การแบ่งอาร์เรย์สามวิธีรอบ ๆ ช่วงที่กำหนด

ระดับความยาก สะดวกสบาย
ถามบ่อยใน แบงค์บาซาร์ แบล็ค ทุนหนึ่ง ป้อมปราการ Fab Moonfrog Labs Synopsys Twilio yahoo
แถวเข้าชม 145

คำชี้แจงปัญหา

คุณจะได้รับไฟล์ แถว of จำนวนเต็ม และช่วงของ lowValue และ highValue ปัญหา“ การแบ่งอาร์เรย์สามทางในช่วงที่กำหนด” ขอให้แบ่งพาร์ติชันอาร์เรย์เพื่อให้อาร์เรย์แบ่งออกเป็นสามส่วน พาร์ติชันของอาร์เรย์จะเป็น:

 1. องค์ประกอบของพาร์ติชันแรกจะน้อยกว่า lowValue
 2. พาร์ติชันถัดไปเช่นองค์ประกอบที่อยู่ในช่วงที่กำหนดจะอยู่ในพาร์ติชันนี้และ
 3. ตัวเลขที่มากกว่า highValue จะเป็นพาร์ติชันที่สามของอาร์เรย์

ตัวอย่าง

arr[]={2,5,87,56,12,4,9,23,76,1,45}

lowValue = 15

highValue = 30
2 5 1 12 4 9 23 76 56 45 87

คำอธิบาย

lowValue คือ 15 ดังนั้นตัวเลขทางด้านซ้ายจะน้อยกว่า lowValue

ช่วงอยู่ระหว่าง 15 ถึง 30, 23 คือจำนวนที่อยู่ระหว่างช่วงนี้

highValue คือ 30 ตัวเลขทั้งหมดที่มากกว่า highValue จะอยู่ทางด้านขวา

การแบ่งอาร์เรย์สามวิธีรอบ ๆ ช่วงที่กำหนดหมุด

ขั้นตอนวิธี

1. Set the startingValue to 0 and endingValue to n-1.
2. Traverse the array.
  1. Check if the current array element is less than the value of lowValue if true then swap the arr[i] and arr[startingValue] and increase both startingValues and i by 1.
  2. Else check if the current array is greater than the highValue, swap the arr[i] and arr[endingValue] and increase the value of i and decrease the value of endingValue by 1.
  3. Else increase the value of i by 1.
3. Print the array.

คำอธิบาย

เราได้กำหนดอาร์เรย์จำนวนเต็มและช่วงของ lowValue และ highValue เราต้องจัดเรียงอาร์เรย์หรือแบ่งพาร์ติชันอาร์เรย์ ดังนั้นตัวเลขที่เป็นไปได้ทั้งหมดของอาร์เรย์ซึ่งน้อยกว่า lowValue จะอยู่ทางด้านซ้ายของอาร์เรย์ และจำนวนอาร์เรย์ที่อยู่ระหว่างช่วงของอาร์เรย์จะอยู่ถัดไปในอาร์เรย์ และค่าถัดไปจะเป็นตัวเลขที่มากกว่าค่า highValue จะเป็นค่าสุดท้าย

เราจะข้ามอาร์เรย์จาก 0th ดัชนีไปยังดัชนีสุดท้าย แต่ก่อนหน้านั้นเราได้ประกาศตัวแปรและเริ่มต้นด้วย 0 และดัชนีสุดท้ายของอาร์เรย์ตามลำดับ ในการแลกเปลี่ยนเมื่อใดก็ตามที่พบค่าที่ต่ำกว่า lowValue การดำเนินการจะดำเนินการกับค่าเริ่มต้นและเมื่อใดก็ตามที่มีค่ามากกว่าค่าที่พบ highValue การดำเนินการจะดำเนินการที่ endValue เราจะสำรวจอาร์เรย์และตรวจสอบว่าองค์ประกอบอาร์เรย์ปัจจุบันน้อยกว่าค่า lowValue ที่กำหนดหรือไม่หากเป็นจริงจากนั้นสลับค่าปัจจุบันของอาร์เรย์และค่าตำแหน่งแรกของอาร์เรย์ ค่านี้เราจะติดตามจุดเริ่มต้นและค่าอื่น ๆ จะคอยติดตามดัชนีสิ้นสุดสำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ประกอบการแลกเปลี่ยนอื่นจะทำได้หากพบองค์ประกอบมากกว่าค่าขององค์ประกอบอาร์เรย์ปัจจุบัน จากนั้นจะมีค่า endValue ซึ่งเป็นดัชนีที่องค์ประกอบถูกสลับกับองค์ประกอบปัจจุบัน หากไม่ตรงตามเงื่อนไขหมายความว่าจำนวนอยู่ในช่วงที่กำหนดเราจะไม่เปลี่ยนแปลง หลังจากการข้ามผ่านเสร็จสิ้นเรามีอาร์เรย์ที่ต้องการ เราต้องพิมพ์อาร์เรย์

รหัส

รหัส C ++ เพื่อแก้ปัญหาการแบ่งพาร์ติชันอาร์เรย์สามทางในช่วงที่กำหนด

#include<iostream>
using namespace std;

void getPartition(int arr[], int n, int lowValue, int highValue)
{
  int startingValue = 0, endingValue = n-1;

  for (int i=0; i<= endingValue;)
  {
    if (arr[i] < lowValue)
      swap(arr[i++], arr[startingValue++]);

    else if (arr[i] > highValue)
      swap(arr[i], arr[endingValue--]);

    else
      i++;
  }
}

int main()
{
  int arr[] = {2,5,87,56,12,4,9,23,76,1,45};
  int n = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);

  getPartition(arr, n, 15, 30);

  for (int i=0; i<n; i++)
    cout << arr[i] << " ";
}
2 5 1 12 4 9 23 76 56 45 87

รหัส Java เพื่อแก้ปัญหาการแบ่งพาร์ติชันสามทางของอาร์เรย์รอบช่วงที่กำหนด

class ThreeWayPartition
{
  public static void getPartition(int[] arr, int lowValue, int highValue)
  {
    int n = arr.length;

    int startingValue = 0, endingValue = n-1;

    for(int i = 0; i <= endingValue;)
    {
      if(arr[i] < lowValue)
      {

        int temp = arr[startingValue];
        arr[startingValue] = arr[i];
        arr[i] = temp;
        startingValue++;
        i++;
      }
      else if(arr[i] > highValue)
      {

        int temp = arr[endingValue];
        arr[endingValue] = arr[i];
        arr[i] = temp;
        endingValue --;
      }
      else
        i++;
    }
  }
  public static void main (String[] args)
  {
    int arr[] = {2,5,87,56,12,4,9,23,76,1,45};

    getPartition(arr, 15, 30 );

    for (int i=0; i < arr.length; i++)
    {
      System.out.print(arr[i] + " ");

    }
  }
}
2 5 1 12 4 9 23 76 56 45 87

การวิเคราะห์ความซับซ้อน

ความซับซ้อนของเวลา

O (n) ที่ไหน “ n” คือจำนวนองค์ประกอบในอาร์เรย์ เนื่องจากเราได้ข้ามผ่านองค์ประกอบอาร์เรย์ความซับซ้อนของเวลาจึงเป็นแบบเส้นตรง

ความซับซ้อนของอวกาศ

O (1) เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่เพิ่มเติม อัลกอริทึมเองเป็นอัลกอริทึมแบบแทนที่และกำลังอัปเดตอาร์เรย์ที่กำหนดเริ่มต้น ดังนั้นความซับซ้อนของพื้นที่ของอัลกอริทึมจึงคงที่ในขณะที่โปรแกรมเป็นเชิงเส้น

