉัน626
92แบ่งสตริงเป็น N ส่วนเท่า ๆ กัน624
93ตรวจสอบว่าสองสายเป็นแอนนาแกรมของกันและกันหรือไม่615
94ผลรวม Subarray Circular สูงสุด615
95ลบตัวเลขที่เกิดซ้ำในหมายเลขที่กำหนด610
96จัดเรียงรายการที่เชื่อมโยงซึ่งเรียงลำดับสลับจากน้อยไปมากและจากมากไปหาน้อย610
97จัดเรียงสแต็กโดยใช้สแต็กชั่วคราว609
98ค้นหาองค์ประกอบขั้นต่ำในอาร์เรย์ที่เรียงและหมุน608
99ย้ายองค์ประกอบสุดท้ายของรายการที่เชื่อมโยงไปที่ตำแหน่งแรก602
100Subarray และผลที่ตามมา602
101ทัวร์แบบวงกลมครั้งแรกเพื่อเยี่ยมชมตู้เติมน้ำมันทั้งหมด602
102Subarray ที่ใหญ่ที่สุดที่มีจำนวนเท่ากับ 0 และ 1600
103เปรียบเทียบสองสตริง (รายการที่เชื่อมโยง)593
104การแบนรายการที่เชื่อมโยง593
105องค์ประกอบสูงสุดในอาร์เรย์ซึ่งเพิ่มขึ้นแล้วลดลง592
106Palindrome Permutations ของสตริง585
107องค์ประกอบปรากฏมากกว่า N / K เท่าใน Array584
108องค์ประกอบเสียงข้างมาก577
109เรียกใช้การเข้ารหัสความยาว576
110Palindromes ในช่วงที่กำหนด574
111การแทรกขั้นต่ำเพื่อสร้างพาลินโดรมที่สั้นที่สุด573
112การตรวจสอบ Pangram572
113พิมพ์การเรียงสับเปลี่ยนทั้งหมดด้วยการทำซ้ำ572
114รวมรายการที่เชื่อมโยงเข้ากับรายการอื่นที่ตำแหน่งอื่น569
115อักขระขั้นต่ำที่จะเพิ่มที่ด้านหน้าเพื่อสร้าง String Palindrome566
116ลบรายการที่ซ้ำกันทั้งหมดในรายการที่เชื่อมโยงที่เรียงลำดับ565
117จัดเรียงรายการที่เชื่อมโยงใหม่ในสถานที่564
118จำนวนขั้นต่ำของ Merge Operations เพื่อสร้าง Array Palindrome562
119อักขระที่ซ้ำกันมากที่สุดในสตริง561
120หมุนสตริงเพื่อรับสตริงขั้นต่ำตามศัพท์558
121ซ้ำตามมาของความยาวสองหรือมากกว่า557
122พิมพ์แอนนาแกรมทั้งหมดเข้าด้วยกันตามลำดับคำ552
123เรียงลำดับอาร์เรย์ใหม่ตามดัชนีที่กำหนด551
124ปัญหาการเรียงลำดับแพนเค้ก543
125โซลูชัน Sum Leetcode สองรายการ540
126ผสานช่วงเวลาที่ทับซ้อนกัน II539
127โคลนรายการที่เชื่อมโยงด้วยตัวชี้ถัดไปและแบบสุ่ม538
128ขนาดของ Subarray ที่มีผลรวมสูงสุด528
129การเปลี่ยนเมทริกซ์528
130ลบรายการที่ซ้ำกันออกจากสตริง523
131การลบ Spaces ออกจากสตริงโดยใช้ stringstream522
132Palindrome ที่เล็กที่สุดหลังการเปลี่ยน521
133ลบพื้นที่พิเศษออกจากสตริง521
134ผลรวมสูงสุดที่เพิ่มขึ้นตามมา519
135ตรวจสอบว่าสตริงที่กำหนดเป็นการหมุนของพาลินโดรมหรือไม่519
136ปัญหาเกี่ยวกับพาร์ติชัน517
137Palindrome ที่ยาวที่สุดสามารถสร้างขึ้นได้โดยการลบหรือจัดเรียงอักขระใหม่514
138ตรวจสอบว่าสตริงห่างกัน K หรือไม่504
139หาศูนย์ที่จะพลิกเพื่อให้จำนวนของการต่อเนื่อง 1 ถูกขยายใหญ่สุด504
140สร้างสตริงไบนารีทั้งหมดจากรูปแบบที่กำหนด502
141ลบรายการล่าสุด502
142แทรกโหนดในรายการที่เชื่อมโยงที่เรียงลำดับ502
143โซลูชัน 3Sum Leetcode500
144ความยาวของสตริงย่อยที่ยาวที่สุดที่ถูกต้อง499
145ตรวจสอบว่าสตริงที่กำหนดสองสายเป็นไอโซมอร์ฟิกซึ่งกันและกันหรือไม่494
146ความแตกต่างสูงสุดระหว่างสององค์ประกอบเช่นองค์ประกอบที่ใหญ่กว่าเกิดขึ้นหลังจากเล็กลง489
147โปรแกรมสลับอักขระทั้งหมดในสตริง486
148สตริงที่ระบุเป็นการแทรกระหว่างสตริงอื่น ๆ อีกสองสตริงหรือไม่486
149นับขั้นตอนขั้นต่ำเพื่อรับ Array ที่กำหนด481
150จำนวนองค์ประกอบที่เล็กกว่าทางด้านขวา481
151รวมการจัดเรียงที่ดีกว่าการจัดเรียงอย่างรวดเร็วสำหรับรายการที่เชื่อมโยง480
152ค้นหาคู่กับความแตกต่างที่ได้รับ476
153ตรวจสอบความยาวของสตริงเท่ากับตัวเลขที่ต่อท้าย472
154ตรวจสอบว่าแถวทั้งหมดของเมทริกซ์เป็นแบบวงกลมของกันและกันหรือไม่471
155ค้นหาโหนดที่ n ของรายการที่เชื่อมโยงจากท้าย471
156คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยใช้ Divide and Conquer470
157ค้นหาจุดคงที่ในอาร์เรย์ที่กำหนด466
158จัดเรียง 0s 1s และ 2s ใน Array464
159พิมพ์ interleavings ทั้งหมดของสองสตริงที่กำหนด460
160เปรียบเทียบตัวเลขสองเวอร์ชัน457
161กลับคำในสตริงที่กำหนด455
162รวมรายการที่เชื่อมโยงที่เรียงลำดับสองรายการเพื่อให้รายการที่ผสานอยู่ในลำดับย้อนกลับ454
163ค่ามัธยฐานของสอง Sorted Arrays LeetCode Solution453
164ค้นหา Subarray ของความยาวที่กำหนดด้วยค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด453
165เรียงลำดับอาร์เรย์ใหม่โดยใช้ดัชนีที่กำหนด452
166แยกรายการที่เชื่อมโยงโดยใช้โหนดอื่น450
167พิมพ์ย้อนกลับของสตริง (การเรียกซ้ำ)450
168ค้นหา K Length Subarray ของค่าเฉลี่ยสูงสุด439
169พิมพ์สตริงความยาวคี่ในรูปแบบ 'X'438
170ค้นหาองค์ประกอบโดยใช้การค้นหาแบบไบนารีในอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ435
171Swap Kth Node จากจุดเริ่มต้นด้วย Kth Node จาก End433
172พิมพ์พาร์ติชัน Palindromic ทั้งหมดของสตริง432
173ค้นหารายการที่ซ้ำกันในอาร์เรย์ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด429
174พิมพ์พาร์ติชัน palindromic ทั้งหมด422
175ความยาวสูงสุดของคู่โซ่418
176ปัญหา Superstring ที่สั้นที่สุด417
177แบนรายการที่เชื่อมโยงหลายระดับ416
178ตรวจสอบว่าสตริงตามลำดับของอักขระตามรูปแบบหรือไม่413
179การเรียงลำดับ K เรียงอาร์เรย์411
180จัดเรียงสตริงตามสตริงอื่น404
181ค้นหาลำดับที่ตามมาของขนาด 3399
182ช่วงที่ยาวที่สุดที่มีผลรวมเท่ากันในสองอาร์เรย์ไบนารี II399
183ย้อนกลับรายการที่เชื่อมโยงในกลุ่ม397
184โปรแกรมเพิ่มเลขฐานสองสองหลัก394
185พิมพ์ประโยคทั้งหมดซ้ำ ๆ ที่สามารถสร้างขึ้นจากรายการคำศัพท์392
186ค้นหาตัวเลขสองตัวที่มีโอกาสคี่ในอาร์เรย์ที่ไม่เรียงลำดับ390
187คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยใช้ Binary Search II385
188ย้อนกลับรายการที่เชื่อมโยงแบบเดี่ยว (ซ้ำ / ไม่เกิดซ้ำ)383
189ตรวจสอบว่า String สามารถว่างเปล่าได้หรือไม่โดยการลบ Substring ที่กำหนดซ้ำ ๆ380
190ซีซาร์ไซเฟอร์379
191อักขระที่ไม่ซ้ำ Kth379
192จัดเรียงรายการที่เชื่อมโยงใหม่ใน Zig-Zag378
193หมุนภาพ 90 องศา375
194การเรียงลำดับแพนเค้ก375
195คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยการจับคู่คำ371
196การเรียงลำดับของสตริงที่กำหนดโดยใช้ STL371
197สตริงย้อนกลับที่สมบูรณ์แบบ368
198การผสานสองอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ364
199ค้นหาจุดที่ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นอย่างจำเจกลายเป็นบวกในครั้งแรก362
200สร้างรายการที่เชื่อมโยงผลรวมสูงสุดจากรายการที่เชื่อมโยงที่เรียงลำดับสองรายการที่มีโหนดทั่วไปบางโหนด362
201จัดเรียงรายการที่เชื่อมโยงด้วย 0s, 1s และ 2s362
202ค้นหาอักขระที่ไม่ซ้ำตัวแรกในสตริง361
203การเพิ่มผลที่ตามมาของความยาวที่สามด้วยผลิตภัณฑ์สูงสุด361
204ส่วนเสริม 1 และ 2 ของเลขฐานสอง359
205สี่องค์ประกอบที่รวมที่จะให้355
206ลบโหนดหลังจาก M354
207แสดงรายการที่มีอักขระทั้งหมดของคำที่กำหนด352
208นับจำนวนครั้งที่เกิดขึ้นในอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ350
209คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยใช้อักขระโดยการจับคู่อักขระ349
210แยกสตริง344
211สตริง Palindrome (ตัวเลข)343
212อักขระขั้นต่ำที่จะถูกลบออกเพื่อสร้าง Binary String Alternate340
213การใช้งานซ้ำของ atoi ()336
214พิมพ์องค์ประกอบที่แตกต่างทั้งหมดของอาร์เรย์333
215ตรวจสอบว่ารายการสตริงที่เชื่อมโยงเป็น Palindrome หรือไม่333
216แปลงสตริงที่เป็นการทำซ้ำของสตริงย่อยของความยาว K331
217การเรียงลำดับอาร์เรย์ของสตริง331
218แม้แต่ Substring Count331
219อักขระที่เกิดขึ้นสูงสุดในสตริง329
220วงเล็บที่ถูกต้อง โซลูชัน LeetCode329
221ค้นหาหมายเลขซ้ำแรกในอาร์เรย์ที่กำหนด328
222ย้อนกลับรายการที่เชื่อมโยงเดี่ยวแบบวนซ้ำ328
223เราสามารถย้อนกลับรายการที่เชื่อมโยงในเวลาน้อยกว่า O (n) ได้หรือไม่?326
224ไบนารีทรีไปยังรายการที่เชื่อมโยงแบบทวีคูณ323
225พิมพ์เส้นทางที่สั้นที่สุดเพื่อพิมพ์สตริงบนหน้าจอ323
226ย้อนกลับสตริงโดยใช้ Stack322
227แปลง string1 เป็น string2 ในการแก้ไขครั้งเดียว321
228โซลูชัน Subarray Leetcode สูงสุด320
229อักขระ N ในสตริงทศนิยมที่ต่อกัน320
230การจับคู่อักขระตัวแทน319
231จัดเรียงองค์ประกอบตามความถี่ II318
232ตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวพิมพ์ใหญ่316
233นับจำนวนคำ313
234ผสานสองอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ312
235แยกสี่สายที่แตกต่างกัน311
236ค้นหาองค์ประกอบที่หายไปจากอาร์เรย์ที่ซ้ำกัน310
237ค้นหาตรงกลางของรายการที่เชื่อมโยง308
238ผลที่ตามมาที่ยาวที่สุดด้วยการเรียงสับเปลี่ยน306
239นับคู่ในระยะทางเดียวกันกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ301
240การคูณเมทริกซ์เชนโดยใช้การเขียนโปรแกรมแบบไดนามิก298
241องค์ประกอบที่ยิ่งใหญ่ถัดไปในอาร์เรย์295
242การเรียงสับเปลี่ยน Palindrome290
243โรมันเป็นจำนวนเต็ม Leetcode โซลูชั่น288
244ค้นหา Nth Node285
245ค้นหาคู่ทั้งหมดด้วยความแตกต่างที่ได้รับ284
