สร้างไบนารีทรีจากการสั่งซื้อล่วงหน้าและการสั่งซื้อล่วงหน้า

ระดับความยาก กลาง
ถามบ่อยใน อเมซอน แอปเปิล บลูมเบิร์ก ByteDance ป้อมปราการ Facebook Google ไมโครซอฟท์ คำพยากรณ์
ต้นไม้ไบนารี การค้นหาครั้งแรกเชิงลึก ต้นไม้เข้าชม 221

ในปัญหานี้เรามีการสั่งซื้อและสั่งซื้อล่วงหน้าของไฟล์ ต้นไม้ไบนารี. เราจำเป็นต้องสร้างต้นไม้ไบนารีจาก Inorder และ Preorder traversals ที่กำหนด

ตัวอย่าง

Input:

Inorder= [D, B, E, A, F, C]

Preorder= [A, B, D, E, C, F]

Output:

Pre-order traversal of the tree formed by the given preorder and inorder A B D E C F

In-order traversal of the tree formed by the given preorder and inorder D B E A F C

Post-order traversal of the tree formed by the given preorder and inorder D E B F C A

สั่งซื้อล่วงหน้า

ในการสั่งซื้อล่วงหน้าเราจะพิมพ์โหนดรูทก่อน จากนั้นข้ามไปทางซ้ายของทรีย่อยหากมี และสุดท้ายข้ามไปยังทรีย่อยที่ถูกต้องถ้ามี

( ข้ามผ่าน ทำในลักษณะเดียวกันสำหรับทุกโหนด)

ข้ามเส้นทาง In

ใน Inorder traversal เราจะข้ามทรีย่อยด้านซ้ายของโหนดก่อนถ้ามี จากนั้นพิมพ์โหนดรูท และสุดท้ายข้ามไปยังทรีย่อยที่ถูกต้องถ้ามี

(การส่งผ่านจะทำในลักษณะเดียวกันสำหรับทุกโหนด)

 1. ดังนั้นถ้าเรามีการส่งผ่านคำสั่งซื้อล่วงหน้าเราสามารถพูดได้เสมอว่า 0th องค์ประกอบดัชนีจะแสดงโหนดรากของต้นไม้
 2. และถ้าเรามีการข้ามแบบเรียงลำดับสำหรับทุกดัชนีองค์ประกอบทั้งหมดทางด้านซ้ายของมันจะปรากฏในทรีย่อยด้านซ้ายและองค์ประกอบทั้งหมดทางด้านขวาของมันจะอยู่ในทรีย่อยด้านขวา

ด้วยการใช้คุณสมบัติสองประการข้างต้นเราสามารถสร้างต้นไม้ด้วยเส้นทางที่กำหนด

อัลกอริทึมสำหรับสร้าง Binary Tree

 1. เลือกองค์ประกอบถัดไปในการสั่งซื้อล่วงหน้าข้ามผ่าน (เริ่มเลือกด้วยดัชนี 0)
 2. สร้างโหนดใหม่โดยให้ข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่เลือก
 3. ค้นหาดัชนีขององค์ประกอบที่เลือกจาก Inorder traversal โดยใช้ hashMaps เพื่อลดความซับซ้อนของเวลาในการค้นหาดัชนี
 4. เรียกใช้ฟังก์ชันเดียวกันซ้ำ ๆ สำหรับองค์ประกอบทางด้านซ้ายขององค์ประกอบที่เลือกและกำหนดให้ทางด้านซ้ายของโหนดที่เลือก
 5. เรียกใช้ฟังก์ชันเดียวกันซ้ำ ๆ สำหรับองค์ประกอบทางด้านขวาขององค์ประกอบที่เลือกและกำหนดให้ทางด้านขวาของโหนดที่เลือก
 6. ส่งคืนโหนดรูท

มาทำความเข้าใจกับตัวอย่าง

เรียงลำดับ = [D, B, E, A, F, C]

สั่งซื้อล่วงหน้า = [A, B, D, E, C, F]

1: องค์ประกอบที่เลือกคือ A

สร้างไบนารีทรีจากการสั่งซื้อล่วงหน้าและการสั่งซื้อล่วงหน้าหมุด

2: องค์ประกอบที่เลือกคือ B

สร้างไบนารีทรีจากการสั่งซื้อล่วงหน้าและการสั่งซื้อล่วงหน้าหมุด

3: องค์ประกอบที่เลือกคือ D

สร้างไบนารีทรีจากการสั่งซื้อล่วงหน้าและการสั่งซื้อล่วงหน้าหมุด

4: องค์ประกอบที่เลือกคือ E

สร้างไบนารีทรีจากการสั่งซื้อล่วงหน้าและการสั่งซื้อล่วงหน้าหมุด

5: องค์ประกอบที่เลือกคือ C

หมุด

6: องค์ประกอบที่เลือกคือ F

หมุด

การดำเนินงาน

โปรแกรม C ++ สำหรับสร้าง Binary Tree

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
struct node{
  char data;
  node* left;
  node* right;
  
  //constructor
  node(char data){
    this->data = data;
    left = right = NULL;
  }
};

//Function to print pre-order of binary tree
void preorder(node* root){
  if(root!=NULL){
    cout<<root->data<<" ";
    preorder(root->left);
    preorder(root->right);
  }
}
//Function to print in-order of binary tree
void inorder(node* root){
  if(root!=NULL){
    inorder(root->left);
    cout<<root->data<<" ";
    inorder(root->right);
  }
}

//Function to print post-order of binary tree
void postorder(node* root){
  if(root!=NULL){
    postorder(root->left);
    postorder(root->right);
    cout<<root->data<<" ";
  }
}

//Function to construct binary tree from it's preorder and inorder traversal
node* buildTree(char in[], char pre[], int start, int end, unordered_map<char, int>& m, int& index){
  //base case
  if(start>end){
    return NULL;
  }
  
  char current = pre[index++];
  node* p = new node(current);
  int inFind = m[current];
  p->left = buildTree(in, pre, start, inFind-1, m, index);
  p->right = buildTree(in, pre, inFind+1, end, m, index);
  return p;
}
int main(){
  int n;
  cin>>n;
  char in[n],pre[n];
  for(int i=0;i<n;i++){
    cin>>in[i];
  }
  for(int i=0;i<n;i++){
    cin>>pre[i];
  }
  
  //make hashmap to find the node in inorder
  unordered_map<char,int> m;
  for(int i=0;i<n;i++){
    m[in[i]] = i;
  }
  int start = 0,end = n-1, index = 0;
  node* root = buildTree(in, pre, start, end, m, index);
  cout<<"Pre-order traversal of the tree formed by the given preorder and inorder ";
  preorder(root);
  cout<<endl;
  cout<<"In-order traversal of the tree formed by the given preorder and inorder ";
  inorder(root);
  cout<<endl;
  cout<<"Post-order traversal of the tree formed by the given preorder and inorder ";
  postorder(root);
  cout<<endl;
}
6
D B E A F C
A B D E C F
Pre-order traversal of the tree formed by the given preorder and inorder A B D E C F 
In-order traversal of the tree formed by the given preorder and inorder D B E A F C 
Post-order traversal of the tree formed by the given preorder and inorder D E B F C A 

โปรแกรม JAVA สำหรับสร้าง Binary Tree

import java.util.*; 

public class Main { 
  public static class node { 
  	char data; 
  	node left; 
  	node right; 
  	//constructor
  	node(char x) { data = x; } 
  };
  static int index=0;
  
  //Function to construct binary tree from it's preorder and inorder traversal
 public static node buildTree(char in[], char pre[], int start, int end, Map<Character, Integer> m) 
 { 
     //base case
    if(start>end){
      return null;
    }
    
    char current = pre[index++];
    node p = new node(current);
    
    //leaf node
    if(start == end){
      return p;
    }
    int inFind = m.get(current);
    p.left = buildTree(in, pre, start, inFind-1, m);
    p.right = buildTree(in, pre, inFind+1, end, m);
    return p;
 } 

 //Function to print pre-order of binary tree
  public static void preorder(node root){
    if(root!=null){
      System.out.print(root.data+" ");
      preorder(root.left);
      preorder(root.right);
    }
  }
  //Function to print in-order of binary tree
  public static void inorder(node root){
    if(root!=null){
      inorder(root.left);
      System.out.print(root.data+" ");
      inorder(root.right);
    }
  }
  
  //Function to print post-order of binary tree
  public static void postorder(node root){
    if(root!=null){
      postorder(root.left);
      postorder(root.right);
      System.out.print(root.data+" ");
    }
  }

 public static void main(String args[]) 
 { 
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
    int n = sc.nextInt();
    char[] in = new char[n],pre = new char[n];
    for(int i=0;i<n;i++){
      in[i] = sc.next().charAt(0);
    }
    for(int i=0;i<n;i++){
      pre[i] = sc.next().charAt(0);
    }
    
    //make hashmap to find the node in inorder
    Map<Character, Integer> m=new HashMap<Character, Integer>();  
    for(int i=0;i<n;i++){
      m.put(in[i], i);
    }
    int start = 0,end = n-1;
    node root = buildTree(in, pre, start, end, m);
    System.out.print("Pre-order traversal of the tree formed by the given preorder and inorder ");
    preorder(root);
    System.out.print("\n");
    System.out.print("In-order traversal of the tree formed by the given preorder and inorder ");
    inorder(root);
    System.out.print("\n");
    System.out.print("Post-order traversal of the tree formed by the given preorder and inorder ");
    postorder(root);
    System.out.print("\n");
  }
}

8
D B E A F C G H
A B D E C F H G
Pre-order traversal of the tree formed by the given preorder and inorder A B D E C F H G 
In-order traversal of the tree formed by the given preorder and inorder D B E A F C G H 
Post-order traversal of the tree formed by the given preorder and inorder D E B F G H C A

การวิเคราะห์ความซับซ้อน

ความซับซ้อนของเวลา

เรากำลังสำรวจอาร์เรย์การสั่งซื้อล่วงหน้าที่กำหนดเพียงครั้งเดียวดังนั้นความซับซ้อนของเวลาจะเป็นเช่นนั้น O (n).

การค้นหาดัชนีของโหนดในอาร์เรย์เรียงลำดับจะใช้เวลา O (1) เนื่องจากการแฮช

ความซับซ้อนของพื้นที่

ในขณะที่เราใช้พื้นที่พิเศษของ hashmap (ขนาด n) ดังนั้นความซับซ้อนของพื้นที่ก็จะเป็นเช่นกัน O (n).