คำถามสัมภาษณ์ยอดนิยม

S.No คำถามสัมภาษณ์ ถามมากี่ครั้งแล้ว
1ลบโหนดในรายการที่เชื่อมโยงแบบทวีคูณ2827
2โปรแกรม Java เพื่อค้นหาจำนวนโหนดใน Binary Tree2507
3ย้อนกลับสตริงโดยไม่มีผลต่ออักขระพิเศษ2468
4ลบโหนดของรายการที่เชื่อมโยงในตำแหน่งที่กำหนด1981
5Palindrome ใช้การเรียกซ้ำ1878
6แทรกโหนดในรายการที่เชื่อมโยงในลักษณะที่เรียงลำดับ (จากน้อยไปมาก)1667
7ค้นหาคู่องค์ประกอบจากอาร์เรย์ที่มีผลรวมเท่ากับตัวเลข1655
8จัดเรียงองค์ประกอบตามความถี่ของการเกิดขึ้น1637
9เขียนโปรแกรมเพื่อพิมพ์การเรียงสับเปลี่ยนทั้งหมดของสตริงที่กำหนด1611
10ค้นหาระยะห่างต่ำสุดระหว่างตัวเลขสองตัวในอาร์เรย์1479
11สร้างรายการที่เชื่อมโยงเป็นทวีคูณ1451
12จัดเรียงด่วน1423
13ย้อนกลับอาร์เรย์1416
14หน้าต่างที่เล็กที่สุดในสตริงที่มีอักขระทั้งหมดของสตริงอื่น1399
15ค้นหาสามเท่าที่รวมเป็นมูลค่าที่กำหนด1363
16ลบรายการที่ซ้ำกันทั้งหมดซ้ำ ๆ1359
17องค์ประกอบที่ทำซ้ำครั้งแรก1346
18จัดเรียงเลขคู่และเลขคี่เพื่อให้คี่มาหลังคู่1325
19ผลรวมของตัวเลขในสตริง1323
20จำนวนบวกที่เล็กที่สุดที่ขาดหายไปในอาร์เรย์ที่ไม่ได้เรียงลำดับ1290
21ตรวจสอบว่าองค์ประกอบของอาร์เรย์ติดต่อกันหรือไม่1260
22ตรวจหาลูปในรายการที่เชื่อมโยง1243
23Subarray ที่ต่อเนื่องกันที่ใหญ่ที่สุด1235
24จัดเรียงอย่างรวดเร็วในรายการที่เชื่อมโยงแบบ SIngly1221
25Subarray กับผลรวมที่ได้รับ1216
26พิมพ์ชุดค่าผสม R ที่เป็นไปได้ทั้งหมดในอาร์เรย์ขนาด N ที่กำหนด1208
27ฟังก์ชันเรียกซ้ำเพื่อค้นหาสตริงย่อย1202
28ค้นหาจำนวนการทำซ้ำสูงสุดในอาร์เรย์1160
29การส่งผ่านคำสั่ง Binary Tree Level ใน Java1130
30ค้นหาองค์ประกอบที่เล็กที่สุดอันดับหนึ่งและสอง1126
31ตรวจสอบว่ารายการที่เชื่อมโยงสองรายการเหมือนกันหรือไม่1110
32ผลรวม Subarray สูงสุดโดยใช้ Divide และ Conquer1107
33ลบอักขระออกจากสตริงแรกซึ่งอยู่ในวินาที1073
34ค้นหาผู้นำในอาร์เรย์1064
35สลับโหนดในรายการที่เชื่อมโยง1041
36ค้นหาจำนวนครั้งที่เกิดขึ้นคี่ในอาร์เรย์1008
37จัดเรียงหมายเลขที่กำหนดให้เป็นหมายเลขที่ใหญ่ที่สุด II996
38ค้นหาตัวละครที่พบบ่อยเป็นอันดับสอง991
39กำหนดให้สตริงค้นหาอักขระที่ไม่ซ้ำกันตัวแรก973
40ค้นหา Triplet ในอาร์เรย์ด้วยผลรวมที่กำหนด968
41รับอาร์เรย์ที่เรียงลำดับและหมายเลข x ให้ค้นหาคู่ในอาร์เรย์ที่มีผลรวมใกล้เคียงกับ x958
42จำนวนครั้งทั้งหมดของรายการที่ระบุในรายการที่เชื่อมโยง958
43โปรแกรมตรวจสอบว่าสตริงมีการหมุนซึ่งกันและกันหรือไม่949
44พิมพ์คำที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากหมายเลขโทรศัพท์938
45ค้นหาหมายเลขที่หายไป928
46จัดเรียงตัวเลขบวกและลบใหม่อีกทางหนึ่งในอาร์เรย์925
47สตริงย่อย Palindromic ที่ยาวที่สุด907
48แยกโหนดคู่และคี่ในรายการที่เชื่อมโยง888
49พิมพ์ลำดับต่อมาที่ยาวที่สุด886
50สหภาพและจุดตัดของรายการที่เชื่อมโยงสองรายการ877
51แปลงสตริงหนึ่งไปเป็นอีกสตริงโดยใช้จำนวนขั้นต่ำของการดำเนินการที่กำหนด872
52ตรวจสอบสตริงที่จัดเรียงใหม่สามารถสร้าง palindrome ได้853
53จัดเรียงอาร์เรย์ที่กำหนดใหม่ในรูปแบบขั้นต่ำสูงสุด851
54นับสามเหลี่ยมที่เป็นไปได้823
55การใช้งานแบบวนซ้ำของการเรียงลำดับด่วน822
56การคูณสองเมทริกซ์806
57ตรวจสอบว่ารายการที่เชื่อมโยงคือ palindrome หรือไม่800
58หมุนรายการที่เชื่อมโยง797
59จำนวนสามเท่าที่มีผลรวมน้อยกว่ามูลค่าที่ระบุ797
60ซื้อหุ้นขายเพื่อเพิ่มผลกำไร795
61การเชื่อมต่อของสองสาย767
62ชักเย่อ764
63พิมพ์รายการที่ซ้ำกันทั้งหมดในสตริงอินพุต761
64นับจำนวนสตริงย่อยด้วย K อักขระที่แตกต่างกัน758
65ค้นหาองค์ประกอบที่ยิ่งใหญ่และเล็กที่สุดที่ใกล้ที่สุด750
66ปัญหาคนดัง741
67ค้นหา Pythagorean Triplets จาก Array741
68สตริงย้อนกลับโดยไม่มีตัวแปรชั่วคราว735
69ลบ 'b' และ 'ac' ออกจากสตริงที่กำหนด734
70ค้นหาองค์ประกอบทั่วไปทั้งหมดในอาร์เรย์เรียงลำดับสามตัวที่กำหนด732
71ลบรายการที่ซ้ำกันทั้งหมดในรายการที่เชื่อมโยงที่ไม่ได้เรียงลำดับ713
72ค้นหาแถวที่มีจำนวนสูงสุด 1712
73ค้นหา Peak Element จาก Array704
74ค้นหา subarray ที่มีผลรวมเท่ากับจำนวน X ที่กำหนด697
75ลบอักขระขั้นต่ำเพื่อให้สองสตริงกลายเป็นแอนนาแกรม694
76ค้นหาหมายเลขที่ขาดน้อยที่สุดในอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ691
77การเพิ่มสองเมทริกซ์690
78ปริศนาอาร์เรย์ผลิตภัณฑ์689
79เรียงลำดับการแทรก688
80สร้างสตริงไบนารีทั้งหมดโดยไม่ต้องต่อเนื่อง 1680
81ใช้สอง Stacks ในอาร์เรย์679
82ผลรวมสูงสุดขององค์ประกอบที่ไม่ต่อเนื่องกัน672
83Subarray ผลิตภัณฑ์สูงสุด II660
84อันดับพจนานุกรมของสตริง658
85ตรวจสอบว่าเมทริกซ์ที่กำหนดสองรายการเหมือนกันหรือไม่652
86การคูณก่อนหน้าและถัดไป651
87การลบเมทริกซ์สองตัว640
88ผสาน K เรียงลำดับอาร์เรย์และพิมพ์เอาต์พุตที่เรียงลำดับ636
89ย้ายศูนย์ทั้งหมดไปที่จุดสิ้นสุดของอาร์เรย์ที่กำหนด634
90อัลกอริทึมออนไลน์สำหรับการตรวจสอบ Palindrome ในสตรีม628
91แบ่งสตริงเป็น N ส่วนเท่า ๆ กัน626
92สร้างจำนวนขั้นต่ำจากลำดับที่กำหนดของ D และฉัน626
93ลบตัวเลขที่เกิดซ้ำในหมายเลขที่กำหนด620
94ตรวจสอบว่าสองสายเป็นแอนนาแกรมของกันและกันหรือไม่619
95ผลรวม Subarray Circular สูงสุด616
96จัดเรียงสแต็กโดยใช้สแต็กชั่วคราว612
97จัดเรียงรายการที่เชื่อมโยงซึ่งเรียงลำดับสลับจากน้อยไปมากและจากมากไปหาน้อย612
98ค้นหาองค์ประกอบขั้นต่ำในอาร์เรย์ที่เรียงและหมุน610
99ย้ายองค์ประกอบสุดท้ายของรายการที่เชื่อมโยงไปที่ตำแหน่งแรก607
100ทัวร์แบบวงกลมครั้งแรกเพื่อเยี่ยมชมตู้เติมน้ำมันทั้งหมด603
101Subarray และผลที่ตามมา603
102Subarray ที่ใหญ่ที่สุดที่มีจำนวนเท่ากับ 0 และ 1601
103การแบนรายการที่เชื่อมโยง598
104เปรียบเทียบสองสตริง (รายการที่เชื่อมโยง)597
105องค์ประกอบสูงสุดในอาร์เรย์ซึ่งเพิ่มขึ้นแล้วลดลง593
106Palindrome Permutations ของสตริง589
107องค์ประกอบปรากฏมากกว่า N / K เท่าใน Array584
108Palindromes ในช่วงที่กำหนด581
109องค์ประกอบเสียงข้างมาก581
110เรียกใช้การเข้ารหัสความยาว577
111พิมพ์การเรียงสับเปลี่ยนทั้งหมดด้วยการทำซ้ำ575
112การตรวจสอบ Pangram574
113การแทรกขั้นต่ำเพื่อสร้างพาลินโดรมที่สั้นที่สุด573
114อักขระขั้นต่ำที่จะเพิ่มที่ด้านหน้าเพื่อสร้าง String Palindrome569
115รวมรายการที่เชื่อมโยงเข้ากับรายการอื่นที่ตำแหน่งอื่น569
116ลบรายการที่ซ้ำกันทั้งหมดในรายการที่เชื่อมโยงที่เรียงลำดับ567
117จัดเรียงรายการที่เชื่อมโยงใหม่ในสถานที่566
118อักขระที่ซ้ำกันมากที่สุดในสตริง566
119จำนวนขั้นต่ำของ Merge Operations เพื่อสร้าง Array Palindrome564
120หมุนสตริงเพื่อรับสตริงขั้นต่ำตามศัพท์560
121ซ้ำตามมาของความยาวสองหรือมากกว่า559
122พิมพ์แอนนาแกรมทั้งหมดเข้าด้วยกันตามลำดับคำ556
123เรียงลำดับอาร์เรย์ใหม่ตามดัชนีที่กำหนด555
124ปัญหาการเรียงลำดับแพนเค้ก545
125โซลูชัน Sum Leetcode สองรายการ543
126ผสานช่วงเวลาที่ทับซ้อนกัน II541
127โซลูชัน 3Sum Leetcode539
128โคลนรายการที่เชื่อมโยงด้วยตัวชี้ถัดไปและแบบสุ่ม538
129การเปลี่ยนเมทริกซ์532
130ขนาดของ Subarray ที่มีผลรวมสูงสุด530
131ลบพื้นที่พิเศษออกจากสตริง526
132การลบ Spaces ออกจากสตริงโดยใช้ stringstream525