246การค้นหาโหนดในโครงสร้างการค้นหาแบบไบนารี283
247Triplet จากสามรายการที่เชื่อมโยงกับผลรวมที่กำหนด281
248สตริง (แทนจำนวนเต็ม) เป็นค่า280
249ลบทรี280
250ย้อนกลับสตริง278
251พิมพ์วิธีที่เป็นไปได้ทั้งหมดในการแบ่งสตริงในรูปแบบ Bracket277
252ย้อนกลับบิต277
253โซลูชัน Leetcode ของ Word Search275
254ต้นไม้ไบนารี274
255ลบโหนดภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด274
256วิธีการใช้ k Stacks อย่างมีประสิทธิภาพใน Single Array?273
257เปลี่ยนเพศของสตริงที่กำหนด273
258จัดเรียงอาร์เรย์ของสตริง272
259ห้องประชุม II โซลูชั่น LeetCode270
260นับคู่ด้วยผลรวมที่ได้รับ269
261องค์ประกอบแรกที่ไม่ซ้ำ269
262จำนวนสตริงย่อยที่รวมซ้ำได้สูงสุด 9269
263นามสกุลทั่วไปที่ยาวที่สุด268
264รูปแบบสตริงย่อยซ้ำ268
265ลบจุดกลางในรายการที่เชื่อมโยงของส่วนบรรทัด267
266ย้ายองค์ประกอบเชิงลบทั้งหมดไปที่ด้านหนึ่งของอาร์เรย์265
267เมทริกซ์ Toeplitz265
268LeetCode Solution สตริงย่อย Palindromic ที่ยาวที่สุด264
269ลบช่องว่างออกจากสตริง263
270กองต่ำ261
271ไม่มีปัญหาราชินี260
272สลับอาร์เรย์ที่กำหนด260
273จำนวนเกาะ โซลูชั่น LeetCode254
274โปรแกรมลำดับนกกาเหว่า254
275ลดความแตกต่างสูงสุดระหว่างความสูง253
276อัลกอริทึม Dijkstra253
277โซลูชั่นปล้นบ้าน Leetcode252
278ค้นหาอักขระที่สองบ่อย252
279กองซ้อนสูงสุด250
280โคลนรายการที่เชื่อมโยงด้วยตัวชี้ถัดไปและแบบสุ่ม (Hashing)249
281ค้นหาแทรกตำแหน่ง Leetcode โซลูชัน248
282องค์ประกอบที่พบบ่อยที่สุดในอาร์เรย์248
283จัดเรียงลิงก์ซึ่งเรียงตามค่าสัมบูรณ์246
284การประเมินนิพจน์245
285KMP อัลกอริทึม245
286ชุดย่อย Leetcode244
287โซลูชัน Palindrome Leetcode ที่ถูกต้อง244
288หมายเลขฟีโบนักชี243
289จำนวน 1 บิต243
290กลับคำในสตริง243
291Min Stack Leetcode โซลูชัน242
292โซลูชัน Plus One Leetcode242
293ซูโดกุ Solver242
294วิธีการลบรายการที่เชื่อมโยง241
295การประเมิน Postfix Expression240
296ค้นหาคำ239
297รวมผลรวม Leetcode Solution238
298Backspace String เปรียบเทียบ236
299ผสานโซลูชัน Leetcode อาร์เรย์ที่เรียงลำดับ234
300การกลับคิว232
301Sqrt (x) โซลูชัน Leetcode232
302ตั้งค่า Matrix Zeroes232
303Subarray ที่มี 0 ผลรวม231
304คู่ของค่าเชิงลบที่เป็นบวกในอาร์เรย์231
305ประกอบด้วย Duplicate II Leetcode Solution229
306ผลิตภัณฑ์ของอาร์เรย์ยกเว้นตัวเอง228
307อัลกอริทึม Rabin Karp228
308หอคอยแห่งฮานอย226
309ผลรวมรวม226
310ลบองค์ประกอบตรงกลางของสแต็ก225
311จุดตัดของโซลูชัน Leetcode สองอาร์เรย์ II225
312องค์ประกอบทั่วไปในทุกแถวของเมทริกซ์ที่กำหนด225
313โซลูชันจำนวนเต็มเป็นโรมัน Leetcode224
314Leetcode สามเหลี่ยมปาสคาล224
315การบีบอัดสตริง223
316นับ subarrays ด้วยจำนวน 1 และ 0 เท่ากัน221
317ย้อนกลับคำแต่ละคำ221
318การแลกเปลี่ยนขั้นต่ำที่จำเป็นเพื่อนำองค์ประกอบทั้งหมดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ k มารวมกัน221
319การประเมินนิพจน์ทางคณิตศาสตร์220
320ค้นหาหมายเลข K สูงสุด (หรือบ่อยที่สุด) ในสตรีม220
321เทคนิคหน้าต่างบานเลื่อน220
322โซลูชัน Leetcode หมายเลขเดียว219
323เพิ่ม Binary Leetcode Solution218
324อัลกอริทึม Bellman Ford218
325การนำ Deque ไปใช้งานโดยใช้ Doubly Linked List218
326Palindrome Linked List Leetcode โซลูชัน217
327แยกเลขคู่และเลขคี่217
328สร้างไบนารีทรีจากการสั่งซื้อล่วงหน้าและการสั่งซื้อล่วงหน้า217
329Pow (x, n) โซลูชัน Leetcode217
330จำนวนคู่ดัชนีที่มีองค์ประกอบเท่ากันในอาร์เรย์217
331ออกแบบสแต็กที่รองรับ getMin () ใน O (1) เวลาและ O (1) พื้นที่พิเศษ216
332คำที่ซ้ำกันมากที่สุดเป็นอันดับสองในลำดับ216
333ประกอบด้วย Duplicate216
334นับเลขคี่ในโซลูชัน Leetcode ช่วงช่วงเวลา216
335ค้นหาผลรวมขององค์ประกอบที่ไม่ซ้ำกัน (แตกต่างกัน) องค์ประกอบในอาร์เรย์215
336อัลกอริทึมการเปลี่ยนหน้าในระบบปฏิบัติการ215
337โซลูชัน Leetcode จำนวนสูงสุดอันดับสาม214
338การเรียงลำดับถัดไป214
339มูลค่าขั้นต่ำที่จะได้รับการบวกทีละขั้นตอน Sum Leetcode Solution214
340Postfix เป็น Infix Conversion214
341จำนวนลูกโป่งสูงสุดของโซลูชัน Leetcode213
342อัลกอริทึม Kruskal212
343จัดเรียงองค์ประกอบตามความถี่211
344K-th องค์ประกอบที่เล็กที่สุดในเมทริกซ์ที่เรียงลำดับ211
345อัลกอริธึม Convex Hull211
346กลุ่มคำที่มีชุดอักขระเดียวกัน210
347พีชคณิต Leetcode Solution210
348สตริงย่อยที่ยาวที่สุดโดยไม่ใช้อักขระซ้ำ LeetCode Solution209
349โซลูชัน Leetcode คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุด209
350ค้นหา Town Judge Leetcode Solution209
351ค้นหา Lucky Integer ใน Array Leetcode Solution209
352ผลรวมขององค์ประกอบต่ำสุดและสูงสุดของ subarrays ขนาด k ทั้งหมด208
353โซลูชัน LeetCode เมทริกซ์เกลียว207
354โซลูชัน Leetcode องค์ประกอบส่วนใหญ่207
355Subarray ที่เล็กที่สุดพร้อม k ตัวเลขที่แตกต่างกัน207
356คำที่ใช้บ่อย K ยอดนิยม207
357Subarray สูงสุด207
358ค้นหาตัวเลขด้วยโซลูชัน Leetcode จำนวนคู่206
359ประเมินกอง206
360นับ subarrays ที่มีองค์ประกอบที่แตกต่างกันทั้งหมดเหมือนกับอาร์เรย์ดั้งเดิม205
361คำนำหน้าในการแปลง Infix205
362สตริงการแย่งชิง205
363การเรียงลำดับอาร์เรย์โดยใช้ Stacks205
364ผลรวมเส้นทางขั้นต่ำ205
365การดำเนินการขั้นต่ำเพื่อทำให้องค์ประกอบทั้งหมดเท่ากันในอาร์เรย์205
366จำนวนคู่ที่ดีโซลูชัน Leetcode204
367Count Primes Leetcode Solutions204
368Swap Nodes ในคู่ Leetcode Solutions204
369องค์ประกอบแรกเกิดขึ้น k ครั้งในอาร์เรย์204
370หมายเลขพิเศษ203
371ผสานโซลูชัน Leetcode แบบเรียงลำดับสองรายการ203
372เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อและขาย Stock II Leetcode Solution203
373กำหนดอาร์เรย์ที่ไม่เรียงลำดับสองรายการให้ค้นหาคู่ทั้งหมดที่มีผลรวมเป็น x203
374หมายเลขที่หายไป โซลูชัน Leetcode202
375ตรวจสอบว่าอาร์เรย์สองอาร์เรย์เท่ากันหรือไม่202
376พลังของโซลูชัน Leetcode สองตัว202
377จัตุรัสสูงสุด201
378จัดเรียงอาร์เรย์โดยการเพิ่มความถี่ Leetcode Solution201
379โซลูชัน Leetcode Triangle II ของ Pascal201
380ค้นหาใน Rotated Sorted Array Leetcode Solution201
381ย้อนกลับตัวเลขโดยใช้กอง200
382การเข้ารหัส Huffman200
383ค้นหาตัวเลขทั้งหมดที่หายไปในโซลูชัน Array Leetcode200
384องค์ประกอบที่พบบ่อย K ยอดนิยม199
385ขั้นต่ำในการบรรลุเป้าหมายโดยอัศวิน199
386Fizz Buzz Leetcode199
387โซลูชัน Leetcode เส้นทางที่ไม่ซ้ำใคร199
388House Robber II โซลูชัน Leetcode199
389หมายเลขเดียว198
390โซลูชัน Matrix Diagonal Sum Leetcode198
391โซลูชัน Leetcode ความแตกต่างสัมบูรณ์ขั้นต่ำ198
392การเรียกใช้ผลรวมของโซลูชัน Leetcode อาร์เรย์ 1d198
393การย้อนกลับองค์ประกอบ K แรกของคิว198
394กลุ่มแอนนาแกรม198
395Coin Change 2 Leetcode โซลูชั่น197
396ความแตกต่างสูงสุดที่เป็นไปได้ของสองชุดย่อยของอาร์เรย์197
397จำนวนตัวเลขที่เล็กกว่าโซลูชัน Leetcode จำนวนปัจจุบัน197
398วิธีการติดตั้ง Stack โดยใช้ Priority Queue หรือ Heap197
399Leetcode เรียงลำดับ197
400ค้นหารายการที่ซ้ำกันในอาร์เรย์ที่กำหนดเมื่อองค์ประกอบไม่ จำกัด เฉพาะช่วง197
401จัดเรียงจำนวนเต็มตามจำนวน 1 บิต Leetcode Solution196
402ค้นหาขั้นต่ำในอาร์เรย์เรียงลำดับที่หมุน196
403โซลูชัน Leetcode แบบต่อเนื่องสูงสุด196
404Range Sum Query 2D – โซลูชัน Leetcode ที่ไม่เปลี่ยนรูป196
405ค้นหาจำนวนพนักงานภายใต้พนักงานทุกคน195
406ถอดรหัสสตริง195
407ระยะห่างสูงสุดระหว่างการเกิดองค์ประกอบเดียวกันสองครั้งในอาร์เรย์195
408แฮปปี้ นัมเบอร์ ลีทโค้ด โซลูชั่น195
409เงินเดือนเฉลี่ยไม่รวมโซลูชัน Leetcode เงินเดือนขั้นต่ำและสูงสุด195
410การแปลงซิกแซก195
411นิพจน์มีวงเล็บสำรองหรือไม่195
412ตรวจสอบว่าอาร์เรย์ประกอบด้วยจำนวนเต็มต่อเนื่องที่อนุญาตให้ทำซ้ำหรือไม่194
413แปลงสตริงเป็น Int194
414การเรียงลำดับโดยใช้ฟังก์ชันแฮชเล็กน้อย194
415ค้นหาหมายเลข Palindrome ที่ใกล้ที่สุด193
416หมายเลขฟีโบนักชี โซลูชัน LeetCode193
417เส้นทางที่ไม่ซ้ำใคร193
418Subarray Sum เท่ากับ K LeetCode Solution193
419ลบรายการที่ซ้ำกันออกจาก Sorted Array Leetcode Solution193
420ค้นหาหมายเลขที่ซ้ำกัน193
421ผลรวม Subarray เท่ากับ k193
422เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อและขาย Stock III Leetcode Solution193
423ความสามารถในการจัดส่งพัสดุภายใน D Days Leetcode Solution192
424ลบผลิตภัณฑ์และผลรวมของตัวเลขของ Integer Leetcode Solution192
425ความยาวของ subarray ที่ใหญ่ที่สุดที่มีองค์ประกอบที่อยู่ติดกัน192
426องค์ประกอบที่เล็กที่สุดซ้ำ K ครั้ง192
427จำนวนเต็มย้อนกลับ192
428ความแตกต่างระหว่างความถี่สูงสุดและความถี่ต่ำสุดในอาร์เรย์192