อ้างอิง

คำถามสัมภาษณ์ยอดนิยม

S.No คำถามสัมภาษณ์ ถามมากี่ครั้งแล้ว
1ลบโหนดในรายการที่เชื่อมโยงแบบทวีคูณ2827
2โปรแกรม Java เพื่อค้นหาจำนวนโหนดใน Binary Tree2507
3ย้อนกลับสตริงโดยไม่มีผลต่ออักขระพิเศษ2468
4ลบโหนดของรายการที่เชื่อมโยงในตำแหน่งที่กำหนด1982
5Palindrome ใช้การเรียกซ้ำ1880
6แทรกโหนดในรายการที่เชื่อมโยงในลักษณะที่เรียงลำดับ (จากน้อยไปมาก)1667
7ค้นหาคู่องค์ประกอบจากอาร์เรย์ที่มีผลรวมเท่ากับตัวเลข1655
8จัดเรียงองค์ประกอบตามความถี่ของการเกิดขึ้น1637
9เขียนโปรแกรมเพื่อพิมพ์การเรียงสับเปลี่ยนทั้งหมดของสตริงที่กำหนด1613
10ค้นหาระยะห่างต่ำสุดระหว่างตัวเลขสองตัวในอาร์เรย์1479
11สร้างรายการที่เชื่อมโยงเป็นทวีคูณ1451
12จัดเรียงด่วน1423
13ย้อนกลับอาร์เรย์1416
14หน้าต่างที่เล็กที่สุดในสตริงที่มีอักขระทั้งหมดของสตริงอื่น1401
15ค้นหาสามเท่าที่รวมเป็นมูลค่าที่กำหนด1363
16ลบรายการที่ซ้ำกันทั้งหมดซ้ำ ๆ1360
17องค์ประกอบที่ทำซ้ำครั้งแรก1346
18จัดเรียงเลขคู่และเลขคี่เพื่อให้คี่มาหลังคู่1325
19ผลรวมของตัวเลขในสตริง1324
20จำนวนบวกที่เล็กที่สุดที่ขาดหายไปในอาร์เรย์ที่ไม่ได้เรียงลำดับ1291
21ตรวจสอบว่าองค์ประกอบของอาร์เรย์ติดต่อกันหรือไม่1260
22ตรวจหาลูปในรายการที่เชื่อมโยง1244
23Subarray ที่ต่อเนื่องกันที่ใหญ่ที่สุด1235
24จัดเรียงอย่างรวดเร็วในรายการที่เชื่อมโยงแบบ SIngly1221
25Subarray กับผลรวมที่ได้รับ1216
26พิมพ์ชุดค่าผสม R ที่เป็นไปได้ทั้งหมดในอาร์เรย์ขนาด N ที่กำหนด1208
27ฟังก์ชันเรียกซ้ำเพื่อค้นหาสตริงย่อย1203
28ค้นหาจำนวนการทำซ้ำสูงสุดในอาร์เรย์1160
29การส่งผ่านคำสั่ง Binary Tree Level ใน Java1130
30ค้นหาองค์ประกอบที่เล็กที่สุดอันดับหนึ่งและสอง1126
31ตรวจสอบว่ารายการที่เชื่อมโยงสองรายการเหมือนกันหรือไม่1112
32ผลรวม Subarray สูงสุดโดยใช้ Divide และ Conquer1107
33ลบอักขระออกจากสตริงแรกซึ่งอยู่ในวินาที1074
34ค้นหาผู้นำในอาร์เรย์1064
35สลับโหนดในรายการที่เชื่อมโยง1041
36ค้นหาจำนวนครั้งที่เกิดขึ้นคี่ในอาร์เรย์1008
37จัดเรียงหมายเลขที่กำหนดให้เป็นหมายเลขที่ใหญ่ที่สุด II996
38ค้นหาตัวละครที่พบบ่อยเป็นอันดับสอง992
39กำหนดให้สตริงค้นหาอักขระที่ไม่ซ้ำกันตัวแรก974
40ค้นหา Triplet ในอาร์เรย์ด้วยผลรวมที่กำหนด968
41จำนวนครั้งทั้งหมดของรายการที่ระบุในรายการที่เชื่อมโยง959
42รับอาร์เรย์ที่เรียงลำดับและหมายเลข x ให้ค้นหาคู่ในอาร์เรย์ที่มีผลรวมใกล้เคียงกับ x959
43โปรแกรมตรวจสอบว่าสตริงมีการหมุนซึ่งกันและกันหรือไม่950
44พิมพ์คำที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากหมายเลขโทรศัพท์939
45ค้นหาหมายเลขที่หายไป928
46จัดเรียงตัวเลขบวกและลบใหม่อีกทางหนึ่งในอาร์เรย์925
47สตริงย่อย Palindromic ที่ยาวที่สุด908
48แยกโหนดคู่และคี่ในรายการที่เชื่อมโยง890
49พิมพ์ลำดับต่อมาที่ยาวที่สุด887
50สหภาพและจุดตัดของรายการที่เชื่อมโยงสองรายการ878
51แปลงสตริงหนึ่งไปเป็นอีกสตริงโดยใช้จำนวนขั้นต่ำของการดำเนินการที่กำหนด873
52ตรวจสอบสตริงที่จัดเรียงใหม่สามารถสร้าง palindrome ได้854
53จัดเรียงอาร์เรย์ที่กำหนดใหม่ในรูปแบบขั้นต่ำสูงสุด851
54นับสามเหลี่ยมที่เป็นไปได้823
55การใช้งานแบบวนซ้ำของการเรียงลำดับด่วน823
56การคูณสองเมทริกซ์806
57ตรวจสอบว่ารายการที่เชื่อมโยงคือ palindrome หรือไม่801
58จำนวนสามเท่าที่มีผลรวมน้อยกว่ามูลค่าที่ระบุ799
59หมุนรายการที่เชื่อมโยง799
60ซื้อหุ้นขายเพื่อเพิ่มผลกำไร797
61การเชื่อมต่อของสองสาย768
62ชักเย่อ766
63พิมพ์รายการที่ซ้ำกันทั้งหมดในสตริงอินพุต762
64นับจำนวนสตริงย่อยด้วย K อักขระที่แตกต่างกัน761
65ค้นหาองค์ประกอบที่ยิ่งใหญ่และเล็กที่สุดที่ใกล้ที่สุด750
66ค้นหา Pythagorean Triplets จาก Array742
67ปัญหาคนดัง742
68สตริงย้อนกลับโดยไม่มีตัวแปรชั่วคราว736
69ลบ 'b' และ 'ac' ออกจากสตริงที่กำหนด735
70ค้นหาองค์ประกอบทั่วไปทั้งหมดในอาร์เรย์เรียงลำดับสามตัวที่กำหนด733
71ลบรายการที่ซ้ำกันทั้งหมดในรายการที่เชื่อมโยงที่ไม่ได้เรียงลำดับ713
72ค้นหาแถวที่มีจำนวนสูงสุด 1712
73ค้นหา Peak Element จาก Array704
74ค้นหา subarray ที่มีผลรวมเท่ากับจำนวน X ที่กำหนด699
75ลบอักขระขั้นต่ำเพื่อให้สองสตริงกลายเป็นแอนนาแกรม694
76ค้นหาหมายเลขที่ขาดน้อยที่สุดในอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ691
77การเพิ่มสองเมทริกซ์691
78เรียงลำดับการแทรก689
79ปริศนาอาร์เรย์ผลิตภัณฑ์689
80สร้างสตริงไบนารีทั้งหมดโดยไม่ต้องต่อเนื่อง 1681
81ใช้สอง Stacks ในอาร์เรย์681
82ผลรวมสูงสุดขององค์ประกอบที่ไม่ต่อเนื่องกัน673
83Subarray ผลิตภัณฑ์สูงสุด II661
84อันดับพจนานุกรมของสตริง659
85ตรวจสอบว่าเมทริกซ์ที่กำหนดสองรายการเหมือนกันหรือไม่652
86การคูณก่อนหน้าและถัดไป652
87การลบเมทริกซ์สองตัว640
88ผสาน K เรียงลำดับอาร์เรย์และพิมพ์เอาต์พุตที่เรียงลำดับ636
89ย้ายศูนย์ทั้งหมดไปที่จุดสิ้นสุดของอาร์เรย์ที่กำหนด634
90อัลกอริทึมออนไลน์สำหรับการตรวจสอบ Palindrome ในสตรีม628
91แบ่งสตริงเป็น N ส่วนเท่า ๆ กัน628
92สร้างจำนวนขั้นต่ำจากลำดับที่กำหนดของ D และฉัน627
93ลบตัวเลขที่เกิดซ้ำในหมายเลขที่กำหนด621
94ตรวจสอบว่าสองสายเป็นแอนนาแกรมของกันและกันหรือไม่621
95ผลรวม Subarray Circular สูงสุด616
96จัดเรียงรายการที่เชื่อมโยงซึ่งเรียงลำดับสลับจากน้อยไปมากและจากมากไปหาน้อย613
97จัดเรียงสแต็กโดยใช้สแต็กชั่วคราว612
98ค้นหาองค์ประกอบขั้นต่ำในอาร์เรย์ที่เรียงและหมุน610
99ย้ายองค์ประกอบสุดท้ายของรายการที่เชื่อมโยงไปที่ตำแหน่งแรก608
100Subarray และผลที่ตามมา605
101ทัวร์แบบวงกลมครั้งแรกเพื่อเยี่ยมชมตู้เติมน้ำมันทั้งหมด603
102Subarray ที่ใหญ่ที่สุดที่มีจำนวนเท่ากับ 0 และ 1601
103เปรียบเทียบสองสตริง (รายการที่เชื่อมโยง)599
104การแบนรายการที่เชื่อมโยง598
105องค์ประกอบสูงสุดในอาร์เรย์ซึ่งเพิ่มขึ้นแล้วลดลง593
106Palindrome Permutations ของสตริง591
107องค์ประกอบปรากฏมากกว่า N / K เท่าใน Array584
108Palindromes ในช่วงที่กำหนด582
109องค์ประกอบเสียงข้างมาก581
110เรียกใช้การเข้ารหัสความยาว579
111พิมพ์การเรียงสับเปลี่ยนทั้งหมดด้วยการทำซ้ำ578
112การแทรกขั้นต่ำเพื่อสร้างพาลินโดรมที่สั้นที่สุด576
113การตรวจสอบ Pangram576
114อักขระขั้นต่ำที่จะเพิ่มที่ด้านหน้าเพื่อสร้าง String Palindrome570
115รวมรายการที่เชื่อมโยงเข้ากับรายการอื่นที่ตำแหน่งอื่น569
116ลบรายการที่ซ้ำกันทั้งหมดในรายการที่เชื่อมโยงที่เรียงลำดับ567
117จำนวนขั้นต่ำของ Merge Operations เพื่อสร้าง Array Palindrome567
118จัดเรียงรายการที่เชื่อมโยงใหม่ในสถานที่567
119อักขระที่ซ้ำกันมากที่สุดในสตริง567
120หมุนสตริงเพื่อรับสตริงขั้นต่ำตามศัพท์563
121ซ้ำตามมาของความยาวสองหรือมากกว่า561
122พิมพ์แอนนาแกรมทั้งหมดเข้าด้วยกันตามลำดับคำ558
123เรียงลำดับอาร์เรย์ใหม่ตามดัชนีที่กำหนด556
124ปัญหาการเรียงลำดับแพนเค้ก546
125โซลูชัน Sum Leetcode สองรายการ543
126ผสานช่วงเวลาที่ทับซ้อนกัน II542
127โคลนรายการที่เชื่อมโยงด้วยตัวชี้ถัดไปและแบบสุ่ม540
128โซลูชัน 3Sum Leetcode539
129การเปลี่ยนเมทริกซ์532
130ขนาดของ Subarray ที่มีผลรวมสูงสุด530
131ลบพื้นที่พิเศษออกจากสตริง529
132การลบ Spaces ออกจากสตริงโดยใช้ stringstream527
133ลบรายการที่ซ้ำกันออกจากสตริง525
134ตรวจสอบว่าสตริงที่กำหนดเป็นการหมุนของพาลินโดรมหรือไม่523
135Palindrome ที่เล็กที่สุดหลังการเปลี่ยน523
136ผลรวมสูงสุดที่เพิ่มขึ้นตามมา522
137ปัญหาเกี่ยวกับพาร์ติชัน521
138Palindrome ที่ยาวที่สุดสามารถสร้างขึ้นได้โดยการลบหรือจัดเรียงอักขระใหม่520
139ตรวจสอบว่าสตริงห่างกัน K หรือไม่511
140สร้างสตริงไบนารีทั้งหมดจากรูปแบบที่กำหนด508
141ความยาวของสตริงย่อยที่ยาวที่สุดที่ถูกต้อง506
142แทรกโหนดในรายการที่เชื่อมโยงที่เรียงลำดับ505
143หาศูนย์ที่จะพลิกเพื่อให้จำนวนของการต่อเนื่อง 1 ถูกขยายใหญ่สุด505
144ลบรายการล่าสุด504
145ตรวจสอบว่าสตริงที่กำหนดสองสายเป็นไอโซมอร์ฟิกซึ่งกันและกันหรือไม่498
146ความแตกต่างสูงสุดระหว่างสององค์ประกอบเช่นองค์ประกอบที่ใหญ่กว่าเกิดขึ้นหลังจากเล็กลง494
147โปรแกรมสลับอักขระทั้งหมดในสตริง490
148สตริงที่ระบุเป็นการแทรกระหว่างสตริงอื่น ๆ อีกสองสตริงหรือไม่488
149นับขั้นตอนขั้นต่ำเพื่อรับ Array ที่กำหนด484
150รวมการจัดเรียงที่ดีกว่าการจัดเรียงอย่างรวดเร็วสำหรับรายการที่เชื่อมโยง482
151จำนวนองค์ประกอบที่เล็กกว่าทางด้านขวา481
152ตรวจสอบความยาวของสตริงเท่ากับตัวเลขที่ต่อท้าย479
153ค้นหาคู่กับความแตกต่างที่ได้รับ478
154ตรวจสอบว่าแถวทั้งหมดของเมทริกซ์เป็นแบบวงกลมของกันและกันหรือไม่477
155ค้นหาโหนดที่ n ของรายการที่เชื่อมโยงจากท้าย473
156คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยใช้ Divide and Conquer473
157ค้นหาจุดคงที่ในอาร์เรย์ที่กำหนด467
158จัดเรียง 0s 1s และ 2s ใน Array466
159พิมพ์ interleavings ทั้งหมดของสองสตริงที่กำหนด464
160เปรียบเทียบตัวเลขสองเวอร์ชัน462
161กลับคำในสตริงที่กำหนด461
162ค้นหา Subarray ของความยาวที่กำหนดด้วยค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด460
163เรียงลำดับอาร์เรย์ใหม่โดยใช้ดัชนีที่กำหนด458
164แยกรายการที่เชื่อมโยงโดยใช้โหนดอื่น457
165พิมพ์ย้อนกลับของสตริง (การเรียกซ้ำ)457
166ค่ามัธยฐานของสอง Sorted Arrays LeetCode Solution456
167รวมรายการที่เชื่อมโยงที่เรียงลำดับสองรายการเพื่อให้รายการที่ผสานอยู่ในลำดับย้อนกลับ455
168พิมพ์สตริงความยาวคี่ในรูปแบบ 'X'445
169ค้นหา K Length Subarray ของค่าเฉลี่ยสูงสุด440
170ค้นหาองค์ประกอบโดยใช้การค้นหาแบบไบนารีในอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ439
171Swap Kth Node จากจุดเริ่มต้นด้วย Kth Node จาก End437
172พิมพ์พาร์ติชัน Palindromic ทั้งหมดของสตริง435
173ค้นหารายการที่ซ้ำกันในอาร์เรย์ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด432
174พิมพ์พาร์ติชัน palindromic ทั้งหมด425
175ความยาวสูงสุดของคู่โซ่420
176ปัญหา Superstring ที่สั้นที่สุด420
177แบนรายการที่เชื่อมโยงหลายระดับ419
178ตรวจสอบว่าสตริงตามลำดับของอักขระตามรูปแบบหรือไม่416
179การเรียงลำดับ K เรียงอาร์เรย์413
180จัดเรียงสตริงตามสตริงอื่น409
181ช่วงที่ยาวที่สุดที่มีผลรวมเท่ากันในสองอาร์เรย์ไบนารี II404
182ย้อนกลับรายการที่เชื่อมโยงในกลุ่ม401
183ค้นหาลำดับที่ตามมาของขนาด 3400
184โปรแกรมเพิ่มเลขฐานสองสองหลัก397
185พิมพ์ประโยคทั้งหมดซ้ำ ๆ ที่สามารถสร้างขึ้นจากรายการคำศัพท์397
186ค้นหาตัวเลขสองตัวที่มีโอกาสคี่ในอาร์เรย์ที่ไม่เรียงลำดับ391
187คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยใช้ Binary Search II390
188ย้อนกลับรายการที่เชื่อมโยงแบบเดี่ยว (ซ้ำ / ไม่เกิดซ้ำ)388
189ซีซาร์ไซเฟอร์387
190อักขระที่ไม่ซ้ำ Kth384
191ตรวจสอบว่า String สามารถว่างเปล่าได้หรือไม่โดยการลบ Substring ที่กำหนดซ้ำ ๆ383
192จัดเรียงรายการที่เชื่อมโยงใหม่ใน Zig-Zag382