133ลบรายการที่ซ้ำกันออกจากสตริง524
134ผลรวมสูงสุดที่เพิ่มขึ้นตามมา522
135Palindrome ที่เล็กที่สุดหลังการเปลี่ยน522
136ตรวจสอบว่าสตริงที่กำหนดเป็นการหมุนของพาลินโดรมหรือไม่521
137Palindrome ที่ยาวที่สุดสามารถสร้างขึ้นได้โดยการลบหรือจัดเรียงอักขระใหม่519
138ปัญหาเกี่ยวกับพาร์ติชัน519
139ตรวจสอบว่าสตริงห่างกัน K หรือไม่509
140สร้างสตริงไบนารีทั้งหมดจากรูปแบบที่กำหนด506
141แทรกโหนดในรายการที่เชื่อมโยงที่เรียงลำดับ504
142ลบรายการล่าสุด504
143หาศูนย์ที่จะพลิกเพื่อให้จำนวนของการต่อเนื่อง 1 ถูกขยายใหญ่สุด504
144ความยาวของสตริงย่อยที่ยาวที่สุดที่ถูกต้อง503
145ตรวจสอบว่าสตริงที่กำหนดสองสายเป็นไอโซมอร์ฟิกซึ่งกันและกันหรือไม่497
146ความแตกต่างสูงสุดระหว่างสององค์ประกอบเช่นองค์ประกอบที่ใหญ่กว่าเกิดขึ้นหลังจากเล็กลง493
147โปรแกรมสลับอักขระทั้งหมดในสตริง487
148สตริงที่ระบุเป็นการแทรกระหว่างสตริงอื่น ๆ อีกสองสตริงหรือไม่486
149นับขั้นตอนขั้นต่ำเพื่อรับ Array ที่กำหนด483
150จำนวนองค์ประกอบที่เล็กกว่าทางด้านขวา481
151รวมการจัดเรียงที่ดีกว่าการจัดเรียงอย่างรวดเร็วสำหรับรายการที่เชื่อมโยง480
152ตรวจสอบความยาวของสตริงเท่ากับตัวเลขที่ต่อท้าย478
153ค้นหาคู่กับความแตกต่างที่ได้รับ478
154ตรวจสอบว่าแถวทั้งหมดของเมทริกซ์เป็นแบบวงกลมของกันและกันหรือไม่473
155ค้นหาโหนดที่ n ของรายการที่เชื่อมโยงจากท้าย473
156คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยใช้ Divide and Conquer471
157ค้นหาจุดคงที่ในอาร์เรย์ที่กำหนด467
158จัดเรียง 0s 1s และ 2s ใน Array466
159พิมพ์ interleavings ทั้งหมดของสองสตริงที่กำหนด462
160กลับคำในสตริงที่กำหนด459
161ค้นหา Subarray ของความยาวที่กำหนดด้วยค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด458
162แยกรายการที่เชื่อมโยงโดยใช้โหนดอื่น457
163เรียงลำดับอาร์เรย์ใหม่โดยใช้ดัชนีที่กำหนด457
164เปรียบเทียบตัวเลขสองเวอร์ชัน457
165ค่ามัธยฐานของสอง Sorted Arrays LeetCode Solution455
166พิมพ์ย้อนกลับของสตริง (การเรียกซ้ำ)455
167รวมรายการที่เชื่อมโยงที่เรียงลำดับสองรายการเพื่อให้รายการที่ผสานอยู่ในลำดับย้อนกลับ454
168พิมพ์สตริงความยาวคี่ในรูปแบบ 'X'444
169ค้นหา K Length Subarray ของค่าเฉลี่ยสูงสุด440
170ค้นหาองค์ประกอบโดยใช้การค้นหาแบบไบนารีในอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ438
171Swap Kth Node จากจุดเริ่มต้นด้วย Kth Node จาก End437
172พิมพ์พาร์ติชัน Palindromic ทั้งหมดของสตริง434
173ค้นหารายการที่ซ้ำกันในอาร์เรย์ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด431
174พิมพ์พาร์ติชัน palindromic ทั้งหมด423
175ความยาวสูงสุดของคู่โซ่420
176ปัญหา Superstring ที่สั้นที่สุด419
177แบนรายการที่เชื่อมโยงหลายระดับ418
178ตรวจสอบว่าสตริงตามลำดับของอักขระตามรูปแบบหรือไม่415
179การเรียงลำดับ K เรียงอาร์เรย์412
180จัดเรียงสตริงตามสตริงอื่น409
181ช่วงที่ยาวที่สุดที่มีผลรวมเท่ากันในสองอาร์เรย์ไบนารี II404
182ย้อนกลับรายการที่เชื่อมโยงในกลุ่ม401
183ค้นหาลำดับที่ตามมาของขนาด 3400
184โปรแกรมเพิ่มเลขฐานสองสองหลัก396
185พิมพ์ประโยคทั้งหมดซ้ำ ๆ ที่สามารถสร้างขึ้นจากรายการคำศัพท์396
186ค้นหาตัวเลขสองตัวที่มีโอกาสคี่ในอาร์เรย์ที่ไม่เรียงลำดับ391
187คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยใช้ Binary Search II388
188ย้อนกลับรายการที่เชื่อมโยงแบบเดี่ยว (ซ้ำ / ไม่เกิดซ้ำ)386
189ซีซาร์ไซเฟอร์385
190อักขระที่ไม่ซ้ำ Kth383
191ตรวจสอบว่า String สามารถว่างเปล่าได้หรือไม่โดยการลบ Substring ที่กำหนดซ้ำ ๆ383
192จัดเรียงรายการที่เชื่อมโยงใหม่ใน Zig-Zag380
193การเรียงลำดับแพนเค้ก380
194หมุนภาพ 90 องศา379
195คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยการจับคู่คำ373
196การเรียงลำดับของสตริงที่กำหนดโดยใช้ STL372
197สตริงย้อนกลับที่สมบูรณ์แบบ370
198การผสานสองอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ367
199การเพิ่มผลที่ตามมาของความยาวที่สามด้วยผลิตภัณฑ์สูงสุด367
200ส่วนเสริม 1 และ 2 ของเลขฐานสอง364
201จัดเรียงรายการที่เชื่อมโยงด้วย 0s, 1s และ 2s364
202ค้นหาอักขระที่ไม่ซ้ำตัวแรกในสตริง363
203สร้างรายการที่เชื่อมโยงผลรวมสูงสุดจากรายการที่เชื่อมโยงที่เรียงลำดับสองรายการที่มีโหนดทั่วไปบางโหนด363
204ค้นหาจุดที่ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นอย่างจำเจกลายเป็นบวกในครั้งแรก363
205สี่องค์ประกอบที่รวมที่จะให้357
206แสดงรายการที่มีอักขระทั้งหมดของคำที่กำหนด356
207ลบโหนดหลังจาก M355
208คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยใช้อักขระโดยการจับคู่อักขระ351
209นับจำนวนครั้งที่เกิดขึ้นในอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ350
210แยกสตริง346
211สตริง Palindrome (ตัวเลข)344
212อักขระขั้นต่ำที่จะถูกลบออกเพื่อสร้าง Binary String Alternate341
213การใช้งานซ้ำของ atoi ()339
214ตรวจสอบว่ารายการสตริงที่เชื่อมโยงเป็น Palindrome หรือไม่336
215พิมพ์องค์ประกอบที่แตกต่างทั้งหมดของอาร์เรย์336
216การเรียงลำดับอาร์เรย์ของสตริง333
217แม้แต่ Substring Count333
218แปลงสตริงที่เป็นการทำซ้ำของสตริงย่อยของความยาว K332
219วงเล็บที่ถูกต้อง โซลูชัน LeetCode332
220ค้นหาหมายเลขซ้ำแรกในอาร์เรย์ที่กำหนด331
221ย้อนกลับรายการที่เชื่อมโยงเดี่ยวแบบวนซ้ำ331
222อักขระที่เกิดขึ้นสูงสุดในสตริง330
223พิมพ์เส้นทางที่สั้นที่สุดเพื่อพิมพ์สตริงบนหน้าจอ328
224เราสามารถย้อนกลับรายการที่เชื่อมโยงในเวลาน้อยกว่า O (n) ได้หรือไม่?326
225ไบนารีทรีไปยังรายการที่เชื่อมโยงแบบทวีคูณ324
226ย้อนกลับสตริงโดยใช้ Stack324
227แปลง string1 เป็น string2 ในการแก้ไขครั้งเดียว323
228อักขระ N ในสตริงทศนิยมที่ต่อกัน322
229การจับคู่อักขระตัวแทน322
230โซลูชัน Subarray Leetcode สูงสุด320
231จัดเรียงองค์ประกอบตามความถี่ II320
232ตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวพิมพ์ใหญ่317
233นับจำนวนคำ315
234ผสานสองอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ314
235ค้นหาองค์ประกอบที่หายไปจากอาร์เรย์ที่ซ้ำกัน312
236แยกสี่สายที่แตกต่างกัน311
237ค้นหาตรงกลางของรายการที่เชื่อมโยง310
238ผลที่ตามมาที่ยาวที่สุดด้วยการเรียงสับเปลี่ยน307
239นับคู่ในระยะทางเดียวกันกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ302
240การคูณเมทริกซ์เชนโดยใช้การเขียนโปรแกรมแบบไดนามิก301
241องค์ประกอบที่ยิ่งใหญ่ถัดไปในอาร์เรย์297
242การเรียงสับเปลี่ยน Palindrome293
243โรมันเป็นจำนวนเต็ม Leetcode โซลูชั่น290
244ค้นหาคู่ทั้งหมดด้วยความแตกต่างที่ได้รับ287
245Triplet จากสามรายการที่เชื่อมโยงกับผลรวมที่กำหนด286
246ค้นหา Nth Node286
247การค้นหาโหนดในโครงสร้างการค้นหาแบบไบนารี285
248ลบทรี282
249สตริง (แทนจำนวนเต็ม) เป็นค่า282
250โซลูชัน Leetcode ของ Word Search281
251ย้อนกลับสตริง280
252ย้อนกลับบิต279
253พิมพ์วิธีที่เป็นไปได้ทั้งหมดในการแบ่งสตริงในรูปแบบ Bracket278
254ลบโหนดภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด277
255ต้นไม้ไบนารี276
256วิธีการใช้ k Stacks อย่างมีประสิทธิภาพใน Single Array?275