429ใช้ Stack และ Queue โดยใช้ Deque192
430Reverse Vowels ของ String Leetcode Solution192
431ย้อนกลับกองโดยใช้การเรียกซ้ำ192
432โซลูชัน LeetCode อาร์เรย์โมโนโทนิก191
433ปัญหาผลรวมย่อย191
434ค้นหาผู้ชนะใน Tic Tac Toe Game Leetcode Solution191
435ค้นหาค่ามัธยฐานจากสตรีมข้อมูล191
436ตรวจสอบว่า N และโซลูชัน Leetcode มีอยู่สองชั้นหรือไม่191
437สลับโซลูชัน Array Leetcode190
438ความลึกสูงสุดของโซลูชัน Leetcode แบบไบนารีทรี190
439สร้างสตริงที่มีอักขระที่มีโซลูชัน Leetcode จำนวนคี่190
440ลบโหนดจากรายการที่เชื่อมโยงโดยไม่มีตัวชี้หัว190
441ค้นหาองค์ประกอบที่ซ้ำกัน190
442หมายเลขคาตาลันที่ N189
443แบบสอบถามสตริงย่อย Palindrome189
444ความถี่สะสมของการนับของแต่ละองค์ประกอบในอาร์เรย์ที่ไม่เรียงลำดับ189
445การใช้งานแคช LRU189
446ย้อนกลับคำในสตริง III LeetCode Solution189
447ค้นหาสามอันดับแรกที่ซ้ำกันในอาร์เรย์189
448พิมพ์องค์ประกอบที่แตกต่างทั้งหมดของอาร์เรย์จำนวนเต็มที่ระบุ189
449องค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุด Kth ใน Array Leetcode Solutions189
450ดักจับน้ำฝน Leetcode Solution189
451Subarrays ที่มีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน188
452ลำดับความสำคัญโดยใช้รายการที่เชื่อมโยงเดี่ยว188
453การเรียงสับเปลี่ยนกรณีจดหมาย188
454นับสตริงย่อยด้วยจำนวน 0s, 1s และ 2s ที่เท่ากัน188
455การเรียงลำดับคิวโดยไม่ต้องเว้นวรรค188
456จัดเรียงสแต็กโดยใช้การเรียกซ้ำ187
457กราฟ Bipartite187
458จำนวนเต็มเป็นคำภาษาอังกฤษ187
459ค้นหาอักขระทั่วไป Leetcode Solution187
460ขั้นต่ำการย้ายไปยัง Equal Array Elements Leetcode Solution187
461ลำดับต่อมาที่ยาวที่สุด187
462แถวที่อ่อนแอที่สุด K ในโซลูชัน Matrix Leetcode187
463ย้อนกลับสตริง186
464Word Ladder โซลูชัน LeetCode186
465การต่อกันของ Array LeetCode Solution186
466ค้นหาคู่ทั้งหมด (a, b) ในอาร์เรย์เพื่อให้ a% b = k186
467หมายเลขคอลัมน์ของแผ่นงาน Excel Leetcode Solution186
468ผลรวมเป้าหมาย186
469ค้นหาองค์ประกอบที่เกิดซ้ำครั้งแรกในอาร์เรย์ของจำนวนเต็ม186
470ผลรวมของช่วง Subarray Leetcode Solution185
471อัลกอริทึม Floyd Warshall185
472ค้นหาตำแหน่งแรกและตำแหน่งสุดท้ายขององค์ประกอบในเรียงลำดับอาร์เรย์ Leetcode Solution185
473ผสานสองรายการที่เชื่อมโยงที่เรียงลำดับ185
474ต่อไป Greater Element I Leetcode Solution185
475หอคอยซ้ำแห่งฮานอย185
476Fizz Buzz185
477โซลูชัน Leetcode ต้นไม้ไบนารีที่สมดุล185
478นับคู่จากรายการที่เชื่อมโยงสองรายการซึ่งผลรวมเท่ากับค่าที่กำหนด185
479ค้นหาองค์ประกอบที่มีอยู่ในอาร์เรย์แรกไม่ใช่ในวินาที184
480เด็ก ๆ ที่มี Candies Leetcode Solution จำนวนมากที่สุด184
481ผสานช่วงเวลาที่ทับซ้อนกัน184
482การจัดข้อความให้เหมาะสม โซลูชัน LeetCode184
483แก้ไขระยะทาง184
484อัลกอริทึมของ Prim184
485โซลูชัน Leetcode คูณสตริง184
486ค้นหาความแตกต่าง Leetcode Solution184
487จำนวนขั้นตอนในการลดจำนวนเป็น Zero Leetcode Solution183
488ย้ายศูนย์ LeetCode Solution183
489Kth องค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดในโซลูชัน Leetcode แบบสตรีม183
490ซิกแซกการแปลง LeetCode โซลูชั่น183
491พิมพ์ subarrays ทั้งหมดด้วยผลรวม 0183
492ระดับของอาร์เรย์182
493น้ำท่วมเติม LeetCode182
494โซลูชัน Leetcode ที่สำคัญช้าที่สุด182
495ย้อนกลับรายการที่เชื่อมโยง182
496นับและพูด182
497ลบจำนวนองค์ประกอบขั้นต่ำที่ไม่มีองค์ประกอบทั่วไปอยู่ในทั้งสองอาร์เรย์182
498สตริงย่อยที่มีการต่อคำทั้งหมด181
499อัลกอริทึม MiniMax181
500คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยใช้ Trie181
501ความยาวของ Last Word Leetcode Solution181
502ใช้สแต็กโดยใช้คิวเดียว181
503คำนำหน้าในการแปลง Postfix181
504นับและพูด Leetcode Solution181
505มุมมองด้านบนของ Binary Tree181
506ออกแบบระบบจอดรถ Leetcode Solution181
507พื้นที่สูงสุดของเกาะ180
508สตริงวงเล็บที่ถูกต้อง180
509จุดตัดของสองอาร์เรย์180
510ดัชนีสูงสุดในอาร์เรย์ภูเขา180
511กระโดดเกม โซลูชัน Leetcode180
512โซลูชัน Leetcode แบบสุ่ม180
513ค้นหา subarray ด้วยผลรวมที่กำหนด (จัดการกับ Negative Numbers)180
514จับคู่กับผลิตภัณฑ์ที่กำหนด179
515ปัญหาช่วงเวลาของสต็อก179
516แปลงอาร์เรย์เป็นแบบซิกแซก179
517Postfix เป็น Prefix Conversion179
518Leetcode อาร์เรย์ที่ต่อเนื่องกัน178
519ค้นหาสี่องค์ประกอบที่รวมเป็นค่าที่กำหนด (Hashmap)178
520ปัญหาปุ่มกดตัวเลขบนมือถือ178
521ค้นหา N จำนวนเต็มที่ไม่ซ้ำกันรวมเป็น Zero Leetcode Solution178
522โซลูชัน Leetcode หมายเลข N-th Tribonacci178
523น้ำหนักหินสุดท้าย178
524ลำดับความสำคัญใน C ++178
525subarray ที่ยาวที่สุดที่ไม่มีองค์ประกอบที่แตกต่างกันมากกว่า K178
526Koko กินกล้วย Leetcode Solution177
527นับจำนวนแฝดที่มีผลิตภัณฑ์เท่ากับจำนวนที่กำหนด177
528ลบโหนดในรายการที่เชื่อมโยง Leetcode Solution177
529ค้นหาองค์ประกอบที่ขาดหายไปของช่วง177
530เป็นโซลูชัน Leetcode ที่ตามมา177
531ค้นหาดัชนีของวงเล็บปิดสำหรับวงเล็บเปิดที่กำหนดในนิพจน์177
532คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยใช้การเรียงลำดับ177
533ตรวจสอบว่าอาร์เรย์ที่ระบุมีองค์ประกอบที่ซ้ำกันภายในระยะ k จากกันหรือไม่177
534โซลูชัน Leetcode เรียงลำดับอาร์เรย์177
535โซลูชัน Leetcode สามเหลี่ยมปริมณฑลที่ใหญ่ที่สุด176
536โซลูชันอัญมณีและหิน Leetcode176
537เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อและขายหุ้น176
538Palindrome ที่สั้นที่สุด176
539โซลูชัน Leetcode ของ Isomorphic Strings176
540ค้นหาองค์ประกอบที่แตกต่างกันทั่วไปสำหรับทุกแถวของเมทริกซ์176
541Subarray ที่เล็กที่สุดเมื่อเกิดองค์ประกอบที่พบบ่อยที่สุดทั้งหมด176
542ใช้ Stack โดยใช้ Queues175
543การดำเนินการขั้นต่ำในการแปลง X เป็น Y175
544Recursion175
545ภาชนะที่มีน้ำมากที่สุด175
546การเรียงลำดับแบบวนซ้ำของทรีไบนารี175
547ค้นหาองค์ประกอบการทำซ้ำหลายรายการในอาร์เรย์แบบอ่านอย่างเดียว175
548องค์ประกอบที่แตกต่างของ K-th ในอาร์เรย์175
549สร้างอาร์เรย์จากโซลูชันการเรียงสับเปลี่ยน Leetcode175
550การใช้งาน Deque โดยใช้อาร์เรย์แบบวงกลม175
55101 โซลูชัน Matrix LeetCode175
552จำนวนเต็มลบแรกในทุกหน้าต่างขนาด k174
553Sudoku ที่ถูกต้อง174
554เปลี่ยนอาร์เรย์เป็นการเรียงลำดับของตัวเลขจาก 1 เป็น N174
555Excel Sheet ชื่อคอลัมน์ Leetcode โซลูชัน174
556ลบองค์ประกอบรายการที่เชื่อมโยง Leetcode โซลูชัน174
557วงจรรายการที่เชื่อมโยง II โซลูชัน LeetCode174
558แจกจ่ายขนมให้กับผู้คน Leetcode Solution174
559แปลงอาร์เรย์ที่เรียงลำดับเป็นโซลูชัน Leetcode ต้นไม้ค้นหาแบบไบนารี173
560Anagrams ที่ถูกต้อง173
561ระยะการขัดขวาง173
562สี่เหลี่ยมผืนผ้าผลรวมสูงสุดในเมทริกซ์ 2 มิติ173
563แปลง BST ปกติเป็น BST สมดุล173
564โซลูชัน Leetcode ของ Island Perimeter173
565สลับอาร์เรย์172
566ค้นหาค่าจำนวนเต็มบวกที่เล็กที่สุดที่ไม่สามารถแสดงเป็นผลรวมของชุดย่อยใด ๆ ของอาร์เรย์ที่กำหนด172
567องค์ประกอบความถี่ที่ยิ่งใหญ่ถัดไป172
568จัดเรียงตัวเลขที่กำหนดให้เป็นตัวเลขที่ใหญ่ที่สุด172
569ผลรวมด้านซ้ายออกจาก Leetcode Solutions172
570ปัญหาเหมืองทอง172
571หมุนรายการ Leetcode โซลูชัน172
572ปัญหากระเป๋าเป้172
573ค้นหาคำที่สามารถสร้างขึ้นโดยอักขระ Leetcode Solution171
574สรุปช่วง Leetcode โซลูชัน171
575ดักน้ำฝน LeetCode Solution171
576กำหนดคุกกี้ Leetcode Solution171
577หมุนภาพ โซลูชัน LeetCode171
578แทรก Interval Leetcode Solution171
579จำนวนช็อคโกแลตสูงสุดที่จะแจกจ่ายในหมู่นักเรียน k เท่า ๆ กัน171
580การดำเนินการลบขั้นต่ำเพื่อทำให้องค์ประกอบทั้งหมดของอาร์เรย์เหมือนกัน171
581ตรวจสอบวงเล็บสมดุลในนิพจน์171
582นับจำนวนโหนดในระดับที่กำหนดในแผนภูมิโดยใช้ BFS171
583การเกิดกลุ่มขององค์ประกอบอาร์เรย์หลายครั้งเรียงลำดับตามการเกิดครั้งแรก171
584การกลับวงเล็บขั้นต่ำ171
585จัดเรียงสตริงไบนารีใหม่เป็นรายการ x และ y สำรอง170
586จำนวนเต็มเป็นโรมัน170
587ชุดค่าผสม Leetcode170
588นับลำดับต่อมาทั้งหมดที่มีผลิตภัณฑ์น้อยกว่า K170
589จำนวนขั้นต่ำขององค์ประกอบที่แตกต่างกันหลังจากลบรายการ m170
590ผลรวมเส้นทางสูงสุดในรูปสามเหลี่ยม170
591เส้นทางที่สั้นที่สุดในตารางที่มีการขจัดอุปสรรค LeetCode Solution170
5923Sum โซลูชั่น LeetCode ที่ใกล้ที่สุด170
593ระยะทางสูงสุดในอาร์เรย์169
594ระยะห่างระหว่างบัสหยุด Leetcode Solution169
595โซลูชัน LeetCode ต้นไม้เดียวกัน169
596K ช่องว่าง LeetCode169
597การเรียงสับเปลี่ยนในสตริง Leetcode Solution169
598LRU Cache LeetCode Solution169
599อัศวินขั้นต่ำย้ายโซลูชัน LeetCode169
600ต้นไม้ค้นหาไบนารีที่ไม่ซ้ำใคร169