193การเรียงลำดับแพนเค้ก380
194หมุนภาพ 90 องศา379
195คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยการจับคู่คำ378
196การเรียงลำดับของสตริงที่กำหนดโดยใช้ STL373
197สตริงย้อนกลับที่สมบูรณ์แบบ371
198การเพิ่มผลที่ตามมาของความยาวที่สามด้วยผลิตภัณฑ์สูงสุด368
199การผสานสองอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ367
200จัดเรียงรายการที่เชื่อมโยงด้วย 0s, 1s และ 2s365
201ค้นหาอักขระที่ไม่ซ้ำตัวแรกในสตริง365
202ส่วนเสริม 1 และ 2 ของเลขฐานสอง365
203สร้างรายการที่เชื่อมโยงผลรวมสูงสุดจากรายการที่เชื่อมโยงที่เรียงลำดับสองรายการที่มีโหนดทั่วไปบางโหนด363
204ค้นหาจุดที่ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นอย่างจำเจกลายเป็นบวกในครั้งแรก363
205สี่องค์ประกอบที่รวมที่จะให้359
206ลบโหนดหลังจาก M357
207แสดงรายการที่มีอักขระทั้งหมดของคำที่กำหนด357
208คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยใช้อักขระโดยการจับคู่อักขระ352
209นับจำนวนครั้งที่เกิดขึ้นในอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ350
210สตริง Palindrome (ตัวเลข)347
211แยกสตริง347
212อักขระขั้นต่ำที่จะถูกลบออกเพื่อสร้าง Binary String Alternate343
213การใช้งานซ้ำของ atoi ()340
214ตรวจสอบว่ารายการสตริงที่เชื่อมโยงเป็น Palindrome หรือไม่338
215พิมพ์องค์ประกอบที่แตกต่างทั้งหมดของอาร์เรย์336
216แม้แต่ Substring Count336
217การเรียงลำดับอาร์เรย์ของสตริง335
218แปลงสตริงที่เป็นการทำซ้ำของสตริงย่อยของความยาว K333
219วงเล็บที่ถูกต้อง โซลูชัน LeetCode332
220ย้อนกลับรายการที่เชื่อมโยงเดี่ยวแบบวนซ้ำ331
221อักขระที่เกิดขึ้นสูงสุดในสตริง331
222ค้นหาหมายเลขซ้ำแรกในอาร์เรย์ที่กำหนด331
223พิมพ์เส้นทางที่สั้นที่สุดเพื่อพิมพ์สตริงบนหน้าจอ329
224ไบนารีทรีไปยังรายการที่เชื่อมโยงแบบทวีคูณ326
225เราสามารถย้อนกลับรายการที่เชื่อมโยงในเวลาน้อยกว่า O (n) ได้หรือไม่?326
226การจับคู่อักขระตัวแทน325
227แปลง string1 เป็น string2 ในการแก้ไขครั้งเดียว324
228ย้อนกลับสตริงโดยใช้ Stack324
229อักขระ N ในสตริงทศนิยมที่ต่อกัน323
230จัดเรียงองค์ประกอบตามความถี่ II321
231โซลูชัน Subarray Leetcode สูงสุด321
232ตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวพิมพ์ใหญ่318
233นับจำนวนคำ317
234ผสานสองอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ315
235แยกสี่สายที่แตกต่างกัน314
236ค้นหาองค์ประกอบที่หายไปจากอาร์เรย์ที่ซ้ำกัน312
237ค้นหาตรงกลางของรายการที่เชื่อมโยง311
238ผลที่ตามมาที่ยาวที่สุดด้วยการเรียงสับเปลี่ยน308
239นับคู่ในระยะทางเดียวกันกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ304
240การคูณเมทริกซ์เชนโดยใช้การเขียนโปรแกรมแบบไดนามิก301
241องค์ประกอบที่ยิ่งใหญ่ถัดไปในอาร์เรย์299
242การเรียงสับเปลี่ยน Palindrome293
243โรมันเป็นจำนวนเต็ม Leetcode โซลูชั่น291
244ค้นหาคู่ทั้งหมดด้วยความแตกต่างที่ได้รับ288
245ค้นหา Nth Node287
246Triplet จากสามรายการที่เชื่อมโยงกับผลรวมที่กำหนด286
247การค้นหาโหนดในโครงสร้างการค้นหาแบบไบนารี285
248สตริง (แทนจำนวนเต็ม) เป็นค่า283
249ลบทรี282
250ย้อนกลับสตริง282
251โซลูชัน Leetcode ของ Word Search281
252ย้อนกลับบิต280
253พิมพ์วิธีที่เป็นไปได้ทั้งหมดในการแบ่งสตริงในรูปแบบ Bracket278
254ต้นไม้ไบนารี277
255ลบโหนดภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด277
256เปลี่ยนเพศของสตริงที่กำหนด276
257วิธีการใช้ k Stacks อย่างมีประสิทธิภาพใน Single Array?275
258องค์ประกอบแรกที่ไม่ซ้ำ274
259จัดเรียงอาร์เรย์ของสตริง273
260นับคู่ด้วยผลรวมที่ได้รับ271
261ห้องประชุม II โซลูชั่น LeetCode271
262จำนวนสตริงย่อยที่รวมซ้ำได้สูงสุด 9270
263นามสกุลทั่วไปที่ยาวที่สุด270
264ลบจุดกลางในรายการที่เชื่อมโยงของส่วนบรรทัด270
265เมทริกซ์ Toeplitz269
266รูปแบบสตริงย่อยซ้ำ269
267ย้ายองค์ประกอบเชิงลบทั้งหมดไปที่ด้านหนึ่งของอาร์เรย์266
268ลบช่องว่างออกจากสตริง266
269LeetCode Solution สตริงย่อย Palindromic ที่ยาวที่สุด265
270ไม่มีปัญหาราชินี264
271สลับอาร์เรย์ที่กำหนด263
272กองต่ำ262
273โปรแกรมลำดับนกกาเหว่า258
274จำนวนเกาะ โซลูชั่น LeetCode258
275อัลกอริทึม Dijkstra257
276กองซ้อนสูงสุด255
277โซลูชั่นปล้นบ้าน Leetcode254
278ค้นหาอักขระที่สองบ่อย254
279ลดความแตกต่างสูงสุดระหว่างความสูง253
280องค์ประกอบที่พบบ่อยที่สุดในอาร์เรย์253
281ค้นหาแทรกตำแหน่ง Leetcode โซลูชัน251
282โคลนรายการที่เชื่อมโยงด้วยตัวชี้ถัดไปและแบบสุ่ม (Hashing)250
283หมายเลขฟีโบนักชี250
284จัดเรียงลิงก์ซึ่งเรียงตามค่าสัมบูรณ์249
285การประเมินนิพจน์249
286โซลูชัน Palindrome Leetcode ที่ถูกต้อง247
287ซูโดกุ Solver247
288KMP อัลกอริทึม246
289โซลูชัน Plus One Leetcode246
290ชุดย่อย Leetcode246
291จำนวน 1 บิต244
292กลับคำในสตริง244
293รวมผลรวม Leetcode Solution244
294วิธีการลบรายการที่เชื่อมโยง244
295Min Stack Leetcode โซลูชัน243
296การประเมิน Postfix Expression242
297ค้นหาคำ241
298Backspace String เปรียบเทียบ238
299ตั้งค่า Matrix Zeroes237
300Sqrt (x) โซลูชัน Leetcode235
301อัลกอริทึม Rabin Karp234
302ผสานโซลูชัน Leetcode อาร์เรย์ที่เรียงลำดับ234
303Subarray ที่มี 0 ผลรวม233
304การกลับคิว233
305คู่ของค่าเชิงลบที่เป็นบวกในอาร์เรย์233
306องค์ประกอบทั่วไปในทุกแถวของเมทริกซ์ที่กำหนด232
307ลบองค์ประกอบตรงกลางของสแต็ก230
308ประกอบด้วย Duplicate II Leetcode Solution230
309หอคอยแห่งฮานอย230
310ผลิตภัณฑ์ของอาร์เรย์ยกเว้นตัวเอง229
311ผลรวมรวม228
312Leetcode สามเหลี่ยมปาสคาล227
313โซลูชันจำนวนเต็มเป็นโรมัน Leetcode227
314จุดตัดของโซลูชัน Leetcode สองอาร์เรย์ II227
315การบีบอัดสตริง226
316ย้อนกลับคำแต่ละคำ225
317นับ subarrays ด้วยจำนวน 1 และ 0 เท่ากัน224
318การแลกเปลี่ยนขั้นต่ำที่จำเป็นเพื่อนำองค์ประกอบทั้งหมดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ k มารวมกัน224
319จำนวนคู่ดัชนีที่มีองค์ประกอบเท่ากันในอาร์เรย์224
320เทคนิคหน้าต่างบานเลื่อน223
321อัลกอริทึม Bellman Ford223
322ค้นหาหมายเลข K สูงสุด (หรือบ่อยที่สุด) ในสตรีม222
323การประเมินนิพจน์ทางคณิตศาสตร์221
324โซลูชัน Leetcode หมายเลขเดียว221
325การนำ Deque ไปใช้งานโดยใช้ Doubly Linked List221
326สร้างไบนารีทรีจากการสั่งซื้อล่วงหน้าและการสั่งซื้อล่วงหน้า221
327เพิ่ม Binary Leetcode Solution221
328ประกอบด้วย Duplicate220
329จัดเรียงองค์ประกอบตามความถี่219
330คำที่ซ้ำกันมากที่สุดเป็นอันดับสองในลำดับ219
331มูลค่าขั้นต่ำที่จะได้รับการบวกทีละขั้นตอน Sum Leetcode Solution219
332แยกเลขคู่และเลขคี่219
333Pow (x, n) โซลูชัน Leetcode218
334Palindrome Linked List Leetcode โซลูชัน218
335Postfix เป็น Infix Conversion218
336ออกแบบสแต็กที่รองรับ getMin () ใน O (1) เวลาและ O (1) พื้นที่พิเศษ217
337อัลกอริทึมการเปลี่ยนหน้าในระบบปฏิบัติการ217
338การเรียงลำดับถัดไป216
339จำนวนลูกโป่งสูงสุดของโซลูชัน Leetcode216
340นับเลขคี่ในโซลูชัน Leetcode ช่วงช่วงเวลา216
341กลุ่มคำที่มีชุดอักขระเดียวกัน216
342ค้นหาผลรวมขององค์ประกอบที่ไม่ซ้ำกัน (แตกต่างกัน) องค์ประกอบในอาร์เรย์216
343อัลกอริทึม Kruskal215
344โซลูชัน Leetcode จำนวนสูงสุดอันดับสาม214
345ผลรวมขององค์ประกอบต่ำสุดและสูงสุดของ subarrays ขนาด k ทั้งหมด213
346พีชคณิต Leetcode Solution213
347คำที่ใช้บ่อย K ยอดนิยม213
348อัลกอริธึม Convex Hull213
349Subarray ที่เล็กที่สุดพร้อม k ตัวเลขที่แตกต่างกัน213
350สตริงย่อยที่ยาวที่สุดโดยไม่ใช้อักขระซ้ำ LeetCode Solution212
351K-th องค์ประกอบที่เล็กที่สุดในเมทริกซ์ที่เรียงลำดับ212
352โซลูชัน Leetcode องค์ประกอบส่วนใหญ่210
353Subarray สูงสุด210
354โซลูชัน Leetcode คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุด210
355การเรียงลำดับอาร์เรย์โดยใช้ Stacks210
356ค้นหา Town Judge Leetcode Solution210
357ค้นหา Lucky Integer ใน Array Leetcode Solution210
358องค์ประกอบแรกเกิดขึ้น k ครั้งในอาร์เรย์209
359นับ subarrays ที่มีองค์ประกอบที่แตกต่างกันทั้งหมดเหมือนกับอาร์เรย์ดั้งเดิม209
360ค้นหาตัวเลขด้วยโซลูชัน Leetcode จำนวนคู่209
361สตริงการแย่งชิง209
362การดำเนินการขั้นต่ำเพื่อทำให้องค์ประกอบทั้งหมดเท่ากันในอาร์เรย์209
363โซลูชัน LeetCode เมทริกซ์เกลียว208
364ประเมินกอง208
365กำหนดอาร์เรย์ที่ไม่เรียงลำดับสองรายการให้ค้นหาคู่ทั้งหมดที่มีผลรวมเป็น x207
366Swap Nodes ในคู่ Leetcode Solutions207
367การเข้ารหัส Huffman207
368หมายเลขพิเศษ207
369หมายเลขที่หายไป โซลูชัน Leetcode206
370คำนำหน้าในการแปลง Infix206
371ผลรวมเส้นทางขั้นต่ำ206
372จำนวนคู่ที่ดีโซลูชัน Leetcode206
373ตรวจสอบว่าอาร์เรย์สองอาร์เรย์เท่ากันหรือไม่206
374โซลูชัน Leetcode Triangle II ของ Pascal205
375ค้นหาใน Rotated Sorted Array Leetcode Solution205
376ผสานโซลูชัน Leetcode แบบเรียงลำดับสองรายการ205
377เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อและขาย Stock II Leetcode Solution205
378Count Primes Leetcode Solutions204
379ย้อนกลับตัวเลขโดยใช้กอง204
380จัดเรียงอาร์เรย์โดยการเพิ่มความถี่ Leetcode Solution203
381โซลูชัน Leetcode ความแตกต่างสัมบูรณ์ขั้นต่ำ203
382หมายเลขเดียว203
383จัตุรัสสูงสุด203
384ขั้นต่ำในการบรรลุเป้าหมายโดยอัศวิน202
385กลุ่มแอนนาแกรม202
386ค้นหาตัวเลขทั้งหมดที่หายไปในโซลูชัน Array Leetcode202
387ค้นหารายการที่ซ้ำกันในอาร์เรย์ที่กำหนดเมื่อองค์ประกอบไม่ จำกัด เฉพาะช่วง202
388พลังของโซลูชัน Leetcode สองตัว202
389การย้อนกลับองค์ประกอบ K แรกของคิว202
390องค์ประกอบที่พบบ่อย K ยอดนิยม202
391โซลูชัน Leetcode เส้นทางที่ไม่ซ้ำใคร201
392การเรียงลำดับโดยใช้ฟังก์ชันแฮชเล็กน้อย201
393House Robber II โซลูชัน Leetcode201
394ความแตกต่างสูงสุดที่เป็นไปได้ของสองชุดย่อยของอาร์เรย์201
395โซลูชัน Matrix Diagonal Sum Leetcode201
396การเรียกใช้ผลรวมของโซลูชัน Leetcode อาร์เรย์ 1d200
397ระยะห่างสูงสุดระหว่างการเกิดองค์ประกอบเดียวกันสองครั้งในอาร์เรย์200
398Fizz Buzz Leetcode200
399นิพจน์มีวงเล็บสำรองหรือไม่199
400จำนวนตัวเลขที่เล็กกว่าโซลูชัน Leetcode จำนวนปัจจุบัน199
401ค้นหาขั้นต่ำในอาร์เรย์เรียงลำดับที่หมุน199
402วิธีการติดตั้ง Stack โดยใช้ Priority Queue หรือ Heap199
403ค้นหาหมายเลข Palindrome ที่ใกล้ที่สุด198
404ผลรวม Subarray เท่ากับ k198
405จัดเรียงจำนวนเต็มตามจำนวน 1 บิต Leetcode Solution198
406โซลูชัน Leetcode แบบต่อเนื่องสูงสุด198
407เส้นทางที่ไม่ซ้ำใคร198
408Coin Change 2 Leetcode โซลูชั่น198
409Range Sum Query 2D – โซลูชัน Leetcode ที่ไม่เปลี่ยนรูป198