257เปลี่ยนเพศของสตริงที่กำหนด274
258จัดเรียงอาร์เรย์ของสตริง273
259องค์ประกอบแรกที่ไม่ซ้ำ272
260ห้องประชุม II โซลูชั่น LeetCode271
261นับคู่ด้วยผลรวมที่ได้รับ270
262นามสกุลทั่วไปที่ยาวที่สุด269
263จำนวนสตริงย่อยที่รวมซ้ำได้สูงสุด 9269
264ลบจุดกลางในรายการที่เชื่อมโยงของส่วนบรรทัด269
265เมทริกซ์ Toeplitz269
266รูปแบบสตริงย่อยซ้ำ268
267ย้ายองค์ประกอบเชิงลบทั้งหมดไปที่ด้านหนึ่งของอาร์เรย์266
268LeetCode Solution สตริงย่อย Palindromic ที่ยาวที่สุด264
269ลบช่องว่างออกจากสตริง263
270สลับอาร์เรย์ที่กำหนด263
271กองต่ำ262
272ไม่มีปัญหาราชินี261
273โปรแกรมลำดับนกกาเหว่า257
274จำนวนเกาะ โซลูชั่น LeetCode257
275อัลกอริทึม Dijkstra256
276กองซ้อนสูงสุด255
277โซลูชั่นปล้นบ้าน Leetcode254
278องค์ประกอบที่พบบ่อยที่สุดในอาร์เรย์253
279ลดความแตกต่างสูงสุดระหว่างความสูง253
280ค้นหาอักขระที่สองบ่อย253
281ค้นหาแทรกตำแหน่ง Leetcode โซลูชัน250
282โคลนรายการที่เชื่อมโยงด้วยตัวชี้ถัดไปและแบบสุ่ม (Hashing)249
283จัดเรียงลิงก์ซึ่งเรียงตามค่าสัมบูรณ์247
284โซลูชัน Palindrome Leetcode ที่ถูกต้อง247
285หมายเลขฟีโบนักชี247
286การประเมินนิพจน์247
287โซลูชัน Plus One Leetcode246
288ซูโดกุ Solver246
289KMP อัลกอริทึม246
290ชุดย่อย Leetcode245
291วิธีการลบรายการที่เชื่อมโยง244
292รวมผลรวม Leetcode Solution244
293กลับคำในสตริง244
294Min Stack Leetcode โซลูชัน243
295จำนวน 1 บิต243
296การประเมิน Postfix Expression242
297ค้นหาคำ240
298ตั้งค่า Matrix Zeroes237
299Backspace String เปรียบเทียบ236
300ผสานโซลูชัน Leetcode อาร์เรย์ที่เรียงลำดับ234
301Sqrt (x) โซลูชัน Leetcode234
302คู่ของค่าเชิงลบที่เป็นบวกในอาร์เรย์233
303การกลับคิว233
304อัลกอริทึม Rabin Karp232
305Subarray ที่มี 0 ผลรวม232
306องค์ประกอบทั่วไปในทุกแถวของเมทริกซ์ที่กำหนด230
307ประกอบด้วย Duplicate II Leetcode Solution230
308ผลิตภัณฑ์ของอาร์เรย์ยกเว้นตัวเอง229
309ลบองค์ประกอบตรงกลางของสแต็ก229
310หอคอยแห่งฮานอย228
311ผลรวมรวม227
312โซลูชันจำนวนเต็มเป็นโรมัน Leetcode227
313จุดตัดของโซลูชัน Leetcode สองอาร์เรย์ II226
314Leetcode สามเหลี่ยมปาสคาล226
315การบีบอัดสตริง225
316ย้อนกลับคำแต่ละคำ224
317เทคนิคหน้าต่างบานเลื่อน223
318จำนวนคู่ดัชนีที่มีองค์ประกอบเท่ากันในอาร์เรย์223
319การแลกเปลี่ยนขั้นต่ำที่จำเป็นเพื่อนำองค์ประกอบทั้งหมดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ k มารวมกัน223
320ค้นหาหมายเลข K สูงสุด (หรือบ่อยที่สุด) ในสตรีม222
321อัลกอริทึม Bellman Ford221
322สร้างไบนารีทรีจากการสั่งซื้อล่วงหน้าและการสั่งซื้อล่วงหน้า221
323การนำ Deque ไปใช้งานโดยใช้ Doubly Linked List221
324การประเมินนิพจน์ทางคณิตศาสตร์221
325โซลูชัน Leetcode หมายเลขเดียว221
326นับ subarrays ด้วยจำนวน 1 และ 0 เท่ากัน221
327เพิ่ม Binary Leetcode Solution220
328คำที่ซ้ำกันมากที่สุดเป็นอันดับสองในลำดับ219
329แยกเลขคู่และเลขคี่219
330มูลค่าขั้นต่ำที่จะได้รับการบวกทีละขั้นตอน Sum Leetcode Solution219
331ประกอบด้วย Duplicate219
332จัดเรียงองค์ประกอบตามความถี่218
333Palindrome Linked List Leetcode โซลูชัน218
334Pow (x, n) โซลูชัน Leetcode218
335อัลกอริทึมการเปลี่ยนหน้าในระบบปฏิบัติการ217
336นับเลขคี่ในโซลูชัน Leetcode ช่วงช่วงเวลา216
337ค้นหาผลรวมขององค์ประกอบที่ไม่ซ้ำกัน (แตกต่างกัน) องค์ประกอบในอาร์เรย์216
338ออกแบบสแต็กที่รองรับ getMin () ใน O (1) เวลาและ O (1) พื้นที่พิเศษ216
339Postfix เป็น Infix Conversion216
340จำนวนลูกโป่งสูงสุดของโซลูชัน Leetcode216
341กลุ่มคำที่มีชุดอักขระเดียวกัน215
342การเรียงลำดับถัดไป215
343อัลกอริทึม Kruskal215
344โซลูชัน Leetcode จำนวนสูงสุดอันดับสาม214
345สตริงย่อยที่ยาวที่สุดโดยไม่ใช้อักขระซ้ำ LeetCode Solution212
346K-th องค์ประกอบที่เล็กที่สุดในเมทริกซ์ที่เรียงลำดับ212
347ผลรวมขององค์ประกอบต่ำสุดและสูงสุดของ subarrays ขนาด k ทั้งหมด212
348พีชคณิต Leetcode Solution212
349อัลกอริธึม Convex Hull212
350Subarray ที่เล็กที่สุดพร้อม k ตัวเลขที่แตกต่างกัน212
351ค้นหา Town Judge Leetcode Solution210
352คำที่ใช้บ่อย K ยอดนิยม210
353โซลูชัน Leetcode คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุด210
354ค้นหา Lucky Integer ใน Array Leetcode Solution209
355การเรียงลำดับอาร์เรย์โดยใช้ Stacks209
356ค้นหาตัวเลขด้วยโซลูชัน Leetcode จำนวนคู่209
357Subarray สูงสุด209
358โซลูชัน Leetcode องค์ประกอบส่วนใหญ่209
359โซลูชัน LeetCode เมทริกซ์เกลียว208
360สตริงการแย่งชิง208
361Swap Nodes ในคู่ Leetcode Solutions207
362นับ subarrays ที่มีองค์ประกอบที่แตกต่างกันทั้งหมดเหมือนกับอาร์เรย์ดั้งเดิม207
363องค์ประกอบแรกเกิดขึ้น k ครั้งในอาร์เรย์207
364คำนำหน้าในการแปลง Infix206
365กำหนดอาร์เรย์ที่ไม่เรียงลำดับสองรายการให้ค้นหาคู่ทั้งหมดที่มีผลรวมเป็น x206
366จำนวนคู่ที่ดีโซลูชัน Leetcode206
367หมายเลขที่หายไป โซลูชัน Leetcode206
368ประเมินกอง206
369การดำเนินการขั้นต่ำเพื่อทำให้องค์ประกอบทั้งหมดเท่ากันในอาร์เรย์206
370ค้นหาใน Rotated Sorted Array Leetcode Solution205
371หมายเลขพิเศษ205
372เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อและขาย Stock II Leetcode Solution205
373ตรวจสอบว่าอาร์เรย์สองอาร์เรย์เท่ากันหรือไม่205
374ผสานโซลูชัน Leetcode แบบเรียงลำดับสองรายการ205
375ผลรวมเส้นทางขั้นต่ำ205
376การเข้ารหัส Huffman204
377Count Primes Leetcode Solutions204
378ย้อนกลับตัวเลขโดยใช้กอง203
379จัดเรียงอาร์เรย์โดยการเพิ่มความถี่ Leetcode Solution203
380โซลูชัน Leetcode ความแตกต่างสัมบูรณ์ขั้นต่ำ203
381ค้นหาตัวเลขทั้งหมดที่หายไปในโซลูชัน Array Leetcode202
382พลังของโซลูชัน Leetcode สองตัว202
383จัตุรัสสูงสุด202
384โซลูชัน Leetcode Triangle II ของ Pascal202
385ค้นหารายการที่ซ้ำกันในอาร์เรย์ที่กำหนดเมื่อองค์ประกอบไม่ จำกัด เฉพาะช่วง202
386องค์ประกอบที่พบบ่อย K ยอดนิยม202
387การย้อนกลับองค์ประกอบ K แรกของคิว202
388ขั้นต่ำในการบรรลุเป้าหมายโดยอัศวิน201
389หมายเลขเดียว201
390House Robber II โซลูชัน Leetcode201
391กลุ่มแอนนาแกรม201
392โซลูชัน Leetcode เส้นทางที่ไม่ซ้ำใคร201
393ความแตกต่างสูงสุดที่เป็นไปได้ของสองชุดย่อยของอาร์เรย์201
394Fizz Buzz Leetcode200
395โซลูชัน Matrix Diagonal Sum Leetcode200
396ค้นหาขั้นต่ำในอาร์เรย์เรียงลำดับที่หมุน199
397จำนวนตัวเลขที่เล็กกว่าโซลูชัน Leetcode จำนวนปัจจุบัน199
398ระยะห่างสูงสุดระหว่างการเกิดองค์ประกอบเดียวกันสองครั้งในอาร์เรย์199
399การเรียกใช้ผลรวมของโซลูชัน Leetcode อาร์เรย์ 1d199
400การเรียงลำดับโดยใช้ฟังก์ชันแฮชเล็กน้อย199
401จัดเรียงจำนวนเต็มตามจำนวน 1 บิต Leetcode Solution198
402โซลูชัน Leetcode แบบต่อเนื่องสูงสุด198
403Range Sum Query 2D – โซลูชัน Leetcode ที่ไม่เปลี่ยนรูป198
404Leetcode เรียงลำดับ198
405ผลรวม Subarray เท่ากับ k198
406เงินเดือนเฉลี่ยไม่รวมโซลูชัน Leetcode เงินเดือนขั้นต่ำและสูงสุด198