601การทำงานของ XOR ในโซลูชัน Array Leetcode168
602จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าสองชุดที่กำหนดไม่ปะติดปะต่อกัน?168
603เกมหิน LeetCode168
604วิธีถอดรหัส168
605ตะแกรงของ Eratosthenes168
606การประยุกต์ใช้การค้นหาแรกกว้างและการค้นหาครั้งแรกเชิงลึก167
607การพิมพ์วงเล็บในปัญหาการคูณเมทริกซ์167
608ระยะห่างของเซลล์ที่ใกล้ที่สุดโดยมี 1 ในเมทริกซ์ไบนารี167
609จำนวนต่อเนื่องสูงสุดที่มีอยู่ในอาร์เรย์167
610แทนที่องค์ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโซลูชัน Leetcode ด้านขวา167
611แยก 0s และ 1s ใน Array167
612ค้นหาโซลูชัน LeetCode หมายเลขที่ซ้ำกัน167
613ลบการเกิดขึ้นทั้งหมดของสตริงย่อย LeetCode Solution167
614ค้นหาว่านิพจน์มีวงเล็บซ้ำหรือไม่166
615ค้นหาผลรวมของผลรวมอาร์เรย์ย่อยที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมดสำหรับอาร์เรย์ที่กำหนด166
616ปัญหาการตัดคำ166
617จัดเรียงอาร์เรย์ตาม Parity LeetCode Solution166
618การจัดรูปแบบคีย์ใบอนุญาตโซลูชัน Leetcode166
619จัดเรียงอักขระตามความถี่ โซลูชัน LeetCode166
620เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อและขายหุ้น LeetCode Solution166
621โจรปล้นบ้าน166
622การติดตามองค์ประกอบสูงสุดในปัจจุบันในกอง165
623ค้นหาความแตกต่างขั้นต่ำระหว่างสององค์ประกอบใด ๆ165
624การแทรกขั้นต่ำเพื่อสร้าง palindrome ที่อนุญาตการเรียงสับเปลี่ยน165
625ความแตกต่างสูงสุดระหว่างดัชนีแรกและดัชนีสุดท้ายขององค์ประกอบในอาร์เรย์165
626รูปแบบคำ165
627กบกระโดด Leetcode โซลูชั่น165
628จำนวนขั้นต่ำของชุดย่อยที่มีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน165
629อัลกอริทึมการทาสีรั้ว165
630การกำหนดที่อยู่ IP โซลูชัน Leetcode164
631แบบสอบถามสำหรับจำนวนองค์ประกอบอาร์เรย์ที่มีค่าในช่วงที่กำหนด164
632ฐานที่เล็กที่สุด164
633ความลึกขั้นต่ำของโซลูชัน Leetcode แบบไบนารีทรี164
634ค้นหาผลรวมระดับสูงสุดใน Binary Tree163
635โซลูชัน LeetCode หมายเลข Strobogrammatic163
636ปัญหาการเปลี่ยนเหรียญ163
637สตริงย่อยที่ยาวที่สุดที่มีอักขระ K Distinct มากที่สุด LeetCode Solution163
638Binary Tree Zigzag Level Order Traversal โซลูชัน LeetCode163
639เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อและขายหุ้นด้วย Cooldown Leetcode Solution163
640ค้นหาคู่ที่มีผลรวมที่กำหนดเพื่อให้องค์ประกอบของคู่อยู่ในแถวที่ต่างกัน163
641ผลรวมของโซลูชัน Leetcode Subarrays ความยาวคี่ทั้งหมด163
642Kth ไม่มีโซลูชัน Leetcode จำนวนบวกที่ขาดหายไป163
643GCD ของตัวเลขสองตัว163
644ตรวจสอบว่าเป็นโซลูชัน Leetcode แบบเส้นตรงหรือไม่163
645จำนวนจังหวัด โซลูชั่น Leetcode162
646ฉลากพาร์ติชั่น LeetCode Solution162
647โซลูชัน Leetcode ที่ถูกต้องของ Palindrome II162
648ต้นทุนขั้นต่ำในการจ้างคนงาน K162
649วิธีการวนซ้ำเพื่อหาความสูงของไบนารีทรี162
650ความสมดุลของบัญชีที่เหมาะสมที่สุด โซลูชัน LeetCode162
651จำนวนเหรียญสูงสุดที่คุณสามารถรับโซลูชัน Leetcode162
652โซลูชัน LeetCode เวลาว่างของพนักงาน162
653การรวมตัวอักษรของหมายเลขโทรศัพท์162
654พิมพ์หมายเลขฟีโบนักชีตามลำดับย้อนกลับ162
655นับโหนดที่ดีในโซลูชัน Leetcode แบบไบนารีทรี162
656ผลรวมสองชุดที่ไม่ทับซ้อนกัน162
657สตริง Isomorphic162
658สตริงย่อยที่ยาวที่สุดที่มีอักขระอย่างน้อย K ซ้ำ LeetCode Solution162
659กระดิกเรียง161
660จำนวนครั้งสูงสุดของโซลูชัน Leetcode ของสตริงย่อย161
661ย้อนกลับสแต็กโดยไม่ต้องใช้พื้นที่เพิ่มเติมใน O (n)161
662ลบคำเดียวกันที่ต่อเนื่องกันในลำดับ161
663จำนวนขั้นต่ำในการสร้างโซลูชัน Anagram Leetcode สองสตริง161
664โซลูชัน Leetcode จำนวนที่น่าเกลียด161
665ผสานสองต้นไม้ค้นหาแบบไบนารีที่สมดุล161
666พลังของโซลูชัน Leetcode สี่ตัว161
667ผลที่ตามมาเพิ่มขึ้นยาวนานที่สุด161
668จัดเรียงอาร์เรย์ใหม่ตามลำดับ - เล็กที่สุดใหญ่สุดอันดับ 2 เล็กสุดอันดับ 2161
669กู้คืนโครงสร้างการค้นหาแบบไบนารี160
670K ช่องว่าง160
671Subarray ที่ต่อเนื่องกันที่ใหญ่ที่สุด160
672จำนวนลูกเต๋าทอยด้วยผลรวมเป้าหมาย โซลูชัน LeetCode160
673ผลิตภัณฑ์สูงสุดของสององค์ประกอบในโซลูชัน Array Leetcode160
674ย้อนกลับเฉพาะตัวอักษร LeetCode Solution160
675ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จาก Data Stream Leetcode Solution160
676เส้นทางที่ยาวที่สุดในเมทริกซ์ LeetCode Solution160
677เพื่อลด Leetcode Solution ตัวพิมพ์เล็ก159
678การย้อนกลับคิวโดยใช้การเรียกซ้ำ159
679ตรวจสอบว่าอาร์เรย์สองสตริงเป็นโซลูชัน Leetcode ที่เทียบเท่าหรือไม่159
680โซลูชัน Leetcode ของ Perfect Square ที่ถูกต้อง159
681แปลงอาร์เรย์เป็นรูปแบบย่อ159
682จัดเรียงอาร์เรย์โดยการเพิ่มความถี่ Leetcode Solution159
683สตริงเป็นจำนวนเต็ม (atoi) LeetCode Solution159
684ค้นหาค่าระยะทางระหว่างสองอาร์เรย์ Leetcode Solution159
685Binary Tree ลำดับระดับซิกแซก Traversal159
686พื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบไดนามิก159
687ค้นหาใบของ Binary Tree LeetCode Solution159
688สร้างตัวเลขขั้นต่ำจากลำดับที่กำหนด159
689BFS กับ DFS สำหรับ Binary Tree159
690จะสร้าง Mergable Stack ได้อย่างไร?158
691ตรวจสอบว่าสามารถจัดเรียงคิวเป็นคิวอื่นโดยใช้สแต็กได้หรือไม่158
692การสุ่มตัวอย่างอ่างเก็บน้ำ158
693จัดระเบียบสตริงใหม่158
694ลบวงเล็บไม่ถูกต้อง Leetcode Solution158
695Inorder Successor ของโหนดใน Binary Tree158
696ค้นหา d ที่ใหญ่ที่สุดใน Array เพื่อให้ a + b + c = d158
697ตัวสลับหลอดไฟ โซลูชัน LeetCode158
698ค้นหาตัวหารที่เล็กที่สุดที่ได้รับ Threshold Leetcode Solution158
699พลิกโซลูชัน LeetCode ของรูปภาพ158
700ลดจาน LeetCode Solution158
701โซลูชัน Leetcode องค์ประกอบส่วนใหญ่ II158
702ค้นหาว่าอาร์เรย์เป็นส่วนย่อยของอาร์เรย์อื่นหรือไม่158
703เส้นทางที่มีมูลค่าขั้นต่ำสูงสุด โซลูชัน LeetCode158
704แปลงตัวเลขเป็นเลขฐานสิบหก Leetcode Solution158
705แก้ไขระยะทาง LeetCode Solution158
706ลำดับการเรียงสับเปลี่ยน LeetCode Solution158
707โซลูชัน Leetcode เส้นทางที่ไม่ซ้ำ II158
708ผสานสอง Binary Trees LeetCode Solution157
709Lucky Numbers ในโซลูชัน Matrix Leetcode157
710การเติมตัวชี้ทางขวาถัดไปในแต่ละโหนด157
711แฟกทอเรียลต่อท้าย Zeroes Leetcode Solution157
712การเพิ่มโซลูชัน Leetcode สตริงที่ลดลง157
713ลบโหนด Nth จากส่วนท้ายของรายการที่เชื่อมโยงที่กำหนด157
714หุ่นยนต์ทำความสะอาดห้อง Leetcode Solution157
715ชุดย่อย Sum Leetcode157
716ต้นทุนขั้นต่ำสำหรับตั๋ว โซลูชัน Leetcode157
717Palindrome ที่ถูกต้อง157
718ผลรวมของ f (a [i], a [j]) เหนือทุกคู่ในอาร์เรย์ของจำนวนเต็ม n157
719สร้าง BST จาก Preorder Traversal ที่กำหนด157
720พาร์ติชันอาร์เรย์ออกเป็นสามส่วนด้วยโซลูชัน Leetcode ที่เท่ากัน156
721ค้นหาโหนดที่มีค่าต่ำสุดในโครงสร้างการค้นหาแบบไบนารี156
722โซลูชัน Leetcode แถวแป้นพิมพ์156
723กู้คืนที่อยู่ IP โซลูชัน Leetcode156
724คลายการบีบอัดโซลูชัน Leetcode รายการที่เข้ารหัสความยาวรัน155
725Add and Search Word - การออกแบบโครงสร้างข้อมูล LeetCode155
726อักขระที่ไม่ซ้ำตัวแรกในสตริง LeetCode Solution154
727จุดนัดพบที่ดีที่สุด โซลูชัน LeetCode154
728โซลูชัน Leetcode ระยะทางที่ติดขัด154
729ค้นหาโซลูชัน Leetcode 2D Matrix II154
730ค้นหาองค์ประกอบที่ใกล้เคียงที่สุด K154
731โซลูชัน Leetcode จำนวนสูงสุด 69 หมายเลข154
732อันดับ Transform ของ Array Leetcode Solution154
733บันทึกการเข้าเรียนของนักเรียน I Leetcode Solution154
734ระยะห่างขั้นต่ำระหว่าง BST Nodes Leetcode Solution154
735ผลิตภัณฑ์สูงสุดของ LeetCode Solution สามตัวเลข154
736โซลูชัน Leetcode ต้นไม้สมมาตร154
737แนวทางตามคิวสำหรับอักขระที่ไม่ซ้ำตัวแรกในสตรีม153
738ค้นหาค่ามัธยฐานจากสตรีมข้อมูล LeetCode Solution153
739ค้นหาผลคูณที่ใหญ่ที่สุดของ 3153
740เมทริกซ์ย่อยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมีผลรวมเป็น 0153
741ความลึกสูงสุดของ N-ary Tree Leetcode Solution153
742มอร์ริส Traversal153
743ค้นหาอักขระที่ไม่ซ้ำกันในสตริง153
744รูปแบบคำ โซลูชัน LeetCode153
745งูและบันได LeetCode Solution153
746แยกสตริงใน Balanced Strings Leetcode Solution153
747สร้างอาร์เรย์ที่เรียงลำดับที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากองค์ประกอบทางเลือกของอาร์เรย์ที่จัดเรียงสองรายการที่กำหนด153
748การจัดเรียงฟองโดยใช้สองกอง153
749โซลูชันการบีบอัดสตริง LeetCode153
750โซลูชัน LeetCode Array ที่ไม่ลดลง153
751เส้นทแยงมุมของต้นไม้ไบนารี153
752จัดเรียงรายการที่เชื่อมโยงเป็น BST ที่สมดุล153
753ประเมินการย้อนกลับของสัญกรณ์โปแลนด์ LeetCode Solution153