410เงินเดือนเฉลี่ยไม่รวมโซลูชัน Leetcode เงินเดือนขั้นต่ำและสูงสุด198
411Leetcode เรียงลำดับ198
412แปลงสตริงเป็น Int198
413ถอดรหัสสตริง197
414แฮปปี้ นัมเบอร์ ลีทโค้ด โซลูชั่น197
415ค้นหาจำนวนพนักงานภายใต้พนักงานทุกคน197
416ความยาวของ subarray ที่ใหญ่ที่สุดที่มีองค์ประกอบที่อยู่ติดกัน196
417ความแตกต่างระหว่างความถี่สูงสุดและความถี่ต่ำสุดในอาร์เรย์196
418แบบสอบถามสตริงย่อย Palindrome196
419ค้นหาผู้ชนะใน Tic Tac Toe Game Leetcode Solution196
420ลบรายการที่ซ้ำกันออกจาก Sorted Array Leetcode Solution196
421การแปลงซิกแซก196
422องค์ประกอบที่เล็กที่สุดซ้ำ K ครั้ง195
423การเรียงสับเปลี่ยนกรณีจดหมาย195
424จำนวนเต็มย้อนกลับ195
425ตรวจสอบว่าอาร์เรย์ประกอบด้วยจำนวนเต็มต่อเนื่องที่อนุญาตให้ทำซ้ำหรือไม่195
426โซลูชัน LeetCode อาร์เรย์โมโนโทนิก195
427หมายเลขฟีโบนักชี โซลูชัน LeetCode194
428ค้นหาองค์ประกอบที่เกิดซ้ำครั้งแรกในอาร์เรย์ของจำนวนเต็ม194
429ปัญหาผลรวมย่อย194
430ความสามารถในการจัดส่งพัสดุภายใน D Days Leetcode Solution194
431ค้นหาสามอันดับแรกที่ซ้ำกันในอาร์เรย์194
432เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อและขาย Stock III Leetcode Solution194
433Reverse Vowels ของ String Leetcode Solution194
434จัดเรียงสแต็กโดยใช้การเรียกซ้ำ194
435Subarray Sum เท่ากับ K LeetCode Solution194
436ค้นหาหมายเลขที่ซ้ำกัน193
437ลบผลิตภัณฑ์และผลรวมของตัวเลขของ Integer Leetcode Solution193
438ใช้ Stack และ Queue โดยใช้ Deque193
439ความถี่สะสมของการนับของแต่ละองค์ประกอบในอาร์เรย์ที่ไม่เรียงลำดับ193
440ค้นหาค่ามัธยฐานจากสตรีมข้อมูล193
441ย้อนกลับกองโดยใช้การเรียกซ้ำ192
442ตรวจสอบว่า N และโซลูชัน Leetcode มีอยู่สองชั้นหรือไม่192
443ความลึกสูงสุดของโซลูชัน Leetcode แบบไบนารีทรี192
444ลบโหนดจากรายการที่เชื่อมโยงโดยไม่มีตัวชี้หัว192
445นับสตริงย่อยด้วยจำนวน 0s, 1s และ 2s ที่เท่ากัน192
446อัลกอริทึมของ Prim192
447ย้อนกลับคำในสตริง III LeetCode Solution192
448การใช้งานแคช LRU192
449หมายเลขคาตาลันที่ N192
450สลับโซลูชัน Array Leetcode191
451Subarrays ที่มีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน191
452สร้างสตริงที่มีอักขระที่มีโซลูชัน Leetcode จำนวนคี่191
453พิมพ์องค์ประกอบที่แตกต่างทั้งหมดของอาร์เรย์จำนวนเต็มที่ระบุ191
454ผลรวมของช่วง Subarray Leetcode Solution191
455การเรียงลำดับคิวโดยไม่ต้องเว้นวรรค190
456ดักจับน้ำฝน Leetcode Solution190
457จำนวนเต็มเป็นคำภาษาอังกฤษ190
458ลำดับความสำคัญโดยใช้รายการที่เชื่อมโยงเดี่ยว190
459ย้อนกลับสตริง190
460ค้นหาองค์ประกอบที่ซ้ำกัน190
461ค้นหาอักขระทั่วไป Leetcode Solution190
462กราฟ Bipartite190
463ผลรวมเป้าหมาย190
464พิมพ์ subarrays ทั้งหมดด้วยผลรวม 0189
465ลำดับต่อมาที่ยาวที่สุด189
466ผสานสองรายการที่เชื่อมโยงที่เรียงลำดับ189
467หมายเลขคอลัมน์ของแผ่นงาน Excel Leetcode Solution189
468องค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุด Kth ใน Array Leetcode Solutions189
469ค้นหาคู่ทั้งหมด (a, b) ในอาร์เรย์เพื่อให้ a% b = k188
470เด็ก ๆ ที่มี Candies Leetcode Solution จำนวนมากที่สุด188
471ค้นหาความแตกต่าง Leetcode Solution188
472Fizz Buzz188
473โซลูชัน Leetcode ต้นไม้ไบนารีที่สมดุล188
474หอคอยซ้ำแห่งฮานอย188
475แถวที่อ่อนแอที่สุด K ในโซลูชัน Matrix Leetcode187
476ขั้นต่ำการย้ายไปยัง Equal Array Elements Leetcode Solution187
477ค้นหาตำแหน่งแรกและตำแหน่งสุดท้ายขององค์ประกอบในเรียงลำดับอาร์เรย์ Leetcode Solution187
478การต่อกันของ Array LeetCode Solution187
479อัลกอริทึม Floyd Warshall187
480Word Ladder โซลูชัน LeetCode187
481ค้นหาองค์ประกอบที่มีอยู่ในอาร์เรย์แรกไม่ใช่ในวินาที187
482ลบจำนวนองค์ประกอบขั้นต่ำที่ไม่มีองค์ประกอบทั่วไปอยู่ในทั้งสองอาร์เรย์186
483Kth องค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดในโซลูชัน Leetcode แบบสตรีม186
484การจัดข้อความให้เหมาะสม โซลูชัน LeetCode186
485จำนวนขั้นตอนในการลดจำนวนเป็น Zero Leetcode Solution186
486ต่อไป Greater Element I Leetcode Solution186
487นับคู่จากรายการที่เชื่อมโยงสองรายการซึ่งผลรวมเท่ากับค่าที่กำหนด186
488แก้ไขระยะทาง186
489คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยใช้ Trie185
490ผสานช่วงเวลาที่ทับซ้อนกัน185
491ออกแบบระบบจอดรถ Leetcode Solution185
492นับและพูด185
493น้ำท่วมเติม LeetCode185
494ซิกแซกการแปลง LeetCode โซลูชั่น185
495นับและพูด Leetcode Solution184
496ระดับของอาร์เรย์184
497ย้อนกลับรายการที่เชื่อมโยง184
498อัลกอริทึม MiniMax184
499โซลูชัน Leetcode คูณสตริง184
500ย้ายศูนย์ LeetCode Solution183
501กระโดดเกม โซลูชัน Leetcode183
502สตริงย่อยที่มีการต่อคำทั้งหมด183
503องค์ประกอบความถี่ที่ยิ่งใหญ่ถัดไป183
504มุมมองด้านบนของ Binary Tree183
505พื้นที่สูงสุดของเกาะ183
506ปัญหาช่วงเวลาของสต็อก183
507โซลูชัน Leetcode ที่สำคัญช้าที่สุด183
508ความยาวของ Last Word Leetcode Solution183
509Palindrome ที่สั้นที่สุด183
510ค้นหา subarray ด้วยผลรวมที่กำหนด (จัดการกับ Negative Numbers)183
511สตริงวงเล็บที่ถูกต้อง183
512คำนำหน้าในการแปลง Postfix183
513ปัญหาปุ่มกดตัวเลขบนมือถือ183
514ดัชนีสูงสุดในอาร์เรย์ภูเขา183
515โซลูชัน Leetcode แบบสุ่ม182
516ลำดับความสำคัญใน C ++182
517ตรวจสอบว่าอาร์เรย์ที่ระบุมีองค์ประกอบที่ซ้ำกันภายในระยะ k จากกันหรือไม่182
518จุดตัดของสองอาร์เรย์182
519ใช้สแต็กโดยใช้คิวเดียว182
520ค้นหาองค์ประกอบที่แตกต่างกันทั่วไปสำหรับทุกแถวของเมทริกซ์182
521แปลงอาร์เรย์เป็นแบบซิกแซก182
522subarray ที่ยาวที่สุดที่ไม่มีองค์ประกอบที่แตกต่างกันมากกว่า K182
523คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยใช้การเรียงลำดับ181
524Postfix เป็น Prefix Conversion181
525ค้นหาสี่องค์ประกอบที่รวมเป็นค่าที่กำหนด (Hashmap)181
526การเรียงลำดับแบบวนซ้ำของทรีไบนารี181
527ค้นหาองค์ประกอบที่ขาดหายไปของช่วง181
528น้ำหนักหินสุดท้าย181
529นับจำนวนแฝดที่มีผลิตภัณฑ์เท่ากับจำนวนที่กำหนด181
530ค้นหาองค์ประกอบการทำซ้ำหลายรายการในอาร์เรย์แบบอ่านอย่างเดียว181
531ลบโหนดในรายการที่เชื่อมโยง Leetcode Solution180
532ค้นหา N จำนวนเต็มที่ไม่ซ้ำกันรวมเป็น Zero Leetcode Solution180
533Leetcode อาร์เรย์ที่ต่อเนื่องกัน180
534Recursion180
535ค้นหาดัชนีของวงเล็บปิดสำหรับวงเล็บเปิดที่กำหนดในนิพจน์180
536Koko กินกล้วย Leetcode Solution180
537จับคู่กับผลิตภัณฑ์ที่กำหนด180
538โซลูชัน Leetcode เรียงลำดับอาร์เรย์179
539Subarray ที่เล็กที่สุดเมื่อเกิดองค์ประกอบที่พบบ่อยที่สุดทั้งหมด179
540โซลูชัน Leetcode หมายเลข N-th Tribonacci179
541ใช้ Stack โดยใช้ Queues178
542ภาชนะที่มีน้ำมากที่สุด178
543Excel Sheet ชื่อคอลัมน์ Leetcode โซลูชัน178
544โซลูชัน Leetcode ของ Isomorphic Strings177
545Anagrams ที่ถูกต้อง177
546เป็นโซลูชัน Leetcode ที่ตามมา177
547โซลูชันอัญมณีและหิน Leetcode177
548แปลงอาร์เรย์ที่เรียงลำดับเป็นโซลูชัน Leetcode ต้นไม้ค้นหาแบบไบนารี177
549การดำเนินการขั้นต่ำในการแปลง X เป็น Y177
550กำหนดคุกกี้ Leetcode Solution177
551แปลง BST ปกติเป็น BST สมดุล177
552เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อและขายหุ้น177
553เปลี่ยนอาร์เรย์เป็นการเรียงลำดับของตัวเลขจาก 1 เป็น N177
554จำนวนเต็มลบแรกในทุกหน้าต่างขนาด k177
555แจกจ่ายขนมให้กับผู้คน Leetcode Solution176
556สลับอาร์เรย์176
557การกลับวงเล็บขั้นต่ำ176
558การเกิดกลุ่มขององค์ประกอบอาร์เรย์หลายครั้งเรียงลำดับตามการเกิดครั้งแรก176
559Sudoku ที่ถูกต้อง176
560โซลูชัน Leetcode สามเหลี่ยมปริมณฑลที่ใหญ่ที่สุด176
561องค์ประกอบที่แตกต่างของ K-th ในอาร์เรย์176
562การใช้งาน Deque โดยใช้อาร์เรย์แบบวงกลม176
563สร้างอาร์เรย์จากโซลูชันการเรียงสับเปลี่ยน Leetcode176
564โซลูชัน Leetcode ของ Island Perimeter176
565ผลรวมด้านซ้ายออกจาก Leetcode Solutions176
566ลบองค์ประกอบรายการที่เชื่อมโยง Leetcode โซลูชัน176
567ตรวจสอบวงเล็บสมดุลในนิพจน์176
568วงจรรายการที่เชื่อมโยง II โซลูชัน LeetCode176
569การดำเนินการลบขั้นต่ำเพื่อทำให้องค์ประกอบทั้งหมดของอาร์เรย์เหมือนกัน175
570Subarray ที่ต่อเนื่องกันที่ใหญ่ที่สุด175
571ค้นหาคำที่สามารถสร้างขึ้นโดยอักขระ Leetcode Solution175
572จำนวนเต็มเป็นโรมัน175
573สรุปช่วง Leetcode โซลูชัน175
574ชุดค่าผสม Leetcode175
57501 โซลูชัน Matrix LeetCode175
576จัดเรียงตัวเลขที่กำหนดให้เป็นตัวเลขที่ใหญ่ที่สุด175
577สี่เหลี่ยมผืนผ้าผลรวมสูงสุดในเมทริกซ์ 2 มิติ174
578นับจำนวนโหนดในระดับที่กำหนดในแผนภูมิโดยใช้ BFS174
579LRU Cache LeetCode Solution174
580ต้นไม้ค้นหาไบนารีที่ไม่ซ้ำใคร174
581ระยะการขัดขวาง174
582วิธีถอดรหัส174
583จัดเรียงสตริงไบนารีใหม่เป็นรายการ x และ y สำรอง174
584นับลำดับต่อมาทั้งหมดที่มีผลิตภัณฑ์น้อยกว่า K174
585ผลรวมเส้นทางสูงสุดในรูปสามเหลี่ยม173
586ปัญหาเหมืองทอง173
587ค้นหาค่าจำนวนเต็มบวกที่เล็กที่สุดที่ไม่สามารถแสดงเป็นผลรวมของชุดย่อยใด ๆ ของอาร์เรย์ที่กำหนด173
5883Sum โซลูชั่น LeetCode ที่ใกล้ที่สุด173
589หมุนรายการ Leetcode โซลูชัน173
590อัศวินขั้นต่ำย้ายโซลูชัน LeetCode173
591ปัญหากระเป๋าเป้173
592จำนวนช็อคโกแลตสูงสุดที่จะแจกจ่ายในหมู่นักเรียน k เท่า ๆ กัน173
593แทรก Interval Leetcode Solution173
594ดักน้ำฝน LeetCode Solution172
595จำนวนขั้นต่ำขององค์ประกอบที่แตกต่างกันหลังจากลบรายการ m172
596ระยะห่างระหว่างบัสหยุด Leetcode Solution172
597ระยะทางสูงสุดในอาร์เรย์172
598หมุนภาพ โซลูชัน LeetCode171
599จำนวนขั้นต่ำของชุดย่อยที่มีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน171
600เส้นทางที่สั้นที่สุดในตารางที่มีการขจัดอุปสรรค LeetCode Solution171
601รูปแบบคำ170
602จัดเรียงอาร์เรย์ตาม Parity LeetCode Solution170
603จัดเรียงอักขระตามความถี่ โซลูชัน LeetCode170
604กบกระโดด Leetcode โซลูชั่น170
605จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าสองชุดที่กำหนดไม่ปะติดปะต่อกัน?170
606โซลูชัน LeetCode ต้นไม้เดียวกัน170
607การเรียงสับเปลี่ยนในสตริง Leetcode Solution170
608ตะแกรงของ Eratosthenes170
609K ช่องว่าง LeetCode170
610เกมหิน LeetCode170
611ค้นหาว่านิพจน์มีวงเล็บซ้ำหรือไม่169
612ลบการเกิดขึ้นทั้งหมดของสตริงย่อย LeetCode Solution169
613การพิมพ์วงเล็บในปัญหาการคูณเมทริกซ์169
614การประยุกต์ใช้การค้นหาแรกกว้างและการค้นหาครั้งแรกเชิงลึก169
615แทนที่องค์ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโซลูชัน Leetcode ด้านขวา169
616ค้นหาความแตกต่างขั้นต่ำระหว่างสององค์ประกอบใด ๆ169