407ถอดรหัสสตริง197
408ค้นหาหมายเลข Palindrome ที่ใกล้ที่สุด197
409Coin Change 2 Leetcode โซลูชั่น197
410แฮปปี้ นัมเบอร์ ลีทโค้ด โซลูชั่น197
411เส้นทางที่ไม่ซ้ำใคร197
412วิธีการติดตั้ง Stack โดยใช้ Priority Queue หรือ Heap197
413ค้นหาผู้ชนะใน Tic Tac Toe Game Leetcode Solution196
414ลบรายการที่ซ้ำกันออกจาก Sorted Array Leetcode Solution196
415นิพจน์มีวงเล็บสำรองหรือไม่196
416แปลงสตริงเป็น Int196
417การแปลงซิกแซก195
418โซลูชัน LeetCode อาร์เรย์โมโนโทนิก195
419ความยาวของ subarray ที่ใหญ่ที่สุดที่มีองค์ประกอบที่อยู่ติดกัน195
420ค้นหาจำนวนพนักงานภายใต้พนักงานทุกคน195
421ความแตกต่างระหว่างความถี่สูงสุดและความถี่ต่ำสุดในอาร์เรย์195
422จำนวนเต็มย้อนกลับ194
423หมายเลขฟีโบนักชี โซลูชัน LeetCode194
424ตรวจสอบว่าอาร์เรย์ประกอบด้วยจำนวนเต็มต่อเนื่องที่อนุญาตให้ทำซ้ำหรือไม่194
425เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อและขาย Stock III Leetcode Solution194
426องค์ประกอบที่เล็กที่สุดซ้ำ K ครั้ง194
427ค้นหาสามอันดับแรกที่ซ้ำกันในอาร์เรย์194
428Subarray Sum เท่ากับ K LeetCode Solution194
429ใช้ Stack และ Queue โดยใช้ Deque193
430แบบสอบถามสตริงย่อย Palindrome193
431ค้นหาค่ามัธยฐานจากสตรีมข้อมูล193
432ปัญหาผลรวมย่อย193
433ความสามารถในการจัดส่งพัสดุภายใน D Days Leetcode Solution193
434การเรียงสับเปลี่ยนกรณีจดหมาย193
435จัดเรียงสแต็กโดยใช้การเรียกซ้ำ193
436ค้นหาหมายเลขที่ซ้ำกัน193
437Reverse Vowels ของ String Leetcode Solution193
438ลบผลิตภัณฑ์และผลรวมของตัวเลขของ Integer Leetcode Solution193
439ย้อนกลับคำในสตริง III LeetCode Solution192
440ความลึกสูงสุดของโซลูชัน Leetcode แบบไบนารีทรี192
441ลบโหนดจากรายการที่เชื่อมโยงโดยไม่มีตัวชี้หัว192
442ความถี่สะสมของการนับของแต่ละองค์ประกอบในอาร์เรย์ที่ไม่เรียงลำดับ192
443ตรวจสอบว่า N และโซลูชัน Leetcode มีอยู่สองชั้นหรือไม่192
444ย้อนกลับกองโดยใช้การเรียกซ้ำ192
445หมายเลขคาตาลันที่ N191
446สร้างสตริงที่มีอักขระที่มีโซลูชัน Leetcode จำนวนคี่191
447พิมพ์องค์ประกอบที่แตกต่างทั้งหมดของอาร์เรย์จำนวนเต็มที่ระบุ191
448สลับโซลูชัน Array Leetcode191
449การใช้งานแคช LRU191
450ค้นหาอักขระทั่วไป Leetcode Solution190
451ดักจับน้ำฝน Leetcode Solution190
452ค้นหาองค์ประกอบที่ซ้ำกัน190
453ลำดับความสำคัญโดยใช้รายการที่เชื่อมโยงเดี่ยว190
454Subarrays ที่มีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน190
455อัลกอริทึมของ Prim190
456นับสตริงย่อยด้วยจำนวน 0s, 1s และ 2s ที่เท่ากัน190
457ย้อนกลับสตริง190
458ผลรวมเป้าหมาย190
459กราฟ Bipartite190
460ผลรวมของช่วง Subarray Leetcode Solution189
461ค้นหาองค์ประกอบที่เกิดซ้ำครั้งแรกในอาร์เรย์ของจำนวนเต็ม189
462องค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุด Kth ใน Array Leetcode Solutions189
463หมายเลขคอลัมน์ของแผ่นงาน Excel Leetcode Solution189
464การเรียงลำดับคิวโดยไม่ต้องเว้นวรรค189
465ลำดับต่อมาที่ยาวที่สุด189
466หอคอยซ้ำแห่งฮานอย188
467จำนวนเต็มเป็นคำภาษาอังกฤษ188
468ค้นหาความแตกต่าง Leetcode Solution188
469ผสานสองรายการที่เชื่อมโยงที่เรียงลำดับ188
470พิมพ์ subarrays ทั้งหมดด้วยผลรวม 0188
471ค้นหาคู่ทั้งหมด (a, b) ในอาร์เรย์เพื่อให้ a% b = k188
472ค้นหาตำแหน่งแรกและตำแหน่งสุดท้ายขององค์ประกอบในเรียงลำดับอาร์เรย์ Leetcode Solution187
473แถวที่อ่อนแอที่สุด K ในโซลูชัน Matrix Leetcode187
474ค้นหาองค์ประกอบที่มีอยู่ในอาร์เรย์แรกไม่ใช่ในวินาที187
475Fizz Buzz187
476ขั้นต่ำการย้ายไปยัง Equal Array Elements Leetcode Solution187
477Word Ladder โซลูชัน LeetCode187
478เด็ก ๆ ที่มี Candies Leetcode Solution จำนวนมากที่สุด187
479การต่อกันของ Array LeetCode Solution187
480อัลกอริทึม Floyd Warshall187
481โซลูชัน Leetcode ต้นไม้ไบนารีที่สมดุล187
482จำนวนขั้นตอนในการลดจำนวนเป็น Zero Leetcode Solution186
483นับคู่จากรายการที่เชื่อมโยงสองรายการซึ่งผลรวมเท่ากับค่าที่กำหนด186
484ต่อไป Greater Element I Leetcode Solution186
485น้ำท่วมเติม LeetCode185
486ลบจำนวนองค์ประกอบขั้นต่ำที่ไม่มีองค์ประกอบทั่วไปอยู่ในทั้งสองอาร์เรย์185
487Kth องค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดในโซลูชัน Leetcode แบบสตรีม185
488การจัดข้อความให้เหมาะสม โซลูชัน LeetCode185
489แก้ไขระยะทาง185
490ผสานช่วงเวลาที่ทับซ้อนกัน185
491โซลูชัน Leetcode คูณสตริง184
492ย้อนกลับรายการที่เชื่อมโยง184
493นับและพูด Leetcode Solution184
494ออกแบบระบบจอดรถ Leetcode Solution184
495นับและพูด184
496คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยใช้ Trie184
497ซิกแซกการแปลง LeetCode โซลูชั่น184
498ปัญหาปุ่มกดตัวเลขบนมือถือ183
499คำนำหน้าในการแปลง Postfix183
500โซลูชัน Leetcode ที่สำคัญช้าที่สุด183
501พื้นที่สูงสุดของเกาะ183
502อัลกอริทึม MiniMax183
503ดัชนีสูงสุดในอาร์เรย์ภูเขา183
504ความยาวของ Last Word Leetcode Solution183
505ย้ายศูนย์ LeetCode Solution183
506ปัญหาช่วงเวลาของสต็อก183
507ระดับของอาร์เรย์183
508สตริงย่อยที่มีการต่อคำทั้งหมด182
509โซลูชัน Leetcode แบบสุ่ม182
510ค้นหาองค์ประกอบที่แตกต่างกันทั่วไปสำหรับทุกแถวของเมทริกซ์182
511มุมมองด้านบนของ Binary Tree182
512จุดตัดของสองอาร์เรย์182
513กระโดดเกม โซลูชัน Leetcode182
514องค์ประกอบความถี่ที่ยิ่งใหญ่ถัดไป182
515ใช้สแต็กโดยใช้คิวเดียว182
516Postfix เป็น Prefix Conversion181
517น้ำหนักหินสุดท้าย181
518Palindrome ที่สั้นที่สุด181
519แปลงอาร์เรย์เป็นแบบซิกแซก181
520สตริงวงเล็บที่ถูกต้อง181
521ลำดับความสำคัญใน C ++181
522ค้นหา subarray ด้วยผลรวมที่กำหนด (จัดการกับ Negative Numbers)181
523ค้นหา N จำนวนเต็มที่ไม่ซ้ำกันรวมเป็น Zero Leetcode Solution180
524Koko กินกล้วย Leetcode Solution180
525นับจำนวนแฝดที่มีผลิตภัณฑ์เท่ากับจำนวนที่กำหนด180
526ลบโหนดในรายการที่เชื่อมโยง Leetcode Solution180
527ค้นหาองค์ประกอบที่ขาดหายไปของช่วง180
528ตรวจสอบว่าอาร์เรย์ที่ระบุมีองค์ประกอบที่ซ้ำกันภายในระยะ k จากกันหรือไม่180
529subarray ที่ยาวที่สุดที่ไม่มีองค์ประกอบที่แตกต่างกันมากกว่า K180
530การเรียงลำดับแบบวนซ้ำของทรีไบนารี180
531โซลูชัน Leetcode เรียงลำดับอาร์เรย์179
532ค้นหาองค์ประกอบการทำซ้ำหลายรายการในอาร์เรย์แบบอ่านอย่างเดียว179
533คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยใช้การเรียงลำดับ179
534ค้นหาดัชนีของวงเล็บปิดสำหรับวงเล็บเปิดที่กำหนดในนิพจน์179
535Recursion179
536จับคู่กับผลิตภัณฑ์ที่กำหนด179
537ค้นหาสี่องค์ประกอบที่รวมเป็นค่าที่กำหนด (Hashmap)179
538Leetcode อาร์เรย์ที่ต่อเนื่องกัน179
539Excel Sheet ชื่อคอลัมน์ Leetcode โซลูชัน178
540โซลูชัน Leetcode หมายเลข N-th Tribonacci178
541Subarray ที่เล็กที่สุดเมื่อเกิดองค์ประกอบที่พบบ่อยที่สุดทั้งหมด178
542ภาชนะที่มีน้ำมากที่สุด178
543ใช้ Stack โดยใช้ Queues178
544เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อและขายหุ้น177