754Stack Permutations (ตรวจสอบว่าอาร์เรย์เป็นการเรียงลำดับแบบสแต็กของอื่น ๆ หรือไม่)153
755ตัวเลขที่มีความถี่เฉพาะมากกว่าหรือเท่ากับ k153
756พลิกโซลูชัน LeetCode Binary Tree153
757ความแตกต่างสูงสุดระหว่างองค์ประกอบที่เพิ่มขึ้น โซลูชัน LeetCode152
758subarray ที่ใหญ่ที่สุดโดยมีจำนวน 0 และ 1 เท่ากัน152
759ต้นไม้ที่มีความสูงต่ำสุด152
760ค่าสัมประสิทธิ์ทวินาม152
761ดำเนินการเปลี่ยนสตริง Leetcode152
762Binary Tree ค่าสูงสุดของเส้นทางรวม LeetCode Solution152
763การลบในทรีไบนารี152
764องค์ประกอบที่จะเพิ่มเพื่อให้องค์ประกอบทั้งหมดของช่วงมีอยู่ในอาร์เรย์152
765จำนวนเกาะ II โซลูชัน LeetCode152
766สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใหญ่ที่สุดในฮิสโตแกรม LeetCode Solution152
767ตรวจสอบว่า Array Pairs สามารถหารด้วย k LeetCode Solution ได้หรือไม่152
768ช่วงที่ยาวที่สุดที่มีผลรวมเดียวกันในอาร์เรย์ไบนารีสองอาร์เรย์152
769ค้นหารายการที่ซ้ำกันทั้งหมดใน Array LeetCode Solution152
770ความยาวสูงสุดของสตริงที่ต่อกันด้วยอักขระที่ไม่ซ้ำ Leetcode Solution152
771องค์ประกอบที่ขาดหายไป k-th ในลำดับที่เพิ่มขึ้นซึ่งไม่มีอยู่ในลำดับที่กำหนด152
772เกมกระโดด152
773ค้นหาในโซลูชัน Leetcode Tree Search แบบไบนารี152
774ลบโหนดที่ N ออกจากจุดสิ้นสุดของรายการ Leetcode Solution151
775Kth บรรพบุรุษของโหนดในไบนารีทรี151
776จำนวนขั้นต่ำของการกระโดดเพื่อไปให้ถึงจุดสิ้นสุด151
777ค้นหาว่ามีเส้นทางอยู่ในกราฟ Leetcode Solution151
778วงจรรายการที่เชื่อมโยง151
779ผสาน K เรียงลำดับรายการที่เชื่อมโยง151
780อาร์เรย์พิเศษที่มีองค์ประกอบ X มากกว่าหรือเท่ากับ X Leetcode โซลูชัน151
781ปัญหาการปูกระเบื้อง151
782เปลี่ยนกราฟ151
783ลบรายการที่ซ้ำกันออกจากรายการที่เรียงลำดับ LeetCode Solution151
784โซลูชัน LeetCode ของรถแข่ง151
785ค้นหาความลึกสูงสุดของวงเล็บที่ซ้อนกันในสตริง151
786โซลูชั่น N-Queens LeetCode151
787จำนวน NGE ทางด้านขวา150
788โซลูชัน Leetcode โฟลเดอร์บันทึกของ Crawler150
789ค้นหาคู่กับผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดใน Array150
790นับสี่เท่าจากสี่อาร์เรย์ที่เรียงลำดับซึ่งผลรวมเท่ากับค่าที่กำหนด x150
791ราคาสุดท้ายพร้อมส่วนลดพิเศษใน Shop Leetcode Solution150
792ลดจำนวนคู่สูงสุดใน Array LeetCode Solution150
793สวอปขั้นต่ำเพื่อให้ลำดับเพิ่มขึ้น150
794วางดอกไม้ได้ LeetCode Solution149
795อันดับสัมพัทธ์ Leetcode Solution149
796กระโดดขั้นต่ำเพื่อไปถึงหน้าแรก โซลูชัน LeetCode149
797น้ำหนักรายการที่ซ้อนกัน Sum II โซลูชัน LeetCode149
798ทางออกที่ใกล้ที่สุดจากทางเข้าใน Maze LeetCode Solution149
799ผสานโซลูชัน LeetCode ที่เรียงลำดับแล้ว149
800พจนานุกรมคนต่างด้าว โซลูชัน LeetCode149
801โปรแกรมสำหรับปัญหา Bridge and Torch149
802เวลาขั้นต่ำที่ต้องใช้ในการเน่าส้มทั้งหมด149
803ลบวงเล็บออกจากสตริงพีชคณิตที่มีตัวดำเนินการ + และ -149
804สแต็กตามอาร์เรย์ที่เติบโตได้149
805หมายเลขที่ถูกต้อง148
806ลบรายการที่ซ้ำกันออกจากรายการที่จัดเรียง II148
807จัดเรียงอาร์เรย์ตามลำดับที่กำหนดโดยอาร์เรย์อื่น148
808พิมพ์ต้นไม้ไบนารีตามลำดับแนวตั้ง148
809กำไรสูงสุดในการจัดตารางงาน Leetcode Solution148
810เวลาขั้นต่ำในการเยี่ยมชมทุกจุด Leetcode Solution148
811การเปรียบเทียบสตริงที่มีสัญลักษณ์แทน148
812ตรวจสอบ Palindrome หลังจากแบบสอบถามการแทนที่อักขระทุกครั้ง148
813รับสูงสุดในโซลูชัน Leetcode อาร์เรย์ที่สร้างขึ้น148
814ตรวจสอบว่าอาร์เรย์ที่กำหนดสามารถแสดงถึงการสั่งซื้อล่วงหน้าของโครงสร้างการค้นหาแบบไบนารีได้หรือไม่148
815นับรายการทั่วไปในทั้งสองรายการ แต่มีราคาต่างกัน148
816ต้นไม้ช่วงเวลา148
817ค้นหาเฉพาะองค์ประกอบที่ทำซ้ำระหว่าง 1 ถึง N-1148
818เรียงลำดับ Array ตาม Parity II Leetcode Solution148
819เรียงลำดับข้อมูลใหม่ในไฟล์บันทึก LeetCode Solution148
820พาร์ทิชันไปยัง K Equal Sum Subsets Leetcode Solution148
821การสั่งซื้อล่วงหน้าแบบวนซ้ำ148
822แปลง BST เป็น Min Heap148
823ตรวจสอบว่าสองนิพจน์พร้อมวงเล็บเหมือนกันหรือไม่148
824โซลูชัน Leetcode ส่วนเติมเต็ม148
825ทำให้สองอาร์เรย์เท่ากันโดยการย้อนกลับอาร์เรย์ย่อย Leetcode Solution147
826ตัวเลขทั้งหมดที่ไม่มีตัวเลขซ้ำในช่วง147
827ผลิตภัณฑ์ Subarray น้อยกว่า K LeetCode Solution147
828เรียงสี147
829ออกแบบ Stack ด้วยการทำงานที่เพิ่มขึ้น Leetcode Solution147
830โซลูชันฐาน 7 Leetcode147
831ผลรวมซับเรย์ขนาดสูงสุดเท่ากับ k147
832การจับคู่นิพจน์ทั่วไป147
833ค้นหาแฝดทั้งหมดที่มีผลรวมเป็นศูนย์147
834หนึ่งแก้ไขระยะทาง LeetCode โซลูชั่น147
835คำที่ใช้บ่อย K อันดับต้น ๆ โซลูชัน LeetCode147
836ปัญหาการจับคู่เพื่อน147
837โซลูชัน Space Optimized DP สำหรับปัญหากระเป๋าเป้ 0-1147
838ลำดับความสำคัญโดยใช้รายการที่เชื่อมโยงแบบทวีคูณ147
839Subarray ที่ยาวที่สุดมีจำนวน 1s มากกว่า Count of 0s146
840วงเล็บที่ถูกต้อง โซลูชัน Leetcode146
841K'th องค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดใน BST เมื่อไม่อนุญาตให้ปรับเปลี่ยน BST146
842เดาหมายเลขโซลูชัน LeetCode ที่สูงขึ้นหรือต่ำลง146
843ตำแหน่งที่สว่างที่สุดบนถนน LeetCode Solution146
844ตรวจสอบว่า Binary Tree ที่ระบุนั้นสมบูรณ์หรือไม่146
845ค้นหา subarray ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด146
846เส้นทางที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด146
847การคูณเมทริกซ์ลูกโซ่146
848คิวแบบวงกลม146
849จำนวนก๊อกขั้นต่ำในการรดน้ำสวน LeetCode Solution146
850นับองค์ประกอบที่แตกต่างในทุกหน้าต่างขนาด K145
851รายการพาร์ติชั่น Leetcode Solution145
852รูปแบบสตริงย่อยซ้ำ LeetCode Solution145
853การค้นหาแบบไบนารีการค้นหาทรีและการแทรก145
854ยูเนี่ยนและจุดตัดของรายการที่เชื่อมโยงสองรายการ145
855โคลนกราฟ โซลูชัน LeetCode145
856เซตย่อยที่มีผลรวมหารด้วยม145
857จัดเรียงอาร์เรย์เป็น BST ที่สมดุล145
858ลำดับต่อมาของขนาด K ด้วยโซลูชัน LeetCode จำนวนคู่ที่ใหญ่ที่สุด145
859การเลื่อนระดับคำสั่งในรูปแบบ Spiral145
860ให้อาร์เรย์ของคู่ค้นหาคู่สมมาตรทั้งหมดในนั้น145
861Tree Traversal (สั่งซื้อล่วงหน้า, Inorder & Postorder)144
862เส้นทางผลรวมขั้นต่ำในรูปสามเหลี่ยม144
863ตรวจสอบว่า Array เป็นแบบเรียงซ้อนได้หรือไม่144
864ผลรวมของจำนวนที่น้อยกว่าและมากกว่าที่ใกล้ที่สุด144
865ตารางเรียน II - LeetCode144
866Last Stone Weight II โซลูชัน LeetCode144
867แทรกลงในโซลูชัน Leetcode แบบต้นไม้ค้นหาแบบไบนารี144
868ค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง144
869ความลึกของการซ้อนสูงสุดของวงเล็บ Leetcode Solution144
870ค้นหาสูตรอาหารที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากวัสดุที่มอบให้ LeetCode Solution144
871องค์ประกอบที่อยู่ติดกันที่แตกต่างกันในอาร์เรย์144
872Swaps ขั้นต่ำเพื่อสร้าง Strings Equal Leetcode Solution144
873โซลูชันกำแพงอิฐ LeetCode144
874การแบ่งอาร์เรย์สามวิธีรอบ ๆ ช่วงที่กำหนด144
875โซลูชัน Leetcode อุณหภูมิรายวัน143
876GCD ของช่วงดัชนีที่กำหนดในอาร์เรย์143
877นับวิธีขึ้นบันไดที่ n โดยใช้ขั้นตอนที่ 1, 2 หรือ 3143
878ลำดับของความยาวที่กำหนดโดยทุกองค์ประกอบมากกว่าหรือเท่ากับสองเท่าของก่อนหน้านี้143
879จัดเรียงช่องว่างใหม่ระหว่าง Words Leetcode Solution143
880นับจำนวนลบในโซลูชัน LeetCode Matrix ที่เรียงลำดับ143
881ขวดน้ำ Leetcode Solution143
882Robot Bounded In Circle โซลูชัน LeetCode143
883โซลูชัน Leetcode เมืองปลายทาง142
884น้ำมะนาวเปลี่ยน Leetcode Solution142
885การแสดงออกที่สมดุลพร้อมการเปลี่ยน142
886องค์ประกอบที่ขาดหายไปในโซลูชัน LeetCode ที่เรียงลำดับ142
887LCS (ลำดับต่อมาที่ยาวที่สุด) ของสามสาย142
888ข้อความค้นหาสำหรับ GCD ของอาร์เรย์ทั้งหมดยกเว้นองค์ประกอบในช่วงที่กำหนด142
889แบบสอบถามผลรวมช่วงที่ไม่มีการอัปเดต142
890เดาตัวเลขสูงกว่าหรือต่ำกว่า II142
891ระบุและทำเครื่องหมายวงเล็บที่ไม่ตรงกันในนิพจน์142
892เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อและขายหุ้นพร้อมค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม Leetcode Solution142
893ผลรวมขั้นต่ำของการคูณของจำนวน n142
894โซลูชัน LeetCode ของ Spiral Matrix III142
895จำนวนวันระหว่างสองวัน โซลูชัน LeetCode142
896ลบและรับ142
8974 ซัม142
898Palindrome Partitioning Leetcode Solution142
899จำนวนเต็มที่ไม่ซ้ำน้อยที่สุดหลังจากลบ K Leetcode Solution142
900โซลูชัน Leetcode ของ Spiral Matrix II142
901วิธีที่น่าสนใจในการสร้างเลขฐานสองจาก 1 ถึง n142
902สร้างจำนวนขั้นต่ำจากลำดับที่กำหนด142
903BFS สำหรับ Disconnected Graph141