617ระยะห่างของเซลล์ที่ใกล้ที่สุดโดยมี 1 ในเมทริกซ์ไบนารี169
618ฐานที่เล็กที่สุด169
619เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อและขายหุ้น LeetCode Solution168
620การกำหนดที่อยู่ IP โซลูชัน Leetcode168
621โจรปล้นบ้าน168
622การติดตามองค์ประกอบสูงสุดในปัจจุบันในกอง168
623การจัดรูปแบบคีย์ใบอนุญาตโซลูชัน Leetcode168
624สตริง Isomorphic168
625ปัญหาการตัดคำ168
626การทำงานของ XOR ในโซลูชัน Array Leetcode168
627ค้นหาโซลูชัน LeetCode หมายเลขที่ซ้ำกัน168
628การแทรกขั้นต่ำเพื่อสร้าง palindrome ที่อนุญาตการเรียงสับเปลี่ยน168
629จำนวนต่อเนื่องสูงสุดที่มีอยู่ในอาร์เรย์168
630ความลึกขั้นต่ำของโซลูชัน Leetcode แบบไบนารีทรี167
631แยก 0s และ 1s ใน Array167
632ความแตกต่างสูงสุดระหว่างดัชนีแรกและดัชนีสุดท้ายขององค์ประกอบในอาร์เรย์167
633ปัญหาการเปลี่ยนเหรียญ167
634สตริงย่อยที่ยาวที่สุดที่มีอักขระ K Distinct มากที่สุด LeetCode Solution167
635ย้อนกลับสแต็กโดยไม่ต้องใช้พื้นที่เพิ่มเติมใน O (n)167
636ค้นหาผลรวมของผลรวมอาร์เรย์ย่อยที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมดสำหรับอาร์เรย์ที่กำหนด167
637นับโหนดที่ดีในโซลูชัน Leetcode แบบไบนารีทรี167
638Binary Tree Zigzag Level Order Traversal โซลูชัน LeetCode167
639อัลกอริทึมการทาสีรั้ว167
640ตรวจสอบว่าเป็นโซลูชัน Leetcode แบบเส้นตรงหรือไม่166
641ต้นทุนขั้นต่ำในการจ้างคนงาน K166
642ความสมดุลของบัญชีที่เหมาะสมที่สุด โซลูชัน LeetCode166
643จำนวนขั้นต่ำในการสร้างโซลูชัน Anagram Leetcode สองสตริง166
644แบบสอบถามสำหรับจำนวนองค์ประกอบอาร์เรย์ที่มีค่าในช่วงที่กำหนด166
645GCD ของตัวเลขสองตัว166
646ผลรวมของโซลูชัน Leetcode Subarrays ความยาวคี่ทั้งหมด166
647จำนวนครั้งสูงสุดของโซลูชัน Leetcode ของสตริงย่อย166
648กระดิกเรียง166
649วิธีการวนซ้ำเพื่อหาความสูงของไบนารีทรี166
650สตริงย่อยที่ยาวที่สุดที่มีอักขระอย่างน้อย K ซ้ำ LeetCode Solution165
651Kth ไม่มีโซลูชัน Leetcode จำนวนบวกที่ขาดหายไป165
652โซลูชัน Leetcode ที่ถูกต้องของ Palindrome II165
653ผสานสองต้นไม้ค้นหาแบบไบนารีที่สมดุล165
654ค้นหาผลรวมระดับสูงสุดใน Binary Tree165
655Palindrome ที่ถูกต้อง165
656เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อและขายหุ้นด้วย Cooldown Leetcode Solution165
657แปลงอาร์เรย์เป็นรูปแบบย่อ165
658ผลรวมสองชุดที่ไม่ทับซ้อนกัน165
659ค้นหาค่าระยะทางระหว่างสองอาร์เรย์ Leetcode Solution165
660เส้นทางที่มีมูลค่าขั้นต่ำสูงสุด โซลูชัน LeetCode165
661ผลที่ตามมาเพิ่มขึ้นยาวนานที่สุด164
662ลบคำเดียวกันที่ต่อเนื่องกันในลำดับ164
663ค้นหาคู่ที่มีผลรวมที่กำหนดเพื่อให้องค์ประกอบของคู่อยู่ในแถวที่ต่างกัน164
664จะสร้าง Mergable Stack ได้อย่างไร?164
665จัดระเบียบสตริงใหม่164
666การรวมตัวอักษรของหมายเลขโทรศัพท์164
667โซลูชัน LeetCode เวลาว่างของพนักงาน164
668โซลูชัน LeetCode หมายเลข Strobogrammatic164
669จำนวนจังหวัด โซลูชั่น Leetcode164
670ค้นหา d ที่ใหญ่ที่สุดใน Array เพื่อให้ a + b + c = d163
671จำนวนเหรียญสูงสุดที่คุณสามารถรับโซลูชัน Leetcode163
672พลังของโซลูชัน Leetcode สี่ตัว163
673แก้ไขระยะทาง LeetCode Solution163
674พิมพ์หมายเลขฟีโบนักชีตามลำดับย้อนกลับ163
675ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จาก Data Stream Leetcode Solution163
676โซลูชัน Leetcode ของ Perfect Square ที่ถูกต้อง163
677กู้คืนโครงสร้างการค้นหาแบบไบนารี163
678ฉลากพาร์ติชั่น LeetCode Solution163
679พลิกโซลูชัน LeetCode ของรูปภาพ163
680K ช่องว่าง162
681Lucky Numbers ในโซลูชัน Matrix Leetcode162
682การเติมตัวชี้ทางขวาถัดไปในแต่ละโหนด162
683จัดเรียงอาร์เรย์โดยการเพิ่มความถี่ Leetcode Solution162
684จำนวนลูกเต๋าทอยด้วยผลรวมเป้าหมาย โซลูชัน LeetCode162
685ลดจาน LeetCode Solution162
686เส้นทางที่ยาวที่สุดในเมทริกซ์ LeetCode Solution162
687สร้างตัวเลขขั้นต่ำจากลำดับที่กำหนด162
688จัดเรียงอาร์เรย์ใหม่ตามลำดับ - เล็กที่สุดใหญ่สุดอันดับ 2 เล็กสุดอันดับ 2162
689ลำดับการเรียงสับเปลี่ยน LeetCode Solution162
690โซลูชัน Leetcode จำนวนที่น่าเกลียด161
691ตรวจสอบว่าอาร์เรย์สองสตริงเป็นโซลูชัน Leetcode ที่เทียบเท่าหรือไม่161
692ลบวงเล็บไม่ถูกต้อง Leetcode Solution161
693ผสานสอง Binary Trees LeetCode Solution161
694Inorder Successor ของโหนดใน Binary Tree161
695พื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบไดนามิก161
696BFS กับ DFS สำหรับ Binary Tree161
697ตรวจสอบว่าสามารถจัดเรียงคิวเป็นคิวอื่นโดยใช้สแต็กได้หรือไม่161
698พาร์ติชันอาร์เรย์ออกเป็นสามส่วนด้วยโซลูชัน Leetcode ที่เท่ากัน161
699แฟกทอเรียลต่อท้าย Zeroes Leetcode Solution161
700การสุ่มตัวอย่างอ่างเก็บน้ำ161
701สตริงเป็นจำนวนเต็ม (atoi) LeetCode Solution161
702การย้อนกลับคิวโดยใช้การเรียกซ้ำ161
703หุ่นยนต์ทำความสะอาดห้อง Leetcode Solution161
704แปลงตัวเลขเป็นเลขฐานสิบหก Leetcode Solution161
705เพื่อลด Leetcode Solution ตัวพิมพ์เล็ก161
706ค้นหาใบของ Binary Tree LeetCode Solution160
707ผลิตภัณฑ์สูงสุดของสององค์ประกอบในโซลูชัน Array Leetcode160
708กู้คืนที่อยู่ IP โซลูชัน Leetcode160
709โซลูชัน Leetcode องค์ประกอบส่วนใหญ่ II160
710ย้อนกลับเฉพาะตัวอักษร LeetCode Solution160
711Binary Tree ลำดับระดับซิกแซก Traversal160
712ค้นหาว่าอาร์เรย์เป็นส่วนย่อยของอาร์เรย์อื่นหรือไม่160
713ชุดย่อย Sum Leetcode160
714โซลูชัน Leetcode แถวแป้นพิมพ์159
715การเพิ่มโซลูชัน Leetcode สตริงที่ลดลง159
716Add and Search Word - การออกแบบโครงสร้างข้อมูล LeetCode159
717ลบโหนด Nth จากส่วนท้ายของรายการที่เชื่อมโยงที่กำหนด159
718สร้าง BST จาก Preorder Traversal ที่กำหนด159
719ค้นหาผลคูณที่ใหญ่ที่สุดของ 3159
720คลายการบีบอัดโซลูชัน Leetcode รายการที่เข้ารหัสความยาวรัน159
721ค่าสัมประสิทธิ์ทวินาม159
722ตัวสลับหลอดไฟ โซลูชัน LeetCode159
723โซลูชัน Leetcode เส้นทางที่ไม่ซ้ำ II159
724ดำเนินการเปลี่ยนสตริง Leetcode158
725ค้นหาตัวหารที่เล็กที่สุดที่ได้รับ Threshold Leetcode Solution158
726มอร์ริส Traversal158
727ค้นหาคู่กับผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดใน Array158
728ผลิตภัณฑ์สูงสุดของ LeetCode Solution สามตัวเลข158
729ต้นทุนขั้นต่ำสำหรับตั๋ว โซลูชัน Leetcode158
730จัดเรียงรายการที่เชื่อมโยงเป็น BST ที่สมดุล157
731ค้นหาความลึกสูงสุดของวงเล็บที่ซ้อนกันในสตริง157
732อักขระที่ไม่ซ้ำตัวแรกในสตริง LeetCode Solution157
733ค้นหาโหนดที่มีค่าต่ำสุดในโครงสร้างการค้นหาแบบไบนารี157
734ผสาน K เรียงลำดับรายการที่เชื่อมโยง157
735ระยะห่างขั้นต่ำระหว่าง BST Nodes Leetcode Solution157
736โซลูชัน Leetcode จำนวนสูงสุด 69 หมายเลข157
737ผลรวมของ f (a [i], a [j]) เหนือทุกคู่ในอาร์เรย์ของจำนวนเต็ม n157
738ค้นหาอักขระที่ไม่ซ้ำกันในสตริง156
739เส้นทแยงมุมของต้นไม้ไบนารี156
740ต้นไม้ที่มีความสูงต่ำสุด156
741โซลูชัน Leetcode ระยะทางที่ติดขัด156
742ปัญหาการปูกระเบื้อง156
743พลิกโซลูชัน LeetCode Binary Tree156
744อันดับ Transform ของ Array Leetcode Solution156
745แนวทางตามคิวสำหรับอักขระที่ไม่ซ้ำตัวแรกในสตรีม156
746การจัดเรียงฟองโดยใช้สองกอง156
747ค้นหาองค์ประกอบที่ใกล้เคียงที่สุด K156
748บันทึกการเข้าเรียนของนักเรียน I Leetcode Solution156
749โซลูชัน LeetCode Array ที่ไม่ลดลง156
750อาร์เรย์พิเศษที่มีองค์ประกอบ X มากกว่าหรือเท่ากับ X Leetcode โซลูชัน156
751ตัวเลขที่มีความถี่เฉพาะมากกว่าหรือเท่ากับ k156
752รูปแบบคำ โซลูชัน LeetCode155
753เกมกระโดด155
754ค้นหาค่ามัธยฐานจากสตรีมข้อมูล LeetCode Solution155
755เวลาขั้นต่ำที่ต้องใช้ในการเน่าส้มทั้งหมด155
756โซลูชันการบีบอัดสตริง LeetCode155
757ความยาวสูงสุดของสตริงที่ต่อกันด้วยอักขระที่ไม่ซ้ำ Leetcode Solution155
758ค้นหาว่ามีเส้นทางอยู่ในกราฟ Leetcode Solution155
759Binary Tree ค่าสูงสุดของเส้นทางรวม LeetCode Solution155
760จำนวนเกาะ II โซลูชัน LeetCode155
761ค้นหารายการที่ซ้ำกันทั้งหมดใน Array LeetCode Solution155
762Stack Permutations (ตรวจสอบว่าอาร์เรย์เป็นการเรียงลำดับแบบสแต็กของอื่น ๆ หรือไม่)155
763องค์ประกอบที่จะเพิ่มเพื่อให้องค์ประกอบทั้งหมดของช่วงมีอยู่ในอาร์เรย์155
764จุดนัดพบที่ดีที่สุด โซลูชัน LeetCode155
765subarray ที่ใหญ่ที่สุดโดยมีจำนวน 0 และ 1 เท่ากัน155
766ตรวจสอบว่า Array Pairs สามารถหารด้วย k LeetCode Solution ได้หรือไม่155
767เปลี่ยนกราฟ154
768ประเมินการย้อนกลับของสัญกรณ์โปแลนด์ LeetCode Solution154
769ช่วงที่ยาวที่สุดที่มีผลรวมเดียวกันในอาร์เรย์ไบนารีสองอาร์เรย์154
770ความลึกสูงสุดของ N-ary Tree Leetcode Solution154
771ลดจำนวนคู่สูงสุดใน Array LeetCode Solution154
772ความแตกต่างสูงสุดระหว่างองค์ประกอบที่เพิ่มขึ้น โซลูชัน LeetCode154
773เมทริกซ์ย่อยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมีผลรวมเป็น 0154
774โซลูชัน Leetcode ต้นไม้สมมาตร154
775ค้นหาโซลูชัน Leetcode 2D Matrix II154
776แยกสตริงใน Balanced Strings Leetcode Solution154
777โซลูชัน LeetCode ของรถแข่ง154
778สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใหญ่ที่สุดในฮิสโตแกรม LeetCode Solution154
779Kth บรรพบุรุษของโหนดในไบนารีทรี154
780สร้างอาร์เรย์ที่เรียงลำดับที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากองค์ประกอบทางเลือกของอาร์เรย์ที่จัดเรียงสองรายการที่กำหนด154
781งูและบันได LeetCode Solution154
782โปรแกรมสำหรับปัญหา Bridge and Torch154
783ลบวงเล็บออกจากสตริงพีชคณิตที่มีตัวดำเนินการ + และ -154
784นับสี่เท่าจากสี่อาร์เรย์ที่เรียงลำดับซึ่งผลรวมเท่ากับค่าที่กำหนด x153
785องค์ประกอบที่ขาดหายไป k-th ในลำดับที่เพิ่มขึ้นซึ่งไม่มีอยู่ในลำดับที่กำหนด153
786วงจรรายการที่เชื่อมโยง153
787นับรายการทั่วไปในทั้งสองรายการ แต่มีราคาต่างกัน153
788กระโดดขั้นต่ำเพื่อไปถึงหน้าแรก โซลูชัน LeetCode153
789ค้นหาในโซลูชัน Leetcode Tree Search แบบไบนารี153
790ลบโหนดที่ N ออกจากจุดสิ้นสุดของรายการ Leetcode Solution153
791ราคาสุดท้ายพร้อมส่วนลดพิเศษใน Shop Leetcode Solution153
792โซลูชั่น N-Queens LeetCode153
793พาร์ทิชันไปยัง K Equal Sum Subsets Leetcode Solution153
794การลบในทรีไบนารี153
795จำนวน NGE ทางด้านขวา152
796สวอปขั้นต่ำเพื่อให้ลำดับเพิ่มขึ้น152
797โซลูชัน Leetcode ส่วนเติมเต็ม152
798ตรวจสอบ Palindrome หลังจากแบบสอบถามการแทนที่อักขระทุกครั้ง152
799ตารางเรียน II - LeetCode152
800เวลาขั้นต่ำในการเยี่ยมชมทุกจุด Leetcode Solution152
801ต้นไม้ช่วงเวลา152
802Last Stone Weight II โซลูชัน LeetCode152