545โซลูชันอัญมณีและหิน Leetcode177
546โซลูชัน Leetcode ของ Isomorphic Strings177
547แปลง BST ปกติเป็น BST สมดุล177
548จำนวนเต็มลบแรกในทุกหน้าต่างขนาด k177
549การดำเนินการขั้นต่ำในการแปลง X เป็น Y177
550เป็นโซลูชัน Leetcode ที่ตามมา177
551เปลี่ยนอาร์เรย์เป็นการเรียงลำดับของตัวเลขจาก 1 เป็น N176
552โซลูชัน Leetcode สามเหลี่ยมปริมณฑลที่ใหญ่ที่สุด176
553กำหนดคุกกี้ Leetcode Solution176
554องค์ประกอบที่แตกต่างของ K-th ในอาร์เรย์176
555การกลับวงเล็บขั้นต่ำ176
556การใช้งาน Deque โดยใช้อาร์เรย์แบบวงกลม176
557สลับอาร์เรย์176
558ผลรวมด้านซ้ายออกจาก Leetcode Solutions176
559วงจรรายการที่เชื่อมโยง II โซลูชัน LeetCode176
560แปลงอาร์เรย์ที่เรียงลำดับเป็นโซลูชัน Leetcode ต้นไม้ค้นหาแบบไบนารี176
561ลบองค์ประกอบรายการที่เชื่อมโยง Leetcode โซลูชัน176
56201 โซลูชัน Matrix LeetCode175
563สร้างอาร์เรย์จากโซลูชันการเรียงสับเปลี่ยน Leetcode175
564Sudoku ที่ถูกต้อง175
565โซลูชัน Leetcode ของ Island Perimeter175
566แจกจ่ายขนมให้กับผู้คน Leetcode Solution175
567ตรวจสอบวงเล็บสมดุลในนิพจน์175
568Anagrams ที่ถูกต้อง175
569ค้นหาคำที่สามารถสร้างขึ้นโดยอักขระ Leetcode Solution175
570วิธีถอดรหัส174
571สี่เหลี่ยมผืนผ้าผลรวมสูงสุดในเมทริกซ์ 2 มิติ174
572ต้นไม้ค้นหาไบนารีที่ไม่ซ้ำใคร174
573จำนวนเต็มเป็นโรมัน174
574สรุปช่วง Leetcode โซลูชัน174
575Subarray ที่ต่อเนื่องกันที่ใหญ่ที่สุด174
576การเกิดกลุ่มขององค์ประกอบอาร์เรย์หลายครั้งเรียงลำดับตามการเกิดครั้งแรก174
577ชุดค่าผสม Leetcode174
578จัดเรียงตัวเลขที่กำหนดให้เป็นตัวเลขที่ใหญ่ที่สุด174
579นับลำดับต่อมาทั้งหมดที่มีผลิตภัณฑ์น้อยกว่า K173
580ค้นหาค่าจำนวนเต็มบวกที่เล็กที่สุดที่ไม่สามารถแสดงเป็นผลรวมของชุดย่อยใด ๆ ของอาร์เรย์ที่กำหนด173
581จำนวนช็อคโกแลตสูงสุดที่จะแจกจ่ายในหมู่นักเรียน k เท่า ๆ กัน173
582LRU Cache LeetCode Solution173
583หมุนรายการ Leetcode โซลูชัน173
5843Sum โซลูชั่น LeetCode ที่ใกล้ที่สุด173
585นับจำนวนโหนดในระดับที่กำหนดในแผนภูมิโดยใช้ BFS173
586การดำเนินการลบขั้นต่ำเพื่อทำให้องค์ประกอบทั้งหมดของอาร์เรย์เหมือนกัน173
587ปัญหาเหมืองทอง173
588ระยะการขัดขวาง173
589แทรก Interval Leetcode Solution173
590ผลรวมเส้นทางสูงสุดในรูปสามเหลี่ยม172
591จัดเรียงสตริงไบนารีใหม่เป็นรายการ x และ y สำรอง172
592ระยะห่างระหว่างบัสหยุด Leetcode Solution172
593ปัญหากระเป๋าเป้172
594ระยะทางสูงสุดในอาร์เรย์172
595อัศวินขั้นต่ำย้ายโซลูชัน LeetCode172
596จำนวนขั้นต่ำขององค์ประกอบที่แตกต่างกันหลังจากลบรายการ m172
597ดักน้ำฝน LeetCode Solution172
598เส้นทางที่สั้นที่สุดในตารางที่มีการขจัดอุปสรรค LeetCode Solution171
599หมุนภาพ โซลูชัน LeetCode171
600โซลูชัน LeetCode ต้นไม้เดียวกัน170
601K ช่องว่าง LeetCode170
602กบกระโดด Leetcode โซลูชั่น170
603เกมหิน LeetCode170
604จำนวนขั้นต่ำของชุดย่อยที่มีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน170
605การเรียงสับเปลี่ยนในสตริง Leetcode Solution170
606ตะแกรงของ Eratosthenes170
607จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าสองชุดที่กำหนดไม่ปะติดปะต่อกัน?169
608จัดเรียงอักขระตามความถี่ โซลูชัน LeetCode169
609จัดเรียงอาร์เรย์ตาม Parity LeetCode Solution169
610ลบการเกิดขึ้นทั้งหมดของสตริงย่อย LeetCode Solution169
611แทนที่องค์ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโซลูชัน Leetcode ด้านขวา169
612การพิมพ์วงเล็บในปัญหาการคูณเมทริกซ์169
613การประยุกต์ใช้การค้นหาแรกกว้างและการค้นหาครั้งแรกเชิงลึก169
614ค้นหาความแตกต่างขั้นต่ำระหว่างสององค์ประกอบใด ๆ169
615เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อและขายหุ้น LeetCode Solution168
616การติดตามองค์ประกอบสูงสุดในปัจจุบันในกอง168
617โจรปล้นบ้าน168
618การทำงานของ XOR ในโซลูชัน Array Leetcode168
619การจัดรูปแบบคีย์ใบอนุญาตโซลูชัน Leetcode168
620ค้นหาโซลูชัน LeetCode หมายเลขที่ซ้ำกัน168
621ระยะห่างของเซลล์ที่ใกล้ที่สุดโดยมี 1 ในเมทริกซ์ไบนารี168
622รูปแบบคำ168
623การกำหนดที่อยู่ IP โซลูชัน Leetcode168
624จำนวนต่อเนื่องสูงสุดที่มีอยู่ในอาร์เรย์168
625ปัญหาการตัดคำ168
626การแทรกขั้นต่ำเพื่อสร้าง palindrome ที่อนุญาตการเรียงสับเปลี่ยน167
627สตริงย่อยที่ยาวที่สุดที่มีอักขระ K Distinct มากที่สุด LeetCode Solution167
628ปัญหาการเปลี่ยนเหรียญ167
629ความแตกต่างสูงสุดระหว่างดัชนีแรกและดัชนีสุดท้ายขององค์ประกอบในอาร์เรย์167
630แยก 0s และ 1s ใน Array167
631อัลกอริทึมการทาสีรั้ว167
632ความลึกขั้นต่ำของโซลูชัน Leetcode แบบไบนารีทรี167
633ฐานที่เล็กที่สุด167
634ค้นหาว่านิพจน์มีวงเล็บซ้ำหรือไม่167
635ค้นหาผลรวมของผลรวมอาร์เรย์ย่อยที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมดสำหรับอาร์เรย์ที่กำหนด167
636นับโหนดที่ดีในโซลูชัน Leetcode แบบไบนารีทรี166
637Binary Tree Zigzag Level Order Traversal โซลูชัน LeetCode166
638สตริง Isomorphic166
639ผลรวมของโซลูชัน Leetcode Subarrays ความยาวคี่ทั้งหมด166
640ความสมดุลของบัญชีที่เหมาะสมที่สุด โซลูชัน LeetCode166
641แบบสอบถามสำหรับจำนวนองค์ประกอบอาร์เรย์ที่มีค่าในช่วงที่กำหนด166
642ตรวจสอบว่าเป็นโซลูชัน Leetcode แบบเส้นตรงหรือไม่166
643จำนวนครั้งสูงสุดของโซลูชัน Leetcode ของสตริงย่อย166
644จำนวนขั้นต่ำในการสร้างโซลูชัน Anagram Leetcode สองสตริง166
645ย้อนกลับสแต็กโดยไม่ต้องใช้พื้นที่เพิ่มเติมใน O (n)165
646โซลูชัน Leetcode ที่ถูกต้องของ Palindrome II165
647Kth ไม่มีโซลูชัน Leetcode จำนวนบวกที่ขาดหายไป165
648เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อและขายหุ้นด้วย Cooldown Leetcode Solution165
649ต้นทุนขั้นต่ำในการจ้างคนงาน K165
650แปลงอาร์เรย์เป็นรูปแบบย่อ165
651สตริงย่อยที่ยาวที่สุดที่มีอักขระอย่างน้อย K ซ้ำ LeetCode Solution165
652ผสานสองต้นไม้ค้นหาแบบไบนารีที่สมดุล165
653กระดิกเรียง165
654โซลูชัน LeetCode เวลาว่างของพนักงาน164
655จะสร้าง Mergable Stack ได้อย่างไร?164
656GCD ของตัวเลขสองตัว164
657ค้นหาค่าระยะทางระหว่างสองอาร์เรย์ Leetcode Solution164
658ลบคำเดียวกันที่ต่อเนื่องกันในลำดับ164
659โซลูชัน LeetCode หมายเลข Strobogrammatic164
660วิธีการวนซ้ำเพื่อหาความสูงของไบนารีทรี164
661การรวมตัวอักษรของหมายเลขโทรศัพท์164
662จำนวนจังหวัด โซลูชั่น Leetcode164
663ค้นหาผลรวมระดับสูงสุดใน Binary Tree164
664ผลที่ตามมาเพิ่มขึ้นยาวนานที่สุด163
665Palindrome ที่ถูกต้อง163
666ค้นหาคู่ที่มีผลรวมที่กำหนดเพื่อให้องค์ประกอบของคู่อยู่ในแถวที่ต่างกัน163
667จัดระเบียบสตริงใหม่163
668แก้ไขระยะทาง LeetCode Solution163
669โซลูชัน Leetcode ของ Perfect Square ที่ถูกต้อง163
670ผลรวมสองชุดที่ไม่ทับซ้อนกัน163
671พลังของโซลูชัน Leetcode สี่ตัว163
672ฉลากพาร์ติชั่น LeetCode Solution163
673พลิกโซลูชัน LeetCode ของรูปภาพ163
674จำนวนเหรียญสูงสุดที่คุณสามารถรับโซลูชัน Leetcode163
675พิมพ์หมายเลขฟีโบนักชีตามลำดับย้อนกลับ163