904ที่เก็บคีย์-ค่าตามเวลา LeetCode Solution141
905โปรแกรมตรวจสอบว่าต้นไม้ไบนารีเป็น BST หรือไม่141
906ลบรายการที่ซ้ำกันออกจากรายการที่เรียงลำดับ II LeetCode Solution141
907ออกแบบประวัติเบราว์เซอร์ โซลูชัน LeetCode141
908ค้นหาระยะห่างระหว่างสองโหนดของ Binary Tree140
909ส่วนประกอบที่เชื่อมต่ออย่างแน่นหนา140
910โซลูชัน LeetCode แนวขวางในแนวทแยง140
911แปลงรายการที่จัดเรียงเป็นโครงสร้างการค้นหาแบบไบนารี140
912ตำแหน่งพิเศษในโซลูชัน Leetcode เมทริกซ์แบบไบนารี140
913โซลูชัน LeetCode การข้ามเส้นทแยงมุม140
914นับ Subarrays ที่มีองค์ประกอบคู่และคี่เหมือนกัน140
915โซลูชัน Leetcode ระยะทางสั้นที่สุด140
916ค้นหาผลรวมสูงสุดที่เป็นไปได้ของสามกอง140
917คะแนนสูงสุดหลังจากแยกโซลูชัน Leetcode แบบสตริง140
918ตรวจสอบว่าอาร์เรย์ที่ระบุสามารถแสดงถึงการส่งผ่านของลำดับระดับของ Binary Search Tree หรือไม่140
919สร้าง Binary Tree ที่สมบูรณ์จากการเป็นตัวแทนรายการที่เชื่อมโยง140
920แทรกลบ GetRandom140
921จุดตัดของสองรายการที่เชื่อมโยง LeetCode Solution140
922ค้นหาแถวที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดของแถวที่กำหนดในเมทริกซ์140
923เลขพจนานุกรม Leetcode Solution139
924ตรวจสอบว่าองค์ประกอบสแต็กติดต่อกันเป็นคู่หรือไม่139
925ผสาน Leetcode สองรายการที่เรียงลำดับ139
926ค้นหาอักขระทั่วไป Leetcode Solution139
927นับคู่กับผลรวมที่ได้รับ139
928ตัดแต่งต้นไม้ค้นหาแบบไบนารี139
929จัดเรียง Array ใหม่เช่น arr [i]> = arr [j] ถ้าฉันเป็นเลขคู่และ arr [i] <= arr [j] ถ้าฉันเป็นเลขคี่และ j <i139
930สร้าง BST จาก Level Order Traversal ที่กำหนด139
931พจนานุกรมคนต่างด้าว139
932จัดเรียงอาร์เรย์ใหม่เพื่อให้ arr [i] เท่ากับ i139
933ตั้งค่าโซลูชัน Leetcode ของเมทริกซ์เป็นศูนย์139
9343 ผลรวม139
935จำนวนหมู่เกาะที่แตกต่าง โซลูชัน Leetcode139
936แบบสอบถาม LCM ช่วง139
937โซลูชัน Leetcode กองซ้อนความถี่สูงสุด139
938การรวมช่วงเวลา138
939รวบรวมคะแนนสูงสุดในตารางโดยใช้การข้ามสองครั้ง138
940สามารถสร้างความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์จากลำดับ Leetcode Solution138
941ใส่ลงใน Postfix138
942พิมพ์ลำดับฟีโบนักชีโดยใช้ 2 ตัวแปร138
943การส่งผ่านหลังการสั่งซื้อซ้ำโดยใช้สองกอง138
944ผลรวมแนวตั้งในต้นไม้ไบนารีที่กำหนด138
945เกม Stone II Leetcode138
946ผลที่ตามมาของ Palindromic ที่ยาวที่สุด138
947แบ่งคำ138
948สร้าง Rectangle Leetcode Solution138
949วิเคราะห์รูปแบบการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้ LeetCode Solution138
950นับเมทริกซ์ย่อยด้วยโซลูชัน LeetCode ทั้งหมด137
951สามโซลูชั่น Leetcode อัตราต่อรองติดต่อกัน137
952อาร์เรย์ความแตกต่าง | แบบสอบถามการอัปเดตช่วงใน O (1)137
953ต้นไม้ที่มีความสูงขั้นต่ำ โซลูชัน LeetCode137
954Reverse Nodes ใน K-Group137
955โซลูชัน LeetCode สตริงย่อยที่ยาวที่สุด137
956Triplets ที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมดที่รวมเป็นมูลค่าที่กำหนด137
957จัดคิวโดยใช้ Stacks137
958เพิ่มผลรวมอาร์เรย์ให้สูงสุดหลังจาก K Negations Leetcode Solution137
959การแบ่งอาร์เรย์ออกเป็นคู่ด้วยผลรวมหารด้วย K136
960ผลิตภัณฑ์ของ Array ยกเว้น Self LeetCode Solution136
961การแบ่งพาร์ติชัน Palindrome136
962การส่งผ่านคำสั่งระดับโดยใช้สองคิว136
963สลับจำนวนเต็ม 2n เป็น a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn โดยไม่ต้องใช้พื้นที่เพิ่ม136
964ค่าเฉลี่ยของระดับในต้นไม้ไบนารี136
965ผลรวม Subarray สูงสุดไม่รวมองค์ประกอบบางอย่าง136
966ค้นหาการส่งผ่านทางไปรษณีย์ของ BST จากการสั่งซื้อล่วงหน้า136
967K จุดที่ใกล้ที่สุดไปยังแหล่งกำเนิด Leetcode Solution136
968เมทริกซ์ย่อยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใหญ่ที่สุดที่มีจำนวนเท่ากับ 1 และ 0136
969Binary Tree ลำดับต่อเนื่องที่ยาวที่สุด LeetCode Solution136
970หน้าต่างบานเลื่อนสูงสุด136
971จำนวนคู่ที่เทียบเท่ากับโซลูชัน Leetcode ของ Domino136
972อาร์เรย์ไบนารีหลังจากการดำเนินการสลับช่วง M135
973ต้นไม้กลุ่ม135
974ผลิตภัณฑ์สูงสุดของดัชนีของมหานครถัดไปทางซ้ายและขวา135
975แบ่งอาร์เรย์ออกเป็นลำดับต่อเนื่องกัน135
976สร้างจำนวนสูงสุด135
977ค่ามัธยฐานของอาร์เรย์ที่เรียงลำดับสองรายการ135
978การชนกันของดาวเคราะห์น้อย LeetCode Solution135
979ต้นไม้สมมาตร135
980รูปแบบเกิดขึ้นโดยใช้ Stack135
981นับราคาในช่วง135
982การค้นหาแรกกว้าง (BFS) สำหรับกราฟ135
983Kth องค์ประกอบที่เล็กที่สุดในโซลูชัน BST Leetcode135
984ชุดย่อยคู่ที่หารไม่ได้ที่ใหญ่ที่สุด135
985เพื่อนวัยที่เหมาะสม LeetCode Solution135
986ค้นหาความแตกต่าง Leetcode Solution135
987ตรวจสอบว่าช่วงเวลาสองช่วงทับซ้อนกันระหว่างช่วงเวลาที่กำหนดหรือไม่135
988โซลูชัน LeetCode Maze III134
989ผลรวมสูงสุดในลำดับต่อมาที่ไม่มีสามตัวติดต่อกัน134
990ลำดับนิวแมน - คอนเวย์134
991ความสูงของต้นไม้ทั่วไปจากอาร์เรย์แม่134
992การส่งผ่านลำดับระดับของต้นไม้ไบนารี134
993ค้นหาค่าสูงสุดของค่าต่ำสุดสำหรับทุกขนาดหน้าต่างในอาร์เรย์ที่กำหนด134
994ความยาวของ Fibonacci ที่ยาวที่สุดต่อมา134
995ปัญหาการจัดวงเล็บแบบบูลีน134
996Subarray ผลิตภัณฑ์สูงสุด134
997เรือกวาดทุ่นระเบิด LeetCode โซลูชั่น134
998กราฟต้นไม้ที่ถูกต้อง โซลูชัน LeetCode134
999ตรวจสอบว่าคำใดเกิดขึ้นเป็นคำนำหน้าของคำใด ๆ ในประโยค Leetcode Solution134
1000สตริงย่อยที่ใหญ่ที่สุดระหว่างโซลูชัน Leetcode สองอักขระที่เท่ากัน134
1001เส้นทางที่ไม่ซ้ำกัน II134
1002ปฏิทินของฉัน I LeetCode Solution133
1003พาร์ติชั่นผลรวมย่อยที่เท่าเทียมกัน133
1004สร้างอาร์เรย์ด้วยโซลูชัน Leetcode ของ Stack Operations133
1005ฆ่ากระบวนการ LeetCode Solution133
1006ถัดไป Greater Element III โซลูชัน LeetCode133
1007สัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ Array LeetCode Solution133
1008Serialize และ Deserialize Binary Tree133
1009Depth First Search (DFS) สำหรับกราฟ133
1010จำนวนวิธีสูงสุดในการแบ่งพาร์ติชันโซลูชัน LeetCode ของอาร์เรย์133
1011ค้นหา Subtrees ที่ซ้ำกัน133
1012ถอดรหัสสตริงจาก Alphabet เป็น Integer Mapping Leetcode Solution133
1013ค้นหาทัวร์รอบแรกที่เยี่ยมชมปั๊มน้ำมันทั้งหมด133
1014เพิ่มองค์ประกอบแรกเป็นสองเท่าและย้ายศูนย์ไปยังจุดสิ้นสุด133
1015สิ่งแรกที่ขาดหายไปในเชิงบวก133
1016การดำเนินการลบทรีค้นหาแบบไบนารี133
1017ปัญหาพาร์ทิชันของจิตรกร133
1018ความยาวสูงสุดของ Subarray ซ้ำ133
1019การแปลงน้ำหนักสูงสุดของสตริงที่กำหนด133
1020การข้ามผ่านขอบเขตของต้นไม้ไบนารี133
1021นับ subarrays ที่สูงสุดรองลงมาก่อนสูงสุด133
1022จัดเรียงอาร์เรย์ใหม่เพื่อให้ตำแหน่งที่สูงกว่าคี่133
1023ต้นไม้ไบนารีที่สมดุล132
1024จำนวนผลต่อเนื่องที่ยาวที่สุดที่เพิ่มขึ้น132
1025ค้นหาจำนวนคู่ในอาร์เรย์เพื่อให้ XOR เป็น 0132
1026ในเวลาต่อมาความแตกต่างระหว่าง adjacents เป็นหนึ่ง132
1027หมายเลขที่น่าเกลียดสุด ๆ132
1028การแทรกในทรีไบนารี132
1029Design Hit Counter โซลูชัน LeetCode132
1030จัดเรียงอาร์เรย์ใหม่เพื่อให้ 'arr [j]' กลายเป็น 'i' ถ้า 'arr [i]' เป็น 'j'132
1031ไต่บันได132
1032สร้างโซลูชัน Leetcode ที่ยอดเยี่ยมของ String131
1033สร้าง Binary Tree จากการเป็นตัวแทนของ Parent Array131
1034ข้อดีของ BST มากกว่า Hash Table131
1035โซลูชัน Leetcode ที่ใหญ่ที่สุด131
1036ตรวจสอบโครงสร้างการค้นหาแบบไบนารี131
1037Morris Inorder Traversal131
1038โซลูชัน Boomerang Leetcode ที่ถูกต้อง131
1039ย้ายองค์ประกอบเชิงลบทั้งหมดไปสิ้นสุดตามลำดับโดยอนุญาตให้มีพื้นที่ว่างเพิ่มเติม131
1040การสร้างผลที่ตามมาที่เพิ่มขึ้นยาวนานที่สุด (N log N)130
1041ตัวเลขที่น่าเกลียด130
1042สร้างวงเล็บ Leetcode Solution130
1043โซลูชัน LeetCode สตริงการแย่งชิง130
1044คำนวณ nCr% p130
1045Path Sum II LeetCode Solution130
1046โซลูชัน Leetcode ของ Word ที่สั้นที่สุด130
1047ใช้ Trie (ทรีคำนำหน้า) Leetcode Solution130
1048Bitwise และช่วงตัวเลข โซลูชัน LeetCode130
1049เพิ่มตัวเลขสองตัว130
1050กู้คืนโซลูชัน Leetcode ต้นไม้การค้นหาไบนารี130
1051ผลรวมดัชนีขั้นต่ำของสองรายการ129
1052Binary Tree มุมมองด้านขวา โซลูชัน LeetCode129
1053ขนาดต่ำสุด Subarray Sum129
1054นับขั้นต่ำเพื่อให้ได้อาร์เรย์ที่ต้องการ129
1055นับคู่จากอาร์เรย์ที่เรียงลำดับสองอาร์เรย์ซึ่งผลรวมเท่ากับค่าที่กำหนด x129
1056ความสำคัญของพนักงาน LeetCode Solution129
1057น่าเกลียดหมายเลข II LeetCode โซลูชั่น129
1058Kth องค์ประกอบที่เล็กที่สุดในโซลูชัน LeetCode เมทริกซ์ที่เรียงลำดับ129
1059ธุรกรรมที่ไม่ถูกต้อง โซลูชัน LeetCode129
1060สามารถจับภาพได้สำหรับ Rook Leetcode Solution129