803เรียงลำดับข้อมูลใหม่ในไฟล์บันทึก LeetCode Solution152
804ตรวจสอบว่าสองนิพจน์พร้อมวงเล็บเหมือนกันหรือไม่152
805จำนวนขั้นต่ำของการกระโดดเพื่อไปให้ถึงจุดสิ้นสุด152
806ลบรายการที่ซ้ำกันออกจากรายการที่จัดเรียง II152
807จัดเรียงอาร์เรย์ตามลำดับที่กำหนดโดยอาร์เรย์อื่น152
808หมายเลขที่ถูกต้อง152
809พิมพ์ต้นไม้ไบนารีตามลำดับแนวตั้ง151
810โซลูชัน Space Optimized DP สำหรับปัญหากระเป๋าเป้ 0-1151
811ผลรวมซับเรย์ขนาดสูงสุดเท่ากับ k151
812กำไรสูงสุดในการจัดตารางงาน Leetcode Solution151
813ค้นหาแฝดทั้งหมดที่มีผลรวมเป็นศูนย์151
814ลบรายการที่ซ้ำกันออกจากรายการที่เรียงลำดับ LeetCode Solution151
815การเปรียบเทียบสตริงที่มีสัญลักษณ์แทน151
816โซลูชัน Leetcode โฟลเดอร์บันทึกของ Crawler151
817หนึ่งแก้ไขระยะทาง LeetCode โซลูชั่น151
818น้ำหนักรายการที่ซ้อนกัน Sum II โซลูชัน LeetCode151
819ผลิตภัณฑ์ Subarray น้อยกว่า K LeetCode Solution151
820โซลูชันฐาน 7 Leetcode151
821โซลูชันกำแพงอิฐ LeetCode150
822การจับคู่นิพจน์ทั่วไป150
823เรียงลำดับ Array ตาม Parity II Leetcode Solution150
824ให้อาร์เรย์ของคู่ค้นหาคู่สมมาตรทั้งหมดในนั้น150
825อันดับสัมพัทธ์ Leetcode Solution150
826ตัวเลขทั้งหมดที่ไม่มีตัวเลขซ้ำในช่วง150
827โซลูชัน Leetcode ของ Spiral Matrix II150
828ทางออกที่ใกล้ที่สุดจากทางเข้าใน Maze LeetCode Solution150
829ผสานโซลูชัน LeetCode ที่เรียงลำดับแล้ว150
830สแต็กตามอาร์เรย์ที่เติบโตได้150
831แปลง BST เป็น Min Heap150
832การสั่งซื้อล่วงหน้าแบบวนซ้ำ150
833รับสูงสุดในโซลูชัน Leetcode อาร์เรย์ที่สร้างขึ้น150
834รายการพาร์ติชั่น Leetcode Solution149
835ตรวจสอบว่า Binary Tree ที่ระบุนั้นสมบูรณ์หรือไม่149
836คำที่ใช้บ่อย K อันดับต้น ๆ โซลูชัน LeetCode149
837ลำดับต่อมาของขนาด K ด้วยโซลูชัน LeetCode จำนวนคู่ที่ใหญ่ที่สุด149
838จำนวนก๊อกขั้นต่ำในการรดน้ำสวน LeetCode Solution149
839สร้างจำนวนขั้นต่ำจากลำดับที่กำหนด149
840ตรวจสอบว่าอาร์เรย์ที่กำหนดสามารถแสดงถึงการสั่งซื้อล่วงหน้าของโครงสร้างการค้นหาแบบไบนารีได้หรือไม่149
841วางดอกไม้ได้ LeetCode Solution149
842แทรกลงในโซลูชัน Leetcode แบบต้นไม้ค้นหาแบบไบนารี149
843โคลนกราฟ โซลูชัน LeetCode149
844พจนานุกรมคนต่างด้าว โซลูชัน LeetCode149
845ลำดับความสำคัญโดยใช้รายการที่เชื่อมโยงแบบทวีคูณ149
846ค้นหา subarray ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด149
847วงเล็บที่ถูกต้อง โซลูชัน Leetcode149
848ทำให้สองอาร์เรย์เท่ากันโดยการย้อนกลับอาร์เรย์ย่อย Leetcode Solution149
849คิวแบบวงกลม149
850เส้นทางที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด149
851ค้นหาสูตรอาหารที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากวัสดุที่มอบให้ LeetCode Solution148
852ลำดับของความยาวที่กำหนดโดยทุกองค์ประกอบมากกว่าหรือเท่ากับสองเท่าของก่อนหน้านี้148
853ค้นหาเฉพาะองค์ประกอบที่ทำซ้ำระหว่าง 1 ถึง N-1148
854ออกแบบ Stack ด้วยการทำงานที่เพิ่มขึ้น Leetcode Solution148
855เรียงสี148
856ความลึกของการซ้อนสูงสุดของวงเล็บ Leetcode Solution148
857การเลื่อนระดับคำสั่งในรูปแบบ Spiral148
858Subarray ที่ยาวที่สุดมีจำนวน 1s มากกว่า Count of 0s148
859นับองค์ประกอบที่แตกต่างในทุกหน้าต่างขนาด K148
860ออกแบบประวัติเบราว์เซอร์ โซลูชัน LeetCode147
861การแสดงออกที่สมดุลพร้อมการเปลี่ยน147
862เซตย่อยที่มีผลรวมหารด้วยม147
863เดาหมายเลขโซลูชัน LeetCode ที่สูงขึ้นหรือต่ำลง147
864ค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง147
865ปัญหาการจับคู่เพื่อน147
866เส้นทางผลรวมขั้นต่ำในรูปสามเหลี่ยม147
867รูปแบบสตริงย่อยซ้ำ LeetCode Solution147
868ผลรวมของจำนวนที่น้อยกว่าและมากกว่าที่ใกล้ที่สุด147
869การค้นหาแบบไบนารีการค้นหาทรีและการแทรก147
870นับจำนวนลบในโซลูชัน LeetCode Matrix ที่เรียงลำดับ147
871องค์ประกอบที่อยู่ติดกันที่แตกต่างกันในอาร์เรย์146
872โซลูชัน Leetcode ระยะทางสั้นที่สุด146
873K'th องค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดใน BST เมื่อไม่อนุญาตให้ปรับเปลี่ยน BST146
874การแบ่งอาร์เรย์สามวิธีรอบ ๆ ช่วงที่กำหนด146
875Tree Traversal (สั่งซื้อล่วงหน้า, Inorder & Postorder)146
876ระบุและทำเครื่องหมายวงเล็บที่ไม่ตรงกันในนิพจน์146
877วิธีที่น่าสนใจในการสร้างเลขฐานสองจาก 1 ถึง n146
878จัดเรียงอาร์เรย์เป็น BST ที่สมดุล146
879โซลูชัน LeetCode การข้ามเส้นทแยงมุม146
880จัดเรียงอาร์เรย์ใหม่เพื่อให้ arr [i] เท่ากับ i146
881ยูเนี่ยนและจุดตัดของรายการที่เชื่อมโยงสองรายการ146
882ค้นหาผลรวมสูงสุดที่เป็นไปได้ของสามกอง146
883โซลูชัน LeetCode แนวขวางในแนวทแยง146
884ตำแหน่งที่สว่างที่สุดบนถนน LeetCode Solution146
885การคูณเมทริกซ์ลูกโซ่146
886GCD ของช่วงดัชนีที่กำหนดในอาร์เรย์146
887โซลูชัน Leetcode อุณหภูมิรายวัน145
888น้ำมะนาวเปลี่ยน Leetcode Solution145
889LCS (ลำดับต่อมาที่ยาวที่สุด) ของสามสาย145
890แบบสอบถามผลรวมช่วงที่ไม่มีการอัปเดต145
891เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อและขายหุ้นพร้อมค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม Leetcode Solution145
892Robot Bounded In Circle โซลูชัน LeetCode145
893จำนวนวันระหว่างสองวัน โซลูชัน LeetCode145
894แบบสอบถาม LCM ช่วง145
895ขวดน้ำ Leetcode Solution145
896ตรวจสอบว่าองค์ประกอบสแต็กติดต่อกันเป็นคู่หรือไม่145
897ค้นหาระยะห่างระหว่างสองโหนดของ Binary Tree145
898โซลูชัน Leetcode เมืองปลายทาง145
899จำนวนเต็มที่ไม่ซ้ำน้อยที่สุดหลังจากลบ K Leetcode Solution145
900ผลรวมขั้นต่ำของการคูณของจำนวน n145
901คะแนนสูงสุดหลังจากแยกโซลูชัน Leetcode แบบสตริง145
902ลบและรับ145
903เดาตัวเลขสูงกว่าหรือต่ำกว่า II145
904Swaps ขั้นต่ำเพื่อสร้าง Strings Equal Leetcode Solution145
905ผลรวมแนวตั้งในต้นไม้ไบนารีที่กำหนด144
906นับวิธีขึ้นบันไดที่ n โดยใช้ขั้นตอนที่ 1, 2 หรือ 3144
907ตรวจสอบว่า Array เป็นแบบเรียงซ้อนได้หรือไม่144
908ตรวจสอบว่าอาร์เรย์ที่ระบุสามารถแสดงถึงการส่งผ่านของลำดับระดับของ Binary Search Tree หรือไม่144
909องค์ประกอบที่ขาดหายไปในโซลูชัน LeetCode ที่เรียงลำดับ144
9104 ซัม144
911สร้าง Binary Tree ที่สมบูรณ์จากการเป็นตัวแทนรายการที่เชื่อมโยง143
912จัดเรียง Array ใหม่เช่น arr [i]> = arr [j] ถ้าฉันเป็นเลขคู่และ arr [i] <= arr [j] ถ้าฉันเป็นเลขคี่และ j <i143
913โซลูชัน Leetcode กองซ้อนความถี่สูงสุด143
914โปรแกรมตรวจสอบว่าต้นไม้ไบนารีเป็น BST หรือไม่143
915ตำแหน่งพิเศษในโซลูชัน Leetcode เมทริกซ์แบบไบนารี143
916พจนานุกรมคนต่างด้าว143
917แทรกลบ GetRandom143
918แปลงรายการที่จัดเรียงเป็นโครงสร้างการค้นหาแบบไบนารี143
919จัดเรียงช่องว่างใหม่ระหว่าง Words Leetcode Solution143
920โซลูชัน LeetCode ของ Spiral Matrix III143
921Palindrome Partitioning Leetcode Solution143
922ที่เก็บคีย์-ค่าตามเวลา LeetCode Solution143
923BFS สำหรับ Disconnected Graph143
9243 ผลรวม143
925เกม Stone II Leetcode142
926ใส่ลงใน Postfix142
927ผสาน Leetcode สองรายการที่เรียงลำดับ142
928ตัดแต่งต้นไม้ค้นหาแบบไบนารี142
929ตั้งค่าโซลูชัน Leetcode ของเมทริกซ์เป็นศูนย์142
930สร้าง Rectangle Leetcode Solution142
931จำนวนหมู่เกาะที่แตกต่าง โซลูชัน Leetcode142
932แบ่งอาร์เรย์ออกเป็นลำดับต่อเนื่องกัน142
933ค่าเฉลี่ยของระดับในต้นไม้ไบนารี142
934ต้นไม้ที่มีความสูงขั้นต่ำ โซลูชัน LeetCode142
935ลบรายการที่ซ้ำกันออกจากรายการที่เรียงลำดับ II LeetCode Solution142
936ข้อความค้นหาสำหรับ GCD ของอาร์เรย์ทั้งหมดยกเว้นองค์ประกอบในช่วงที่กำหนด142
937สร้าง BST จาก Level Order Traversal ที่กำหนด142
938อาร์เรย์ความแตกต่าง | แบบสอบถามการอัปเดตช่วงใน O (1)142
939ผลที่ตามมาของ Palindromic ที่ยาวที่สุด142
940ค้นหาแถวที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดของแถวที่กำหนดในเมทริกซ์141
941การส่งผ่านหลังการสั่งซื้อซ้ำโดยใช้สองกอง141
942จัดคิวโดยใช้ Stacks141
943อาร์เรย์ไบนารีหลังจากการดำเนินการสลับช่วง M141
944ค้นหาอักขระทั่วไป Leetcode Solution141
945เลขพจนานุกรม Leetcode Solution141
946Binary Tree ลำดับต่อเนื่องที่ยาวที่สุด LeetCode Solution141
947รวบรวมคะแนนสูงสุดในตารางโดยใช้การข้ามสองครั้ง141
948นับ Subarrays ที่มีองค์ประกอบคู่และคี่เหมือนกัน141
949ส่วนประกอบที่เชื่อมต่ออย่างแน่นหนา141
950Triplets ที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมดที่รวมเป็นมูลค่าที่กำหนด141
951ตรวจสอบว่าช่วงเวลาสองช่วงทับซ้อนกันระหว่างช่วงเวลาที่กำหนดหรือไม่141
952เมทริกซ์ย่อยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใหญ่ที่สุดที่มีจำนวนเท่ากับ 1 และ 0141
953จำนวนคู่ที่เทียบเท่ากับโซลูชัน Leetcode ของ Domino140
954นับเมทริกซ์ย่อยด้วยโซลูชัน LeetCode ทั้งหมด140
955Reverse Nodes ใน K-Group140
956วิเคราะห์รูปแบบการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้ LeetCode Solution140
957จุดตัดของสองรายการที่เชื่อมโยง LeetCode Solution140
958สลับจำนวนเต็ม 2n เป็น a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn โดยไม่ต้องใช้พื้นที่เพิ่ม140
959การรวมช่วงเวลา140
960เรือกวาดทุ่นระเบิด LeetCode โซลูชั่น140
961ค้นหาการส่งผ่านทางไปรษณีย์ของ BST จากการสั่งซื้อล่วงหน้า139
962แบ่งคำ139
963การส่งผ่านลำดับระดับของต้นไม้ไบนารี139
964การแบ่งอาร์เรย์ออกเป็นคู่ด้วยผลรวมหารด้วย K139
965ความยาวของ Fibonacci ที่ยาวที่สุดต่อมา139
966สามารถสร้างความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์จากลำดับ Leetcode Solution139
967นับคู่กับผลรวมที่ได้รับ139
968การแบ่งพาร์ติชัน Palindrome139
969การดำเนินการลบทรีค้นหาแบบไบนารี139
970ผลิตภัณฑ์ของ Array ยกเว้น Self LeetCode Solution139
971Kth องค์ประกอบที่เล็กที่สุดในโซลูชัน BST Leetcode139
972พิมพ์ลำดับฟีโบนักชีโดยใช้ 2 ตัวแปร139
973ลำดับนิวแมน - คอนเวย์139
974ค้นหาความแตกต่าง Leetcode Solution139
975ตรวจสอบว่าคำใดเกิดขึ้นเป็นคำนำหน้าของคำใด ๆ ในประโยค Leetcode Solution138
976หน้าต่างบานเลื่อนสูงสุด138
977นับราคาในช่วง138
978โซลูชัน LeetCode สตริงย่อยที่ยาวที่สุด138
979รูปแบบเกิดขึ้นโดยใช้ Stack138
980สร้างจำนวนสูงสุด138
981ต้นไม้สมมาตร138
982ปฏิทินของฉัน I LeetCode Solution138
983ความสูงของต้นไม้ทั่วไปจากอาร์เรย์แม่138
984ค่ามัธยฐานของอาร์เรย์ที่เรียงลำดับสองรายการ138
985สามโซลูชั่น Leetcode อัตราต่อรองติดต่อกัน138
986เส้นทางที่ไม่ซ้ำกัน II138
987การชนกันของดาวเคราะห์น้อย LeetCode Solution138
988เพิ่มผลรวมอาร์เรย์ให้สูงสุดหลังจาก K Negations Leetcode Solution138