676เส้นทางที่มีมูลค่าขั้นต่ำสูงสุด โซลูชัน LeetCode163
677เส้นทางที่ยาวที่สุดในเมทริกซ์ LeetCode Solution162
678จัดเรียงอาร์เรย์โดยการเพิ่มความถี่ Leetcode Solution162
679ลำดับการเรียงสับเปลี่ยน LeetCode Solution162
680ลดจาน LeetCode Solution162
681จัดเรียงอาร์เรย์ใหม่ตามลำดับ - เล็กที่สุดใหญ่สุดอันดับ 2 เล็กสุดอันดับ 2162
682ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จาก Data Stream Leetcode Solution162
683กู้คืนโครงสร้างการค้นหาแบบไบนารี162
684การเติมตัวชี้ทางขวาถัดไปในแต่ละโหนด161
685สตริงเป็นจำนวนเต็ม (atoi) LeetCode Solution161
686ตรวจสอบว่าอาร์เรย์สองสตริงเป็นโซลูชัน Leetcode ที่เทียบเท่าหรือไม่161
687Lucky Numbers ในโซลูชัน Matrix Leetcode161
688เพื่อลด Leetcode Solution ตัวพิมพ์เล็ก161
689BFS กับ DFS สำหรับ Binary Tree161
690ค้นหา d ที่ใหญ่ที่สุดใน Array เพื่อให้ a + b + c = d161
691Inorder Successor ของโหนดใน Binary Tree161
692พื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบไดนามิก161
693โซลูชัน Leetcode จำนวนที่น่าเกลียด161
694พาร์ติชันอาร์เรย์ออกเป็นสามส่วนด้วยโซลูชัน Leetcode ที่เท่ากัน160
695K ช่องว่าง160
696ลบวงเล็บไม่ถูกต้อง Leetcode Solution160
697ค้นหาใบของ Binary Tree LeetCode Solution160
698แฟกทอเรียลต่อท้าย Zeroes Leetcode Solution160
699สร้างตัวเลขขั้นต่ำจากลำดับที่กำหนด160
700ย้อนกลับเฉพาะตัวอักษร LeetCode Solution160
701Binary Tree ลำดับระดับซิกแซก Traversal160
702ตรวจสอบว่าสามารถจัดเรียงคิวเป็นคิวอื่นโดยใช้สแต็กได้หรือไม่160
703กู้คืนที่อยู่ IP โซลูชัน Leetcode160
704โซลูชัน Leetcode องค์ประกอบส่วนใหญ่ II160
705การสุ่มตัวอย่างอ่างเก็บน้ำ160
706ชุดย่อย Sum Leetcode160
707จำนวนลูกเต๋าทอยด้วยผลรวมเป้าหมาย โซลูชัน LeetCode160
708ผลิตภัณฑ์สูงสุดของสององค์ประกอบในโซลูชัน Array Leetcode160
709แปลงตัวเลขเป็นเลขฐานสิบหก Leetcode Solution160
710ค้นหาว่าอาร์เรย์เป็นส่วนย่อยของอาร์เรย์อื่นหรือไม่160
711การย้อนกลับคิวโดยใช้การเรียกซ้ำ160
712หุ่นยนต์ทำความสะอาดห้อง Leetcode Solution160
713โซลูชัน Leetcode เส้นทางที่ไม่ซ้ำ II159
714การเพิ่มโซลูชัน Leetcode สตริงที่ลดลง159
715สร้าง BST จาก Preorder Traversal ที่กำหนด159
716Add and Search Word - การออกแบบโครงสร้างข้อมูล LeetCode159
717ลบโหนด Nth จากส่วนท้ายของรายการที่เชื่อมโยงที่กำหนด159
718ค้นหาผลคูณที่ใหญ่ที่สุดของ 3159
719ตัวสลับหลอดไฟ โซลูชัน LeetCode159
720ผสานสอง Binary Trees LeetCode Solution159
721ต้นทุนขั้นต่ำสำหรับตั๋ว โซลูชัน Leetcode158
722ค้นหาตัวหารที่เล็กที่สุดที่ได้รับ Threshold Leetcode Solution158
723ผลิตภัณฑ์สูงสุดของ LeetCode Solution สามตัวเลข158
724ดำเนินการเปลี่ยนสตริง Leetcode158
725ค่าสัมประสิทธิ์ทวินาม158
726คลายการบีบอัดโซลูชัน Leetcode รายการที่เข้ารหัสความยาวรัน158
727ค้นหาคู่กับผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดใน Array158
728โซลูชัน Leetcode แถวแป้นพิมพ์158
729ค้นหาโหนดที่มีค่าต่ำสุดในโครงสร้างการค้นหาแบบไบนารี157
730ระยะห่างขั้นต่ำระหว่าง BST Nodes Leetcode Solution157
731มอร์ริส Traversal157
732ผลรวมของ f (a [i], a [j]) เหนือทุกคู่ในอาร์เรย์ของจำนวนเต็ม n157
733อักขระที่ไม่ซ้ำตัวแรกในสตริง LeetCode Solution157
734ผสาน K เรียงลำดับรายการที่เชื่อมโยง157
735บันทึกการเข้าเรียนของนักเรียน I Leetcode Solution156
736จัดเรียงรายการที่เชื่อมโยงเป็น BST ที่สมดุล156
737อาร์เรย์พิเศษที่มีองค์ประกอบ X มากกว่าหรือเท่ากับ X Leetcode โซลูชัน156
738การจัดเรียงฟองโดยใช้สองกอง156
739โซลูชัน Leetcode จำนวนสูงสุด 69 หมายเลข156
740โซลูชัน LeetCode Array ที่ไม่ลดลง156
741ต้นไม้ที่มีความสูงต่ำสุด156
742พลิกโซลูชัน LeetCode Binary Tree156
743โซลูชัน Leetcode ระยะทางที่ติดขัด156
744อันดับ Transform ของ Array Leetcode Solution156
745Binary Tree ค่าสูงสุดของเส้นทางรวม LeetCode Solution155
746เส้นทแยงมุมของต้นไม้ไบนารี155
747จุดนัดพบที่ดีที่สุด โซลูชัน LeetCode155
748โซลูชันการบีบอัดสตริง LeetCode155
749ตรวจสอบว่า Array Pairs สามารถหารด้วย k LeetCode Solution ได้หรือไม่155
750องค์ประกอบที่จะเพิ่มเพื่อให้องค์ประกอบทั้งหมดของช่วงมีอยู่ในอาร์เรย์155
751รูปแบบคำ โซลูชัน LeetCode155
752ความยาวสูงสุดของสตริงที่ต่อกันด้วยอักขระที่ไม่ซ้ำ Leetcode Solution155
753ค้นหาค่ามัธยฐานจากสตรีมข้อมูล LeetCode Solution155
754จำนวนเกาะ II โซลูชัน LeetCode155
755ค้นหาองค์ประกอบที่ใกล้เคียงที่สุด K155
756ตัวเลขที่มีความถี่เฉพาะมากกว่าหรือเท่ากับ k154
757ปัญหาการปูกระเบื้อง154
758งูและบันได LeetCode Solution154
759สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใหญ่ที่สุดในฮิสโตแกรม LeetCode Solution154
760สร้างอาร์เรย์ที่เรียงลำดับที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากองค์ประกอบทางเลือกของอาร์เรย์ที่จัดเรียงสองรายการที่กำหนด154
761ความแตกต่างสูงสุดระหว่างองค์ประกอบที่เพิ่มขึ้น โซลูชัน LeetCode154
762แยกสตริงใน Balanced Strings Leetcode Solution154
763เมทริกซ์ย่อยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมีผลรวมเป็น 0154
764เวลาขั้นต่ำที่ต้องใช้ในการเน่าส้มทั้งหมด154
765ค้นหาอักขระที่ไม่ซ้ำกันในสตริง154
766แนวทางตามคิวสำหรับอักขระที่ไม่ซ้ำตัวแรกในสตรีม154
767โซลูชัน Leetcode ต้นไม้สมมาตร154
768เกมกระโดด154
769ประเมินการย้อนกลับของสัญกรณ์โปแลนด์ LeetCode Solution154
770ค้นหารายการที่ซ้ำกันทั้งหมดใน Array LeetCode Solution154
771โซลูชัน LeetCode ของรถแข่ง154
772Kth บรรพบุรุษของโหนดในไบนารีทรี154
773ค้นหาโซลูชัน Leetcode 2D Matrix II154
774ความลึกสูงสุดของ N-ary Tree Leetcode Solution154
775ค้นหาว่ามีเส้นทางอยู่ในกราฟ Leetcode Solution154
776Stack Permutations (ตรวจสอบว่าอาร์เรย์เป็นการเรียงลำดับแบบสแต็กของอื่น ๆ หรือไม่)154
777subarray ที่ใหญ่ที่สุดโดยมีจำนวน 0 และ 1 เท่ากัน154
778ราคาสุดท้ายพร้อมส่วนลดพิเศษใน Shop Leetcode Solution153
779การลบในทรีไบนารี153
780ค้นหาในโซลูชัน Leetcode Tree Search แบบไบนารี153
781นับสี่เท่าจากสี่อาร์เรย์ที่เรียงลำดับซึ่งผลรวมเท่ากับค่าที่กำหนด x153
782พาร์ทิชันไปยัง K Equal Sum Subsets Leetcode Solution153
783ลดจำนวนคู่สูงสุดใน Array LeetCode Solution153
784ช่วงที่ยาวที่สุดที่มีผลรวมเดียวกันในอาร์เรย์ไบนารีสองอาร์เรย์153
785เปลี่ยนกราฟ153
786โซลูชั่น N-Queens LeetCode153
787กระโดดขั้นต่ำเพื่อไปถึงหน้าแรก โซลูชัน LeetCode153
788องค์ประกอบที่ขาดหายไป k-th ในลำดับที่เพิ่มขึ้นซึ่งไม่มีอยู่ในลำดับที่กำหนด153
789เวลาขั้นต่ำในการเยี่ยมชมทุกจุด Leetcode Solution152
790ต้นไม้ช่วงเวลา152
791จำนวนขั้นต่ำของการกระโดดเพื่อไปให้ถึงจุดสิ้นสุด152
792ค้นหาความลึกสูงสุดของวงเล็บที่ซ้อนกันในสตริง152
793นับรายการทั่วไปในทั้งสองรายการ แต่มีราคาต่างกัน152
794ลบโหนดที่ N ออกจากจุดสิ้นสุดของรายการ Leetcode Solution152