1061ต้นไม้ค้นหาแบบไบนารี129
1062ความแตกต่างสูงสุดระหว่างความถี่ของสององค์ประกอบเช่นองค์ประกอบที่มีความถี่มากขึ้นก็มีค่ามากกว่าเช่นกัน129
1063การจับคู่สตริงในโซลูชัน Array Leetcode129
1064ค้นหาโซลูชัน LeetCode ของ Peak Element II128
1065ค้นหาว่า subarray อยู่ในรูปของภูเขาหรือไม่128
1066ลำดับความยาวสูงสุดที่มีความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบที่อยู่ติดกันเป็น 0 หรือ 1128
1067โซลูชัน Leetcode สตริงการเรียงลำดับแบบกำหนดเอง128
1068บรรพบุรุษที่ต่ำที่สุด128
1069เพิ่มระยะห่างสูงสุดให้กับบุคคลที่ใกล้ที่สุด LeetCode Solution128
1070ผลรวมสูงสุดของ 3 Subarrays ที่ไม่ทับซ้อนกัน128
1071กำหนดว่าสามารถรับเมทริกซ์โดยการหมุนโซลูชัน LeetCode หรือไม่128
1072จำนวนพา ธ พาลินโดรมิกในเมทริกซ์128
1073รวมผลรวม IV LeetCode โซลูชั่น128
1074การกำหนดที่อยู่ IP โซลูชัน LeetCode128
1075ค้นหา Peak Element128
1076การเติมพอยน์เตอร์ขวาถัดไปในแต่ละโหนด Leetcode Solution128
1077เพิ่ม Triplet Subsequence โซลูชัน LeetCode128
1078ผลที่ตามมาของ Bitonic ที่ยาวที่สุด128
1079จำนวนนักเรียนที่ทำการบ้านในเวลาที่กำหนดโซลูชัน Leetcode127
1080ลบ Palindromic Subsequences Leetcode Solution127
1081ช่วงเวลาคงที่เพิ่มการดำเนินการในอาร์เรย์127
1082การจับคู่นิพจน์ปกติ การจับคู่นิพจน์ปกติ การจับคู่นิพจน์ โซลูชัน LeetCode127
1083ค้นหาในเรียงลำดับอาร์เรย์ที่หมุน127
1084ความลึกแบบวนซ้ำครั้งแรกของกราฟ127
1085โคลนต้นไม้ไบนารีด้วยตัวชี้แบบสุ่ม127
1086ประเภทของต้นไม้ไบนารี126
1087พิมพ์คิวรี Q จำนวนมากขึ้นถัดไป126
1088หาระยะห่างต่ำสุดระหว่างตัวเลขสองตัว126
1089ทำให้เป็นอันดับและดีซีเรียลไลซ์ Binary Tree LeetCode Solution126
1090จำนวนเกาะที่ปิด โซลูชัน Leetcode126
1091ลบรายการที่ซ้ำกันออกจากอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ126
1092ลบรายการที่ซ้ำกันออกจาก Sorted Array II Leetcode Solution126
1093โซลูชัน Leetcode ภูมิภาคทั่วไปที่เล็กที่สุด126
1094การนับคู่หาร126
1095ผลรวมเส้นทาง126
1096วันแห่งปี Leetcode Solution126
1097ค้นหาสามองค์ประกอบจากสามอาร์เรย์ที่แตกต่างกันซึ่ง a + b + c = sum126
1098ถัดไป การเรียงสับเปลี่ยน Leetcode Solution125
1099เขียนโค้ดเพื่อตรวจสอบว่าต้นไม้สองต้นเหมือนกันหรือไม่125
1100Kth ผลิตภัณฑ์ที่เล็กที่สุดของอาร์เรย์ที่เรียงลำดับสองชุด LeetCode Solution125
1101ผลที่ตามมาที่แตกต่าง125
1102พิมพ์แฝดทั้งหมดในอาร์เรย์ที่เรียงลำดับซึ่งเป็นรูปแบบ AP125
1103โครงสร้างข้อมูลไบนารีทรี125
1104ค้นหาช่วงที่เล็กที่สุดที่มีองค์ประกอบจาก k Lists125
1105จำนวนพี่น้องของโหนดที่กำหนดใน n-ary Tree125
1106จัดเรียงอาร์เรย์ใหม่เพื่อให้องค์ประกอบดัชนีมีขนาดเล็กลงและองค์ประกอบดัชนีคี่มีค่ามากกว่า125
1107ที่ใหญ่ที่สุด BST Subtree โซลูชัน LeetCode125
1108ค้นหาความแตกต่างสูงสุดระหว่างองค์ประกอบขนาดเล็กทางซ้ายและขวาที่ใกล้ที่สุด125
1109อาร์เรย์ย่อยที่มี K จำนวนเต็มต่างกัน Leetcode Solution124
1110มุมมองด้านล่างของทรีไบนารี124
1111เส้นทางรูทสู่ลีฟพร้อมผลรวมเป้าหมาย Leetcode Solutions124
1112ความแตกต่างขั้นต่ำที่แน่นอนใน BST Leetcode Solution124
1113โซลูชัน Leetcode จำนวนสูงสุดอันดับสาม124
1114ระดับของแต่ละโหนดใน Tree จากโหนดต้นทาง124
1115ตัวละครต่อเนื่อง LeetCode Solution124
1116รูปสามเหลี่ยมคะแนนขั้นต่ำของ Polygon Leetcode Solution124
1117การเรียงลำดับโทโพโลยี123
1118ตัดคัน123
1119พิมพ์มุมมองด้านขวาของทรีไบนารี123
1120ปัญหาผลรวมย่อยในช่องว่าง O (sum)123
1121สร้าง Binary Tree จากการสั่งซื้อล่วงหน้าและการสั่งซื้อทางไปรษณีย์ LeetCode Solution123
1122ผลิตภัณฑ์ของช่วงในอาร์เรย์123
1123Subarray ที่ยาวที่สุดของ 1 หลังจากลบ One Element LeetCode Solution123
1124Subarray ผลิตภัณฑ์สูงสุด123
1125เซลล์ที่มีค่าคี่ในเมทริกซ์ LeetCode Solution123
1126Palindrome Permutation LeetCode Solution122
1127โซลูชัน Leetcode มูลค่าการค้นหาไบนารีที่ใกล้เคียงที่สุด122
1128การสืบค้นจำนวนองค์ประกอบที่แตกต่างใน Subarray122
1129ต้นไม้ไบนารีสูงสุด122
1130K ผลรวมสูงสุดของอาร์เรย์ย่อยที่ติดกันทับซ้อนกัน122
1131โซลูชัน Prime Palindrome LeetCode122
1132ฟอร์แมตโซลูชัน String Leetcode122
1133แปลง BST เป็น Min-Heap โดยไม่ต้องใช้อาร์เรย์122
1134พิมพ์อาร์เรย์ที่แก้ไขหลังจากดำเนินการคำสั่งของการบวกและการลบ121
1135นับโซลูชัน Leetcode กลุ่มที่ใหญ่ที่สุด121
1136เส้นผ่านศูนย์กลางของ N-Ary Tree LeetCode Solution121
1137วิธีการซ้ำเพื่อค้นหาบรรพบุรุษของต้นไม้ไบนารีที่กำหนด121
1138ผลรวมขั้นต่ำของกำลังสองของจำนวนอักขระในสตริงที่กำหนดหลังจากลบอักขระ k121
1139ค้นหาองค์ประกอบในเรียงลำดับอาร์เรย์ที่หมุน121
1140ค้นหาลำดับต่อมาของขนาด 3 ในเวลาเชิงเส้น121
1141ค่าเฉลี่ยของอาร์เรย์หลังจากลบองค์ประกอบบางส่วน Leetcode Solution121
1142สถานะ LeetCode ที่ถูกต้องของ Tic-Tac-Toe121
1143ลำดับ Moser-de Bruijn120
1144Kth จำนวนน้อยที่สุดในตารางสูตรคูณ Leetcode Solution120
1145ลำดับโกลอมบ์120
1146เส้นทางรถเมล์ Leetcode Solution120
1147สร้าง K Palindrome Strings LeetCode Solution120
1148โซลูชัน Leetcode ตัวคั่นพัน120
1149ผลรวมของเลขคู่หลังการสืบค้น120
1150ค้นหาตำแหน่งแทรก120
1151โซลูชัน LeetCode แบบสองพาร์ติชั่นที่เป็นไปได้119
1152การสลับโหนดในรายการที่เชื่อมโยง โซลูชัน Leetcode119
1153รวม BST สองตัวเข้ากับพื้นที่พิเศษที่ จำกัด119
1154ตรวจสอบการสร้างอาร์เรย์ผ่านโซลูชัน Leetcode ที่เชื่อมต่อกัน119
1155สตริงย่อย Palindromic Leetcode Solution119
1156ค้นหาสองอาร์เรย์ย่อยที่ไม่ทับซ้อนกันซึ่งแต่ละรายการมีโซลูชัน LeetCode รวมเป้าหมาย119
1157แฟกทอเรียลต่อท้าย Zeroes โซลูชัน LeetCode119
1158เพิ่มขึ้นต่อเนื่องยาวนานที่สุด119
1159ค้นหาลำดับงูที่มีความยาวสูงสุด119
1160แปลง BST เป็น Greater sum Tree119
1161แนะนำต้นไม้แดง - ดำ119
1162ผลที่ตามมาซ้ำซากยาวที่สุด118
1163ลดองค์ประกอบเพื่อสร้าง Array Zigzag LeetCode Solution118
1164ขั้นต่ำ Sideway Jumps โซลูชัน LeetCode118
1165ลบโหนดและส่งคืน Forest Leetcode Solution118
1166ค้นหาตัวคูณเลขฐานสองที่เล็กที่สุดของจำนวนที่กำหนด118
1167ผลิตภัณฑ์สูงสุดของโซลูชัน LeetCode Binary Tree แบบแยกส่วน118
1168เปรียบเทียบสตริงตามความถี่ของโซลูชัน Leetcode ตัวอักษรที่เล็กที่สุด118
1169Binary Tree เป็น Binary Search Tree Conversion118
1170เพิ่มผลรวมของความแตกต่างที่ต่อเนื่องกันสูงสุดในอาร์เรย์แบบวงกลม117
1171นับคู่ที่มีผลิตภัณฑ์อยู่ในอาร์เรย์117
1172จำนวนการสั่งซื้อใน Backlog Leetcode Solution117
1173ต้นไม้ตัดสินใจ117
1174การย้ายขั้นต่ำไปยัง Equal Array Elements โซลูชัน LeetCode117
1175สลับโหนดในคู่117
1176หมุนอาร์เรย์117
1177คิวลำดับความสำคัญ117
1178ต้นทุนขั้นต่ำในการย้ายชิปไปยังตำแหน่งเดียวกัน โซลูชัน LeetCode117
1179K'th องค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดใน BST โดยใช้ช่องว่างคงที่117
1180Matchsticks กับ Square Leetcode Solution117
1181ค้นหาค่าที่มากที่สุดในแต่ละ Tree Row LeetCode Solution117
1182นับลำดับไบนารีที่มีความยาวเท่ากันโดยมีผลรวมของบิตครึ่งแรกและครึ่งหลังเท่ากัน117
1183โซลูชัน LeetCode ของโปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บ116
1184ลบจำนวนขอบสูงสุดเพื่อให้กราฟสามารถสำรวจได้อย่างเต็มที่ Leetcode Solution115
1185โซลูชัน LeetCode Array ที่ต่อเนื่องกัน115
1186ค้นหาระบบข้อเสนอแนะ LeetCode Solution115
1187เวอร์ชันแรกที่ไม่ดี115
1188ใบไม้ที่ใกล้เคียงที่สุดใน Binary Tree LeetCode Solution115
1189subarray bitonic ผลรวมสูงสุด115
1190ด้วยต้นไม้ไบนารีคุณจะลบครึ่งโหนดทั้งหมดได้อย่างไร?115
1191การเคลื่อนย้ายหินไปจนถึงโซลูชัน Leetcode แบบต่อเนื่อง115
1192Kth องค์ประกอบที่เล็กที่สุดใน BST114
1193จำนวนส่วนสูงสุดของความยาว a, b และ c114
1194ผลรวมสูงสุดของคู่ที่มีความแตกต่างเฉพาะ114
1195ตัวแบ่งจำนวนเต็ม LeetCode Solution114
1196การสร้างคิวใหม่ตามความสูง114
1197หารสองจำนวนเต็ม Leetcode Solution114
1198แบบสอบถามอาร์เรย์สำหรับการแทนที่และผลิตภัณฑ์แบบทวีคูณ114
1199วิธีพิมพ์จำนวน A สูงสุดโดยใช้ปุ่มสี่ปุ่มที่กำหนด113
1200แชมเปญทาวเวอร์ โซลูชัน LeetCode113
1201ความลึกสูงสุดของไบนารีทรี113
1202ฟอร์แมตวันที่ โซลูชัน LeetCode113
1203แปลง Sorted Array เป็น Binary Search Tree LeetCode Solutions113
1204ย้อนกลับเส้นทางใน BST โดยใช้ Queue113
1205ผลรวมของใบซ้าย LeetCode Solution113
1206กรองร้านอาหารตามอาหารมังสวิรัติ ราคา และระยะทาง โซลูชัน Leetcode113
1207หมายเลขสามเหลี่ยมที่ถูกต้อง113
1208บรรพบุรุษร่วมที่ต่ำที่สุดในโครงสร้างการค้นหาแบบไบนารี113