989เพื่อนวัยที่เหมาะสม LeetCode Solution137
990ต้นไม้กลุ่ม137
991ผลิตภัณฑ์สูงสุดของดัชนีของมหานครถัดไปทางซ้ายและขวา137
992K จุดที่ใกล้ที่สุดไปยังแหล่งกำเนิด Leetcode Solution137
993สัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ Array LeetCode Solution137
994โซลูชัน Boomerang Leetcode ที่ถูกต้อง137
995ความยาวสูงสุดของ Subarray ซ้ำ137
996ค้นหาค่าสูงสุดของค่าต่ำสุดสำหรับทุกขนาดหน้าต่างในอาร์เรย์ที่กำหนด137
997ผลรวม Subarray สูงสุดไม่รวมองค์ประกอบบางอย่าง137
998Subarray ผลิตภัณฑ์สูงสุด137
999ชุดย่อยคู่ที่หารไม่ได้ที่ใหญ่ที่สุด137
1000ปัญหาพาร์ทิชันของจิตรกร136
1001การแปลงน้ำหนักสูงสุดของสตริงที่กำหนด136
1002การค้นหาแรกกว้าง (BFS) สำหรับกราฟ136
1003นับ subarrays ที่สูงสุดรองลงมาก่อนสูงสุด136
1004Depth First Search (DFS) สำหรับกราฟ136
1005สิ่งแรกที่ขาดหายไปในเชิงบวก136
1006การสร้างผลที่ตามมาที่เพิ่มขึ้นยาวนานที่สุด (N log N)136
1007ปัญหาการจัดวงเล็บแบบบูลีน136
1008สร้างโซลูชัน Leetcode ที่ยอดเยี่ยมของ String136
1009พาร์ติชั่นผลรวมย่อยที่เท่าเทียมกัน136
1010Morris Inorder Traversal136
1011จำนวนผลต่อเนื่องที่ยาวที่สุดที่เพิ่มขึ้น136
1012ไต่บันได136
1013Serialize และ Deserialize Binary Tree136
1014การแทรกในทรีไบนารี136
1015การส่งผ่านคำสั่งระดับโดยใช้สองคิว136
1016คำนวณ nCr% p136
1017สตริงย่อยที่ใหญ่ที่สุดระหว่างโซลูชัน Leetcode สองอักขระที่เท่ากัน136
1018ผลรวมสูงสุดในลำดับต่อมาที่ไม่มีสามตัวติดต่อกัน136
1019ค้นหา Subtrees ที่ซ้ำกัน136
1020การจับคู่สตริงในโซลูชัน Array Leetcode136
1021ฆ่ากระบวนการ LeetCode Solution135
1022ผลรวมดัชนีขั้นต่ำของสองรายการ135
1023สร้าง Binary Tree จากการเป็นตัวแทนของ Parent Array135
1024โซลูชัน Leetcode ของ Word ที่สั้นที่สุด135
1025ถอดรหัสสตริงจาก Alphabet เป็น Integer Mapping Leetcode Solution135
1026กราฟต้นไม้ที่ถูกต้อง โซลูชัน LeetCode135
1027โซลูชัน LeetCode Maze III135
1028เพิ่มองค์ประกอบแรกเป็นสองเท่าและย้ายศูนย์ไปยังจุดสิ้นสุด135
1029ในเวลาต่อมาความแตกต่างระหว่าง adjacents เป็นหนึ่ง135
1030ถัดไป Greater Element III โซลูชัน LeetCode135
1031การข้ามผ่านขอบเขตของต้นไม้ไบนารี135
1032ค้นหาทัวร์รอบแรกที่เยี่ยมชมปั๊มน้ำมันทั้งหมด135
1033จัดเรียงอาร์เรย์ใหม่เพื่อให้ 'arr [j]' กลายเป็น 'i' ถ้า 'arr [i]' เป็น 'j'135
1034K ผลรวมสูงสุดของอาร์เรย์ย่อยที่ติดกันทับซ้อนกัน134
1035โซลูชัน Leetcode ที่ใหญ่ที่สุด134
1036สร้างอาร์เรย์ด้วยโซลูชัน Leetcode ของ Stack Operations134
1037ตัวเลขที่น่าเกลียด134
1038ตรวจสอบโครงสร้างการค้นหาแบบไบนารี134
1039จัดเรียงอาร์เรย์ใหม่เพื่อให้ตำแหน่งที่สูงกว่าคี่134
1040ข้อดีของ BST มากกว่า Hash Table134
1041Design Hit Counter โซลูชัน LeetCode134
1042โซลูชัน LeetCode สตริงการแย่งชิง134
1043โซลูชัน Leetcode สตริงการเรียงลำดับแบบกำหนดเอง134
1044จำนวนวิธีสูงสุดในการแบ่งพาร์ติชันโซลูชัน LeetCode ของอาร์เรย์134
1045Bitwise และช่วงตัวเลข โซลูชัน LeetCode133
1046ต้นไม้ไบนารีที่สมดุล133
1047ผลรวมสูงสุดของ 3 Subarrays ที่ไม่ทับซ้อนกัน133
1048ธุรกรรมที่ไม่ถูกต้อง โซลูชัน LeetCode133
1049ค้นหาจำนวนคู่ในอาร์เรย์เพื่อให้ XOR เป็น 0132
1050กู้คืนโซลูชัน Leetcode ต้นไม้การค้นหาไบนารี132
1051น่าเกลียดหมายเลข II LeetCode โซลูชั่น132
1052การกำหนดที่อยู่ IP โซลูชัน LeetCode132
1053เพิ่มตัวเลขสองตัว132
1054ย้ายองค์ประกอบเชิงลบทั้งหมดไปสิ้นสุดตามลำดับโดยอนุญาตให้มีพื้นที่ว่างเพิ่มเติม132
1055นับขั้นต่ำเพื่อให้ได้อาร์เรย์ที่ต้องการ132
1056นับคู่จากอาร์เรย์ที่เรียงลำดับสองอาร์เรย์ซึ่งผลรวมเท่ากับค่าที่กำหนด x132
1057จำนวนพา ธ พาลินโดรมิกในเมทริกซ์132
1058หมายเลขที่น่าเกลียดสุด ๆ132
1059ความลึกแบบวนซ้ำครั้งแรกของกราฟ132
1060ต้นไม้ค้นหาแบบไบนารี132
1061สามารถจับภาพได้สำหรับ Rook Leetcode Solution132
1062ค้นหา Peak Element131
1063จำนวนนักเรียนที่ทำการบ้านในเวลาที่กำหนดโซลูชัน Leetcode131
1064ค้นหาโซลูชัน LeetCode ของ Peak Element II131
1065ใช้ Trie (ทรีคำนำหน้า) Leetcode Solution131
1066Binary Tree มุมมองด้านขวา โซลูชัน LeetCode131
1067ความแตกต่างสูงสุดระหว่างความถี่ของสององค์ประกอบเช่นองค์ประกอบที่มีความถี่มากขึ้นก็มีค่ามากกว่าเช่นกัน131
1068Path Sum II LeetCode Solution131
1069สร้างวงเล็บ Leetcode Solution131
1070กำหนดว่าสามารถรับเมทริกซ์โดยการหมุนโซลูชัน LeetCode หรือไม่131
1071การจับคู่นิพจน์ปกติ การจับคู่นิพจน์ปกติ การจับคู่นิพจน์ โซลูชัน LeetCode131
1072ลำดับความยาวสูงสุดที่มีความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบที่อยู่ติดกันเป็น 0 หรือ 1131
1073ที่ใหญ่ที่สุด BST Subtree โซลูชัน LeetCode131
1074ลบรายการที่ซ้ำกันออกจาก Sorted Array II Leetcode Solution131
1075ผลที่ตามมาของ Bitonic ที่ยาวที่สุด130
1076ค้นหาในเรียงลำดับอาร์เรย์ที่หมุน130
1077Kth องค์ประกอบที่เล็กที่สุดในโซลูชัน LeetCode เมทริกซ์ที่เรียงลำดับ130
1078จัดเรียงอาร์เรย์ใหม่เพื่อให้องค์ประกอบดัชนีมีขนาดเล็กลงและองค์ประกอบดัชนีคี่มีค่ามากกว่า130
1079บรรพบุรุษที่ต่ำที่สุด130
1080ค้นหาว่า subarray อยู่ในรูปของภูเขาหรือไม่130
1081โคลนต้นไม้ไบนารีด้วยตัวชี้แบบสุ่ม130
1082ความสำคัญของพนักงาน LeetCode Solution130
1083วันแห่งปี Leetcode Solution130
1084อาร์เรย์ย่อยที่มี K จำนวนเต็มต่างกัน Leetcode Solution130
1085การเติมพอยน์เตอร์ขวาถัดไปในแต่ละโหนด Leetcode Solution130
1086จำนวนเกาะที่ปิด โซลูชัน Leetcode130
1087แปลง BST เป็น Min-Heap โดยไม่ต้องใช้อาร์เรย์129
1088รวมผลรวม IV LeetCode โซลูชั่น129
1089Kth ผลิตภัณฑ์ที่เล็กที่สุดของอาร์เรย์ที่เรียงลำดับสองชุด LeetCode Solution129
1090ประเภทของต้นไม้ไบนารี129
1091เส้นทางรูทสู่ลีฟพร้อมผลรวมเป้าหมาย Leetcode Solutions129
1092ทำให้เป็นอันดับและดีซีเรียลไลซ์ Binary Tree LeetCode Solution129
1093ลบ Palindromic Subsequences Leetcode Solution129
1094โครงสร้างข้อมูลไบนารีทรี129
1095ขนาดต่ำสุด Subarray Sum129
1096ค้นหาช่วงที่เล็กที่สุดที่มีองค์ประกอบจาก k Lists129
1097เพิ่มระยะห่างสูงสุดให้กับบุคคลที่ใกล้ที่สุด LeetCode Solution129
1098ผลที่ตามมาที่แตกต่าง129
1099ผลรวมเส้นทาง128
1100ค้นหาความแตกต่างสูงสุดระหว่างองค์ประกอบขนาดเล็กทางซ้ายและขวาที่ใกล้ที่สุด128
1101โซลูชัน Leetcode ภูมิภาคทั่วไปที่เล็กที่สุด128
1102เพิ่ม Triplet Subsequence โซลูชัน LeetCode128
1103จำนวนพี่น้องของโหนดที่กำหนดใน n-ary Tree128
1104ค้นหาสามองค์ประกอบจากสามอาร์เรย์ที่แตกต่างกันซึ่ง a + b + c = sum128
1105ระดับของแต่ละโหนดใน Tree จากโหนดต้นทาง128
1106พิมพ์แฝดทั้งหมดในอาร์เรย์ที่เรียงลำดับซึ่งเป็นรูปแบบ AP128
1107ถัดไป การเรียงสับเปลี่ยน Leetcode Solution128
1108หาระยะห่างต่ำสุดระหว่างตัวเลขสองตัว128
1109ลบรายการที่ซ้ำกันออกจากอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ128
1110ช่วงเวลาคงที่เพิ่มการดำเนินการในอาร์เรย์128
1111โซลูชัน Prime Palindrome LeetCode127
1112โซลูชัน Leetcode จำนวนสูงสุดอันดับสาม127
1113Subarray ที่ยาวที่สุดของ 1 หลังจากลบ One Element LeetCode Solution127
1114สร้าง Binary Tree จากการสั่งซื้อล่วงหน้าและการสั่งซื้อทางไปรษณีย์ LeetCode Solution127
1115ตัวละครต่อเนื่อง LeetCode Solution127
1116นับโซลูชัน Leetcode กลุ่มที่ใหญ่ที่สุด126
1117การนับคู่หาร126
1118เซลล์ที่มีค่าคี่ในเมทริกซ์ LeetCode Solution126
1119รูปสามเหลี่ยมคะแนนขั้นต่ำของ Polygon Leetcode Solution126
1120พิมพ์คิวรี Q จำนวนมากขึ้นถัดไป126
1121ค่าเฉลี่ยของอาร์เรย์หลังจากลบองค์ประกอบบางส่วน Leetcode Solution126
1122ตัดคัน125
1123ฟอร์แมตโซลูชัน String Leetcode125
1124ผลรวมของเลขคู่หลังการสืบค้น125
1125การเรียงลำดับโทโพโลยี125
1126ความแตกต่างขั้นต่ำที่แน่นอนใน BST Leetcode Solution125
1127สถานะ LeetCode ที่ถูกต้องของ Tic-Tac-Toe125
1128เขียนโค้ดเพื่อตรวจสอบว่าต้นไม้สองต้นเหมือนกันหรือไม่125
1129มุมมองด้านล่างของทรีไบนารี125
1130ผลิตภัณฑ์ของช่วงในอาร์เรย์125
1131Subarray ผลิตภัณฑ์สูงสุด125
1132ค้นหาองค์ประกอบในเรียงลำดับอาร์เรย์ที่หมุน125
1133ค้นหาตำแหน่งแทรก124
1134Palindrome Permutation LeetCode Solution124
1135ต้นไม้ไบนารีสูงสุด124
1136สร้าง K Palindrome Strings LeetCode Solution124
1137พิมพ์มุมมองด้านขวาของทรีไบนารี124
1138ลำดับ Moser-de Bruijn124
1139โซลูชัน Leetcode มูลค่าการค้นหาไบนารีที่ใกล้เคียงที่สุด124
1140โซลูชัน Leetcode ตัวคั่นพัน124
1141ปัญหาผลรวมย่อยในช่องว่าง O (sum)124
1142ลำดับโกลอมบ์123
1143รวม BST สองตัวเข้ากับพื้นที่พิเศษที่ จำกัด123
1144ผลรวมขั้นต่ำของกำลังสองของจำนวนอักขระในสตริงที่กำหนดหลังจากลบอักขระ k123
1145ตรวจสอบการสร้างอาร์เรย์ผ่านโซลูชัน Leetcode ที่เชื่อมต่อกัน123
1146พิมพ์อาร์เรย์ที่แก้ไขหลังจากดำเนินการคำสั่งของการบวกและการลบ123
1147โซลูชัน LeetCode แบบสองพาร์ติชั่นที่เป็นไปได้123
1148สลับโหนดในคู่123
1149เพิ่มขึ้นต่อเนื่องยาวนานที่สุด123
1150เส้นผ่านศูนย์กลางของ N-Ary Tree LeetCode Solution123
1151วิธีการซ้ำเพื่อค้นหาบรรพบุรุษของต้นไม้ไบนารีที่กำหนด123
1152ค้นหาสองอาร์เรย์ย่อยที่ไม่ทับซ้อนกันซึ่งแต่ละรายการมีโซลูชัน LeetCode รวมเป้าหมาย123
1153ผลิตภัณฑ์สูงสุดของโซลูชัน LeetCode Binary Tree แบบแยกส่วน122
1154การสืบค้นจำนวนองค์ประกอบที่แตกต่างใน Subarray122
1155คิวลำดับความสำคัญ122
1156ค้นหาลำดับต่อมาของขนาด 3 ในเวลาเชิงเส้น122
1157สตริงย่อย Palindromic Leetcode Solution122
1158ลบโหนดและส่งคืน Forest Leetcode Solution122
1159ค้นหาระบบข้อเสนอแนะ LeetCode Solution121
1160ค้นหาลำดับงูที่มีความยาวสูงสุด121
1161แนะนำต้นไม้แดง - ดำ121
1162Kth จำนวนน้อยที่สุดในตารางสูตรคูณ Leetcode Solution121
1163ค้นหาค่าที่มากที่สุดในแต่ละ Tree Row LeetCode Solution121
1164เปรียบเทียบสตริงตามความถี่ของโซลูชัน Leetcode ตัวอักษรที่เล็กที่สุด121
1165ต้นไม้ตัดสินใจ121
1166ขั้นต่ำ Sideway Jumps โซลูชัน LeetCode121
1167เส้นทางรถเมล์ Leetcode Solution121
1168แปลง BST เป็น Greater sum Tree121
1169Binary Tree เป็น Binary Search Tree Conversion121
1170ค้นหาตัวคูณเลขฐานสองที่เล็กที่สุดของจำนวนที่กำหนด120
1171หมุนอาร์เรย์120
1172การสลับโหนดในรายการที่เชื่อมโยง โซลูชัน Leetcode120
1173แฟกทอเรียลต่อท้าย Zeroes โซลูชัน LeetCode120
1174นับลำดับไบนารีที่มีความยาวเท่ากันโดยมีผลรวมของบิตครึ่งแรกและครึ่งหลังเท่ากัน120
1175เพิ่มผลรวมของความแตกต่างที่ต่อเนื่องกันสูงสุดในอาร์เรย์แบบวงกลม120
1176ผลที่ตามมาซ้ำซากยาวที่สุด120