1209บรรพบุรุษร่วมที่ต่ำที่สุดของโซลูชัน Leetcode แบบไบนารี113
1210โซลูชัน Leetcode เครื่องหมายบวกที่ใหญ่ที่สุด112
1211เขียนฟังก์ชันเพื่อหาจุดตัดของรายการที่เชื่อมโยงสองรายการ112
1212เดาคำ112
1213สไลซ์เลขคณิต II – ลำดับต่อมา โซลูชัน LeetCode112
1214แทนที่ค่าที่เท่ากันสองค่าติดกันด้วยค่าหนึ่งที่มากกว่า112
1215คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยใช้ Word โดยการจับคู่คำ112
1216การสืบค้นช่วงผลรวมโดยใช้ตารางกระจัดกระจาย112
1217ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ Binary Tree LeetCode Solution111
1218กราฟและการแสดง111
1219ใหม่ 21 เกม111
1220แปลงจำนวนเต็มเป็นผลรวมของโซลูชัน Leetcode จำนวนเต็มไม่มีศูนย์สองตัว111
1221แผ่โซลูชัน LeetCode เวกเตอร์ 2D ให้เรียบ111
1222พลังของสอง111
1223ขยายองค์ประกอบให้ใหญ่ที่สุดโดยใช้อาร์เรย์อื่น111
1224LRU Cache Leetcode Solution111
1225Symmetric Tree โซลูชัน LeetCode โซลูชัน Leetcode111
1226ผลรวมสูงสุดของเส้นทางในสามเหลี่ยมตัวเลขด้านขวา111
1227โซลูชัน Leetcode ข้ามเส้นทาง111
1228พิมพ์อาร์เรย์ที่แก้ไขหลังจากการดำเนินการเพิ่มช่วงอาร์เรย์หลายรายการ111
1229พิมพ์ n เงื่อนไขของลำดับนิวแมน - คอนเวย์111
1230การสืบค้นช่วงสำหรับลำดับต่อมา Bracket ที่ถูกต้องยาวที่สุด111
1231การต่อกันของ Array LeetCode Solution111
1232คำถามเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของเลขคู่หรือเลขคี่ในช่วงที่กำหนด110
1233ออกแบบ Skiplist โซลูชัน LeetCode110
1234โซลูชัน Leetcode ค่ามัธยฐานของหน้าต่างบานเลื่อน110
1235ตรวจสอบว่าแต่ละโหนดภายในของ BST มีลูกเดียวหรือไม่110
1236Perfect Squares โซลูชัน LeetCode110
1237โซลูชัน LeetCode Perfect Square ที่ถูกต้อง110
1238ค่าสูงสุดที่ดัชนีที่กำหนดในโซลูชัน LeetCode ที่มีขอบเขต110
1239Swap ขั้นต่ำเพื่อสร้างลำดับที่เพิ่มขึ้นโซลูชัน LeetCode109
1240อาร์เรย์สูงสุดจากอาร์เรย์สองอาร์เรย์ที่กำหนดให้มีลำดับเหมือนกัน109
1241ไม่มีหมายเลข109
1242ค้นหาขั้นต่ำใน Rotated Sorted Array II LeetCode Solution109
1243ผสานการเรียง109
1244ค่าเฉลี่ยของช่วงในอาร์เรย์109
1245ปัจจัยที่ k ของ n Leetcode Solution109
1246ตรวจสอบว่าทุกระดับของ Binary Tree ทั้งสองเป็นแอนนาแกรมหรือไม่109
1247การโคลนกราฟ109
1248ตรวจสอบ BST ที่เหมือนกันโดยไม่ต้องสร้างต้นไม้109
1249BST ไปยังต้นไม้ที่มีผลรวมของคีย์ที่เล็กกว่าทั้งหมด109
1250หลักสูตรคู่ขนาน II โซลูชัน LeetCode108
1251นับและสลับการค้นหาในอาร์เรย์ไบนารี108
1252นับชุดย่อยที่มีเลขคู่ที่แตกต่างกัน108
1253ตัวหนาในสตริง LeetCode Solution108
1254โซลูชัน Leetcode ช่วงที่เล็กที่สุด108
1255Subarray ผลิตภัณฑ์สูงสุด108
1256จำนวนองค์ประกอบที่น้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่กำหนดใน subarray ที่กำหนด107
1257ต้นทุนขั้นต่ำปีนบันได LeetCode Solution107
1258โซลูชัน LeetCode ที่ทับซ้อนกันของรูปภาพ107
1259อาร์เรย์ที่ต่อเนื่องกัน107
1260ค้นหาจำนวนขั้นต่ำของการดำเนินการผสานเพื่อสร้างอาร์เรย์พาลินโดรม107
1261ลบขั้นต่ำเพื่อสร้างวงเล็บที่ถูกต้อง LeetCode Solution106
1262ตรวจสอบว่าสตริงสามารถทำลายโซลูชัน Leetcode สตริงอื่นได้หรือไม่106
1263ชื่อคอลัมน์แผ่นงาน Excel โซลูชัน LeetCode106
1264องค์ประกอบที่ยิ่งใหญ่กว่าถัดไป105
1265ตรวจสอบลำดับการสั่งซื้อล่วงหน้าของไบนารีทรี105
1266ค้นหาองค์ประกอบที่เล็กที่สุดเป็นอันดับที่ k ใน BST (สถิติการสั่งซื้อใน BST)105
1267การแบ่งพาร์ติชัน Palindrome104
1268Peeking Iterator โซลูชัน LeetCode104
1269ผสาน k เรียงลำดับรายการ Leetcode Solution104
1270พิมพ์บรรพบุรุษของโหนดต้นไม้ไบนารีที่กำหนดโดยไม่มีการเรียกซ้ำ104
1271ตรวจสอบว่าสองโหนดอยู่บนเส้นทางเดียวกันใน Tree หรือไม่104
1272คิวที่เป็นระเบียบ โซลูชั่น LeetCode103
1273เวลาขั้นต่ำในการรวบรวม Apples ทั้งหมดใน Tree โซลูชัน LeetCode103
1274ผสานอาร์เรย์ที่จัดเรียง102
1275ตรวจสอบอาร์เรย์ไบนารีว่าตัวเลขที่แสดงโดย subarray เป็นเลขคี่หรือคู่102
1276นิวแมน - แชงค์ส - วิลเลียมส์ไพรม์102
1277ตรวจสอบว่า X สามารถให้การเปลี่ยนแปลงกับทุกคนในคิวได้หรือไม่101
1278วิธีต่างๆ ในการเพิ่มวงเล็บ Leetcode Solution100
1279เมทริกซ์ย่อยที่ใหญ่ที่สุดพร้อมการจัดเรียงใหม่ LeetCode Solution100
1280Koko กินกล้วย LeetCode Solution100
1281การจัดเรียงเหรียญ โซลูชัน Leetcode99
1282ผลรวมสูงสุดที่เพิ่มขึ้นตามมา98
1283สตริงย่อยที่ยาวที่สุดโดยไม่ใช้อักขระซ้ำ Leetcode Solution98
1284ค้นหา subarray เฉลี่ยสูงสุดของความยาว k98
1285ช่วงการสืบค้นขั้นต่ำ (การสลายตัวของรากที่สองและตารางกระจัดกระจาย)97
1286พื้นที่รวมขั้นต่ำที่สูญเปล่าด้วย K Resizing Operations LeetCode Solution97
1287จำนวนคนขั้นต่ำในการสอนโซลูชัน LeetCode96
1288แบบสอบถามสำหรับค่าทศนิยมของ Subarrays ของ Binary Array96
1289Array Nesting Leetcode Solution96
1290จำนวนดัชนีที่มีองค์ประกอบเท่ากันในช่วงที่กำหนด96
1291ผลิตภัณฑ์สูงสุดของลำดับต่อมาที่เพิ่มขึ้น95
1292ค้นหาผู้ชนะของเกม Circular โซลูชัน LeetCode95
1293Binary Tree เป็น Binary Search Tree Conversion โดยใช้ชุด STL94
1294ตรวจสอบอาร์เรย์ของขนาด n สามารถแสดง BST ของระดับ n ได้หรือไม่94
1295แปลงเป็นฐาน -2 โซลูชัน LeetCode94
1296ข้อความค้นหาเกี่ยวกับ XOR ของตัวหารคี่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของช่วง93
1297Jump Game IV โซลูชัน LeetCode93
1298จำนวนเต็มต่ำสุดที่เป็นไปได้หลังจากมากที่สุด K Adjacent Swap บนตัวเลข โซลูชัน LeetCode93
1299แปลง BST เป็น Binary Tree เพื่อให้ผลรวมของคีย์ที่ใหญ่กว่าทั้งหมดจะถูกเพิ่มเข้าไปในทุกๆ93
1300ดัชนีสุ่มเลือก LeetCode Solution93
1301แทรก ลบ GetRandom O(1) Leetcode Solution92
1302เข้ารหัสสตริงด้วยความยาวที่สั้นที่สุด LeetCode Solution92
1303เพิ่มโซลูชัน Leetcode สองหมายเลข92
1304เข้าถึงหมายเลขโซลูชัน LeetCode92
1305โซลูชัน Subarray Sum LeetCode อย่างต่อเนื่อง91
1306จำนวนครั้งต่อๆ มาที่ตรงตามเงื่อนไขผลรวมที่ให้มา โซลูชัน LeetCode91
1307โซลูชัน LeetCode หมายเลข Palindrome89
1308การส่งผ่านคำสั่งในแนวตั้งของ Binary Tree LeetCode Solution89
1309ออกแบบระบบใต้ดิน Leetcode Solution88
1310พิมพ์โซ่ความยาวสูงสุดของคู่86
1311ตรวจหาโซลูชัน Leetcode ของ Capital83
1312ออกแบบลีดเดอร์บอร์ด Leetcode Solution83
1313สตริงย่อยที่มีการต่อคำทุกคำ Leetcode Solution82
1314สวอปขั้นต่ำเพื่อรวมโซลูชัน Leetcode เข้าด้วยกันทั้งกลุ่ม79
1315โซลูชัน LeetCode องค์ประกอบที่ใช้บ่อยยอดนิยม79
1316โซลูชัน Leetcode รวมเส้นทางขั้นต่ำ76
1317นับหมู่เกาะย่อย โซลูชัน LeetCode76
1318ถอดรหัสสตริง Leetcode Solution74
1319ลำดับต่อมาที่ยาวที่สุด โซลูชัน LeetCode74
1320รายการที่เชื่อมโยงคู่คี่ โซลูชัน Leetcode73
1321จุดนัดพบที่ดีที่สุด โซลูชัน LeetCode72
1322เปลี่ยนตัวอักษร โซลูชัน LeetCode72
1323Binary Tree Inorder Traversal โซลูชัน LeetCode72
1324โซลูชัน LeetCode Subarray ต่อเนื่องที่ไม่ได้เรียงลำดับที่สั้นที่สุด71
1325ค้นหาโซลูชัน LeetCode ผู้พิพากษาเมือง71
1326โซลูชั่น LeetCode ปีประชากรสูงสุด71
1327รวมรูทกับหมายเลขลีทโค้ดโซลูชั่น70
1328ค้นหาโซลูชัน LeetCode ผู้พิพากษาเมือง70
1329ออกแบบ เพิ่มและค้นหาคำ โครงสร้างข้อมูล โซลูชัน LeetCode68
1330สี่เหลี่ยมผืนผ้าทับซ้อน LeetCode Solution67
1331โซลูชั่น LeetCode ปีประชากรสูงสุด66
1332คะแนนของวงเล็บ LeetCode Solution65
1333Range Sum Query 2D – โซลูชัน LeetCode ที่ไม่เปลี่ยนรูป64
1334แทรกลงในรายการที่เชื่อมโยงแบบวงกลมที่เรียงลำดับแล้ว LeetCode Solution63
1335แผ่ Binary Tree ให้แบนเพื่อแสดงรายการที่เชื่อมโยง LeetCode Solution63
1336เกมสโตน IV โซลูชัน LeetCode62
1337Graph Bipartite คืออะไร? โซลูชัน LeetCode60
1338เปิดเผยการ์ดในการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น Leetcode Solution59
1339โซลูชัน LeetCode หมายเลขสามเหลี่ยมที่ถูกต้อง59
1340แบ่งช็อกโกแลต LeetCode Solution51
1341คำแนะนำทีละขั้นตอนจากโหนดต้นไม้ไบนารีไปยังโซลูชัน LeetCode อื่น46
1342ช่วงผลรวมของ BST LeetCode Solution44
1343ย้อนกลับโซลูชัน Leetcode จำนวนเต็ม41
1344จัดเรียงสี โซลูชัน LeetCode40
1345ค้นหา K องค์ประกอบที่ใกล้เคียงที่สุด LeetCode Solution38
1346หมายเลขคอลัมน์ของแผ่นงาน Excel โซลูชัน LeetCode36
1347ความยาวด้านสูงสุดของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีผลรวมน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ LeetCode Solution35
1348หมุนโซลูชัน LeetCode สตริง34
1349ขนาดสูงสุด Subarray Sum เท่ากับ k Leetcode Solution13
1350โซลูชัน LeetCode ไฮไฟว์11
1351โซลูชัน Leetcode ของดัชนี H10
Translate »