1177จำนวนการสั่งซื้อใน Backlog Leetcode Solution119
1178ต้นทุนขั้นต่ำในการย้ายชิปไปยังตำแหน่งเดียวกัน โซลูชัน LeetCode119
1179ลบจำนวนขอบสูงสุดเพื่อให้กราฟสามารถสำรวจได้อย่างเต็มที่ Leetcode Solution119
1180โซลูชัน LeetCode ของโปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บ119
1181บรรพบุรุษร่วมที่ต่ำที่สุดในโครงสร้างการค้นหาแบบไบนารี119
1182ลดองค์ประกอบเพื่อสร้าง Array Zigzag LeetCode Solution119
1183K'th องค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดใน BST โดยใช้ช่องว่างคงที่119
1184เวอร์ชันแรกที่ไม่ดี118
1185จำนวนส่วนสูงสุดของความยาว a, b และ c118
1186นับคู่ที่มีผลิตภัณฑ์อยู่ในอาร์เรย์118
1187subarray bitonic ผลรวมสูงสุด118
1188กราฟและการแสดง118
1189การย้ายขั้นต่ำไปยัง Equal Array Elements โซลูชัน LeetCode118
1190ย้อนกลับเส้นทางใน BST โดยใช้ Queue118
1191การเคลื่อนย้ายหินไปจนถึงโซลูชัน Leetcode แบบต่อเนื่อง118
1192แปลง Sorted Array เป็น Binary Search Tree LeetCode Solutions117
1193Matchsticks กับ Square Leetcode Solution117
1194เดาคำ117
1195ด้วยต้นไม้ไบนารีคุณจะลบครึ่งโหนดทั้งหมดได้อย่างไร?117
1196วิธีพิมพ์จำนวน A สูงสุดโดยใช้ปุ่มสี่ปุ่มที่กำหนด117
1197ผลรวมของใบซ้าย LeetCode Solution117
1198ใบไม้ที่ใกล้เคียงที่สุดใน Binary Tree LeetCode Solution117
1199การสร้างคิวใหม่ตามความสูง117
1200หมายเลขสามเหลี่ยมที่ถูกต้อง117
1201Kth องค์ประกอบที่เล็กที่สุดใน BST117
1202โซลูชัน LeetCode Array ที่ต่อเนื่องกัน117
1203กรองร้านอาหารตามอาหารมังสวิรัติ ราคา และระยะทาง โซลูชัน Leetcode116
1204แบบสอบถามอาร์เรย์สำหรับการแทนที่และผลิตภัณฑ์แบบทวีคูณ116
1205ผลรวมสูงสุดของคู่ที่มีความแตกต่างเฉพาะ116
1206การสืบค้นช่วงสำหรับลำดับต่อมา Bracket ที่ถูกต้องยาวที่สุด116
1207โซลูชัน Leetcode ข้ามเส้นทาง116
1208Swap ขั้นต่ำเพื่อสร้างลำดับที่เพิ่มขึ้นโซลูชัน LeetCode115
1209สไลซ์เลขคณิต II – ลำดับต่อมา โซลูชัน LeetCode115
1210การต่อกันของ Array LeetCode Solution115
1211ตัวแบ่งจำนวนเต็ม LeetCode Solution115
1212แทนที่ค่าที่เท่ากันสองค่าติดกันด้วยค่าหนึ่งที่มากกว่า115
1213Perfect Squares โซลูชัน LeetCode115
1214บรรพบุรุษร่วมที่ต่ำที่สุดของโซลูชัน Leetcode แบบไบนารี115
1215ฟอร์แมตวันที่ โซลูชัน LeetCode115
1216แปลงจำนวนเต็มเป็นผลรวมของโซลูชัน Leetcode จำนวนเต็มไม่มีศูนย์สองตัว115
1217ปัจจัยที่ k ของ n Leetcode Solution114
1218แชมเปญทาวเวอร์ โซลูชัน LeetCode114
1219การสืบค้นช่วงผลรวมโดยใช้ตารางกระจัดกระจาย114
1220เขียนฟังก์ชันเพื่อหาจุดตัดของรายการที่เชื่อมโยงสองรายการ114
1221แผ่โซลูชัน LeetCode เวกเตอร์ 2D ให้เรียบ114
1222ผสานการเรียง114
1223พลังของสอง114
1224หารสองจำนวนเต็ม Leetcode Solution114
1225โซลูชัน Leetcode เครื่องหมายบวกที่ใหญ่ที่สุด113
1226คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยใช้ Word โดยการจับคู่คำ113
1227ความลึกสูงสุดของไบนารีทรี113
1228ผลรวมสูงสุดของเส้นทางในสามเหลี่ยมตัวเลขด้านขวา113
1229ตรวจสอบ BST ที่เหมือนกันโดยไม่ต้องสร้างต้นไม้113
1230พิมพ์อาร์เรย์ที่แก้ไขหลังจากการดำเนินการเพิ่มช่วงอาร์เรย์หลายรายการ113
1231โซลูชัน LeetCode Perfect Square ที่ถูกต้อง113
1232LRU Cache Leetcode Solution113
1233ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ Binary Tree LeetCode Solution113
1234คำถามเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของเลขคู่หรือเลขคี่ในช่วงที่กำหนด113
1235BST ไปยังต้นไม้ที่มีผลรวมของคีย์ที่เล็กกว่าทั้งหมด112
1236ตรวจสอบว่าทุกระดับของ Binary Tree ทั้งสองเป็นแอนนาแกรมหรือไม่112
1237ค่าเฉลี่ยของช่วงในอาร์เรย์112
1238ขยายองค์ประกอบให้ใหญ่ที่สุดโดยใช้อาร์เรย์อื่น112
1239โซลูชัน Leetcode ค่ามัธยฐานของหน้าต่างบานเลื่อน112
1240ค้นหาขั้นต่ำใน Rotated Sorted Array II LeetCode Solution112
1241หลักสูตรคู่ขนาน II โซลูชัน LeetCode112
1242ตัวหนาในสตริง LeetCode Solution112
1243ออกแบบ Skiplist โซลูชัน LeetCode112
1244ใหม่ 21 เกม112
1245Symmetric Tree โซลูชัน LeetCode โซลูชัน Leetcode111
1246ค่าสูงสุดที่ดัชนีที่กำหนดในโซลูชัน LeetCode ที่มีขอบเขต111
1247อาร์เรย์สูงสุดจากอาร์เรย์สองอาร์เรย์ที่กำหนดให้มีลำดับเหมือนกัน111
1248อาร์เรย์ที่ต่อเนื่องกัน111
1249การโคลนกราฟ111
1250พิมพ์ n เงื่อนไขของลำดับนิวแมน - คอนเวย์111
1251ตรวจสอบว่าแต่ละโหนดภายในของ BST มีลูกเดียวหรือไม่111
1252ค้นหาจำนวนขั้นต่ำของการดำเนินการผสานเพื่อสร้างอาร์เรย์พาลินโดรม111
1253นับชุดย่อยที่มีเลขคู่ที่แตกต่างกัน111
1254ตรวจสอบว่าสองโหนดอยู่บนเส้นทางเดียวกันใน Tree หรือไม่110
1255ผสาน k เรียงลำดับรายการ Leetcode Solution110
1256ลบขั้นต่ำเพื่อสร้างวงเล็บที่ถูกต้อง LeetCode Solution110
1257พิมพ์บรรพบุรุษของโหนดต้นไม้ไบนารีที่กำหนดโดยไม่มีการเรียกซ้ำ110
1258ไม่มีหมายเลข110
1259Subarray ผลิตภัณฑ์สูงสุด110
1260โซลูชัน Leetcode ช่วงที่เล็กที่สุด110
1261ค้นหาองค์ประกอบที่เล็กที่สุดเป็นอันดับที่ k ใน BST (สถิติการสั่งซื้อใน BST)110
1262จำนวนองค์ประกอบที่น้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่กำหนดใน subarray ที่กำหนด109
1263ชื่อคอลัมน์แผ่นงาน Excel โซลูชัน LeetCode108
1264ตรวจสอบลำดับการสั่งซื้อล่วงหน้าของไบนารีทรี108
1265โซลูชัน LeetCode ที่ทับซ้อนกันของรูปภาพ108
1266นับและสลับการค้นหาในอาร์เรย์ไบนารี108
1267องค์ประกอบที่ยิ่งใหญ่กว่าถัดไป107
1268ตรวจสอบว่าสตริงสามารถทำลายโซลูชัน Leetcode สตริงอื่นได้หรือไม่107
1269ต้นทุนขั้นต่ำปีนบันได LeetCode Solution107
1270Koko กินกล้วย LeetCode Solution107
1271วิธีต่างๆ ในการเพิ่มวงเล็บ Leetcode Solution106
1272การแบ่งพาร์ติชัน Palindrome106
1273เวลาขั้นต่ำในการรวบรวม Apples ทั้งหมดใน Tree โซลูชัน LeetCode106
1274Peeking Iterator โซลูชัน LeetCode105
1275ตรวจสอบว่า X สามารถให้การเปลี่ยนแปลงกับทุกคนในคิวได้หรือไม่103
1276ผสานอาร์เรย์ที่จัดเรียง103
1277คิวที่เป็นระเบียบ โซลูชั่น LeetCode103
1278สตริงย่อยที่ยาวที่สุดโดยไม่ใช้อักขระซ้ำ Leetcode Solution103
1279ช่วงการสืบค้นขั้นต่ำ (การสลายตัวของรากที่สองและตารางกระจัดกระจาย)102
1280Array Nesting Leetcode Solution102
1281ตรวจสอบอาร์เรย์ไบนารีว่าตัวเลขที่แสดงโดย subarray เป็นเลขคี่หรือคู่102
1282นิวแมน - แชงค์ส - วิลเลียมส์ไพรม์102
1283เมทริกซ์ย่อยที่ใหญ่ที่สุดพร้อมการจัดเรียงใหม่ LeetCode Solution102
1284การจัดเรียงเหรียญ โซลูชัน Leetcode101
1285เข้ารหัสสตริงด้วยความยาวที่สั้นที่สุด LeetCode Solution100
1286ผลรวมสูงสุดที่เพิ่มขึ้นตามมา100
1287ผลิตภัณฑ์สูงสุดของลำดับต่อมาที่เพิ่มขึ้น99
1288ค้นหา subarray เฉลี่ยสูงสุดของความยาว k99
1289จำนวนดัชนีที่มีองค์ประกอบเท่ากันในช่วงที่กำหนด98
1290พื้นที่รวมขั้นต่ำที่สูญเปล่าด้วย K Resizing Operations LeetCode Solution98
1291จำนวนคนขั้นต่ำในการสอนโซลูชัน LeetCode98
1292แบบสอบถามสำหรับค่าทศนิยมของ Subarrays ของ Binary Array98
1293ดัชนีสุ่มเลือก LeetCode Solution97
1294แปลง BST เป็น Binary Tree เพื่อให้ผลรวมของคีย์ที่ใหญ่กว่าทั้งหมดจะถูกเพิ่มเข้าไปในทุกๆ97
1295เพิ่มโซลูชัน Leetcode สองหมายเลข96
1296ค้นหาผู้ชนะของเกม Circular โซลูชัน LeetCode96
1297โซลูชัน Subarray Sum LeetCode อย่างต่อเนื่อง96
1298แปลงเป็นฐาน -2 โซลูชัน LeetCode96
1299Binary Tree เป็น Binary Search Tree Conversion โดยใช้ชุด STL95
1300การส่งผ่านคำสั่งในแนวตั้งของ Binary Tree LeetCode Solution95
1301โซลูชัน LeetCode หมายเลข Palindrome95
1302เข้าถึงหมายเลขโซลูชัน LeetCode94
1303Jump Game IV โซลูชัน LeetCode94
1304จำนวนเต็มต่ำสุดที่เป็นไปได้หลังจากมากที่สุด K Adjacent Swap บนตัวเลข โซลูชัน LeetCode94
1305จำนวนครั้งต่อๆ มาที่ตรงตามเงื่อนไขผลรวมที่ให้มา โซลูชัน LeetCode94
1306ข้อความค้นหาเกี่ยวกับ XOR ของตัวหารคี่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของช่วง94
1307ตรวจสอบอาร์เรย์ของขนาด n สามารถแสดง BST ของระดับ n ได้หรือไม่94
1308แทรก ลบ GetRandom O(1) Leetcode Solution93
1309ออกแบบระบบใต้ดิน Leetcode Solution89
1310พิมพ์โซ่ความยาวสูงสุดของคู่88
1311ตรวจหาโซลูชัน Leetcode ของ Capital87
1312ออกแบบลีดเดอร์บอร์ด Leetcode Solution85
1313สวอปขั้นต่ำเพื่อรวมโซลูชัน Leetcode เข้าด้วยกันทั้งกลุ่ม83
1314สตริงย่อยที่มีการต่อคำทุกคำ Leetcode Solution83
1315โซลูชัน LeetCode องค์ประกอบที่ใช้บ่อยยอดนิยม82
1316นับหมู่เกาะย่อย โซลูชัน LeetCode80
1317โซลูชัน Leetcode รวมเส้นทางขั้นต่ำ80
1318Binary Tree Inorder Traversal โซลูชัน LeetCode79
1319เปลี่ยนตัวอักษร โซลูชัน LeetCode79
1320ลำดับต่อมาที่ยาวที่สุด โซลูชัน LeetCode77
1321รายการที่เชื่อมโยงคู่คี่ โซลูชัน Leetcode77
1322จุดนัดพบที่ดีที่สุด โซลูชัน LeetCode76
1323ค้นหาโซลูชัน LeetCode ผู้พิพากษาเมือง76
1324ถอดรหัสสตริง Leetcode Solution75
1325ค้นหาโซลูชัน LeetCode ผู้พิพากษาเมือง75
1326โซลูชั่น LeetCode ปีประชากรสูงสุด74
1327โซลูชัน LeetCode Subarray ต่อเนื่องที่ไม่ได้เรียงลำดับที่สั้นที่สุด72
1328รวมรูทกับหมายเลขลีทโค้ดโซลูชั่น71
1329ออกแบบ เพิ่มและค้นหาคำ โครงสร้างข้อมูล โซลูชัน LeetCode70
1330โซลูชั่น LeetCode ปีประชากรสูงสุด70
1331สี่เหลี่ยมผืนผ้าทับซ้อน LeetCode Solution68
1332แผ่ Binary Tree ให้แบนเพื่อแสดงรายการที่เชื่อมโยง LeetCode Solution67
1333คะแนนของวงเล็บ LeetCode Solution66
1334เกมสโตน IV โซลูชัน LeetCode66
1335Range Sum Query 2D – โซลูชัน LeetCode ที่ไม่เปลี่ยนรูป66
1336แทรกลงในรายการที่เชื่อมโยงแบบวงกลมที่เรียงลำดับแล้ว LeetCode Solution65
1337เปิดเผยการ์ดในการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น Leetcode Solution63
1338Graph Bipartite คืออะไร? โซลูชัน LeetCode62
1339โซลูชัน LeetCode หมายเลขสามเหลี่ยมที่ถูกต้อง61
1340แบ่งช็อกโกแลต LeetCode Solution53
1341คำแนะนำทีละขั้นตอนจากโหนดต้นไม้ไบนารีไปยังโซลูชัน LeetCode อื่น48
1342ช่วงผลรวมของ BST LeetCode Solution45
1343ย้อนกลับโซลูชัน Leetcode จำนวนเต็ม43
1344จัดเรียงสี โซลูชัน LeetCode42
1345ค้นหา K องค์ประกอบที่ใกล้เคียงที่สุด LeetCode Solution40
1346ความยาวด้านสูงสุดของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีผลรวมน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ LeetCode Solution38
1347หมายเลขคอลัมน์ของแผ่นงาน Excel โซลูชัน LeetCode37
1348หมุนโซลูชัน LeetCode สตริง36
1349โซลูชัน LeetCode ไฮไฟว์18
1350ขนาดสูงสุด Subarray Sum เท่ากับ k Leetcode Solution18
1351โซลูชัน Leetcode ของดัชนี H16
Translate »