795จัดเรียงอาร์เรย์ตามลำดับที่กำหนดโดยอาร์เรย์อื่น152
796ลบวงเล็บออกจากสตริงพีชคณิตที่มีตัวดำเนินการ + และ -152
797วงจรรายการที่เชื่อมโยง152
798Last Stone Weight II โซลูชัน LeetCode152
799เรียงลำดับข้อมูลใหม่ในไฟล์บันทึก LeetCode Solution152
800ตรวจสอบว่าสองนิพจน์พร้อมวงเล็บเหมือนกันหรือไม่152
801ลบรายการที่ซ้ำกันออกจากรายการที่จัดเรียง II152
802สวอปขั้นต่ำเพื่อให้ลำดับเพิ่มขึ้น152
803โปรแกรมสำหรับปัญหา Bridge and Torch152
804ตารางเรียน II - LeetCode151
805ผลรวมซับเรย์ขนาดสูงสุดเท่ากับ k151
806จำนวน NGE ทางด้านขวา151
807การเปรียบเทียบสตริงที่มีสัญลักษณ์แทน151
808โซลูชัน Leetcode โฟลเดอร์บันทึกของ Crawler151
809ค้นหาแฝดทั้งหมดที่มีผลรวมเป็นศูนย์151
810ลบรายการที่ซ้ำกันออกจากรายการที่เรียงลำดับ LeetCode Solution151
811กำไรสูงสุดในการจัดตารางงาน Leetcode Solution151
812โซลูชัน Space Optimized DP สำหรับปัญหากระเป๋าเป้ 0-1151
813ผลิตภัณฑ์ Subarray น้อยกว่า K LeetCode Solution151
814น้ำหนักรายการที่ซ้อนกัน Sum II โซลูชัน LeetCode151
815โซลูชันฐาน 7 Leetcode151
816โซลูชัน Leetcode ส่วนเติมเต็ม151
817พิมพ์ต้นไม้ไบนารีตามลำดับแนวตั้ง151
818ตัวเลขทั้งหมดที่ไม่มีตัวเลขซ้ำในช่วง150
819โซลูชันกำแพงอิฐ LeetCode150
820หนึ่งแก้ไขระยะทาง LeetCode โซลูชั่น150
821เรียงลำดับ Array ตาม Parity II Leetcode Solution150
822แปลง BST เป็น Min Heap150
823หมายเลขที่ถูกต้อง150
824ทางออกที่ใกล้ที่สุดจากทางเข้าใน Maze LeetCode Solution150
825ผสานโซลูชัน LeetCode ที่เรียงลำดับแล้ว150
826ตรวจสอบ Palindrome หลังจากแบบสอบถามการแทนที่อักขระทุกครั้ง150
827การสั่งซื้อล่วงหน้าแบบวนซ้ำ150
828อันดับสัมพัทธ์ Leetcode Solution150
829ตรวจสอบว่า Binary Tree ที่ระบุนั้นสมบูรณ์หรือไม่149
830รับสูงสุดในโซลูชัน Leetcode อาร์เรย์ที่สร้างขึ้น149
831พจนานุกรมคนต่างด้าว โซลูชัน LeetCode149
832ตรวจสอบว่าอาร์เรย์ที่กำหนดสามารถแสดงถึงการสั่งซื้อล่วงหน้าของโครงสร้างการค้นหาแบบไบนารีได้หรือไม่149
833จำนวนก๊อกขั้นต่ำในการรดน้ำสวน LeetCode Solution149
834รายการพาร์ติชั่น Leetcode Solution149
835ค้นหา subarray ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด149
836วางดอกไม้ได้ LeetCode Solution149
837สแต็กตามอาร์เรย์ที่เติบโตได้149
838วงเล็บที่ถูกต้อง โซลูชัน Leetcode149
839โคลนกราฟ โซลูชัน LeetCode149
840เส้นทางที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด149
841คำที่ใช้บ่อย K อันดับต้น ๆ โซลูชัน LeetCode149
842คิวแบบวงกลม149
843ลำดับของความยาวที่กำหนดโดยทุกองค์ประกอบมากกว่าหรือเท่ากับสองเท่าของก่อนหน้านี้148
844ค้นหาเฉพาะองค์ประกอบที่ทำซ้ำระหว่าง 1 ถึง N-1148
845สร้างจำนวนขั้นต่ำจากลำดับที่กำหนด148
846นับองค์ประกอบที่แตกต่างในทุกหน้าต่างขนาด K148
847ลำดับความสำคัญโดยใช้รายการที่เชื่อมโยงแบบทวีคูณ148
848แทรกลงในโซลูชัน Leetcode แบบต้นไม้ค้นหาแบบไบนารี148
849โซลูชัน Leetcode ของ Spiral Matrix II148
850ลำดับต่อมาของขนาด K ด้วยโซลูชัน LeetCode จำนวนคู่ที่ใหญ่ที่สุด148
851ความลึกของการซ้อนสูงสุดของวงเล็บ Leetcode Solution148
852ออกแบบ Stack ด้วยการทำงานที่เพิ่มขึ้น Leetcode Solution148
853การจับคู่นิพจน์ทั่วไป148
854เรียงสี148
855Subarray ที่ยาวที่สุดมีจำนวน 1s มากกว่า Count of 0s148
856ทำให้สองอาร์เรย์เท่ากันโดยการย้อนกลับอาร์เรย์ย่อย Leetcode Solution148
857การเลื่อนระดับคำสั่งในรูปแบบ Spiral148
858ค้นหาสูตรอาหารที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากวัสดุที่มอบให้ LeetCode Solution148
859เซตย่อยที่มีผลรวมหารด้วยม147
860ปัญหาการจับคู่เพื่อน147
861นับจำนวนลบในโซลูชัน LeetCode Matrix ที่เรียงลำดับ147
862ค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง147
863การค้นหาแบบไบนารีการค้นหาทรีและการแทรก147
864เดาหมายเลขโซลูชัน LeetCode ที่สูงขึ้นหรือต่ำลง147
865เส้นทางผลรวมขั้นต่ำในรูปสามเหลี่ยม147
866ให้อาร์เรย์ของคู่ค้นหาคู่สมมาตรทั้งหมดในนั้น147
867โซลูชัน LeetCode การข้ามเส้นทแยงมุม146
868ยูเนี่ยนและจุดตัดของรายการที่เชื่อมโยงสองรายการ146
869การคูณเมทริกซ์ลูกโซ่146
870ออกแบบประวัติเบราว์เซอร์ โซลูชัน LeetCode146
871ตำแหน่งที่สว่างที่สุดบนถนน LeetCode Solution146
872รูปแบบสตริงย่อยซ้ำ LeetCode Solution146
873K'th องค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดใน BST เมื่อไม่อนุญาตให้ปรับเปลี่ยน BST146
874GCD ของช่วงดัชนีที่กำหนดในอาร์เรย์146
875จัดเรียงอาร์เรย์ใหม่เพื่อให้ arr [i] เท่ากับ i146
876Tree Traversal (สั่งซื้อล่วงหน้า, Inorder & Postorder)146
877โซลูชัน LeetCode แนวขวางในแนวทแยง146
878องค์ประกอบที่อยู่ติดกันที่แตกต่างกันในอาร์เรย์146
879ผลรวมของจำนวนที่น้อยกว่าและมากกว่าที่ใกล้ที่สุด146
880โซลูชัน Leetcode อุณหภูมิรายวัน145
881การแสดงออกที่สมดุลพร้อมการเปลี่ยน145
882Swaps ขั้นต่ำเพื่อสร้าง Strings Equal Leetcode Solution145
883ลบและรับ145
884จำนวนวันระหว่างสองวัน โซลูชัน LeetCode145
885ค้นหาผลรวมสูงสุดที่เป็นไปได้ของสามกอง145
886Robot Bounded In Circle โซลูชัน LeetCode145
887จำนวนเต็มที่ไม่ซ้ำน้อยที่สุดหลังจากลบ K Leetcode Solution145
888โซลูชัน Leetcode เมืองปลายทาง145
889LCS (ลำดับต่อมาที่ยาวที่สุด) ของสามสาย145
890เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อและขายหุ้นพร้อมค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม Leetcode Solution145
891ค้นหาระยะห่างระหว่างสองโหนดของ Binary Tree145
892วิธีที่น่าสนใจในการสร้างเลขฐานสองจาก 1 ถึง n145
893การแบ่งอาร์เรย์สามวิธีรอบ ๆ ช่วงที่กำหนด145
894จัดเรียงอาร์เรย์เป็น BST ที่สมดุล145
895ตรวจสอบว่าองค์ประกอบสแต็กติดต่อกันเป็นคู่หรือไม่145
896โซลูชัน Leetcode ระยะทางสั้นที่สุด144
897นับวิธีขึ้นบันไดที่ n โดยใช้ขั้นตอนที่ 1, 2 หรือ 3144
898ผลรวมขั้นต่ำของการคูณของจำนวน n144
899น้ำมะนาวเปลี่ยน Leetcode Solution144
900องค์ประกอบที่ขาดหายไปในโซลูชัน LeetCode ที่เรียงลำดับ144
901ตรวจสอบว่า Array เป็นแบบเรียงซ้อนได้หรือไม่144
902แบบสอบถามผลรวมช่วงที่ไม่มีการอัปเดต144
903เดาตัวเลขสูงกว่าหรือต่ำกว่า II144
904ขวดน้ำ Leetcode Solution144
905คะแนนสูงสุดหลังจากแยกโซลูชัน Leetcode แบบสตริง144
906Palindrome Partitioning Leetcode Solution143
907แทรกลบ GetRandom143
908ตำแหน่งพิเศษในโซลูชัน Leetcode เมทริกซ์แบบไบนารี143
909BFS สำหรับ Disconnected Graph143
910สร้าง Binary Tree ที่สมบูรณ์จากการเป็นตัวแทนรายการที่เชื่อมโยง143
911ตรวจสอบว่าอาร์เรย์ที่ระบุสามารถแสดงถึงการส่งผ่านของลำดับระดับของ Binary Search Tree หรือไม่143
9124 ซัม143
913โซลูชัน LeetCode ของ Spiral Matrix III143
914ผลรวมแนวตั้งในต้นไม้ไบนารีที่กำหนด143
915แบบสอบถาม LCM ช่วง143
916จัดเรียงช่องว่างใหม่ระหว่าง Words Leetcode Solution143
917ระบุและทำเครื่องหมายวงเล็บที่ไม่ตรงกันในนิพจน์143
918จัดเรียง Array ใหม่เช่น arr [i]> = arr [j] ถ้าฉันเป็นเลขคู่และ arr [i] <= arr [j] ถ้าฉันเป็นเลขคี่และ j <i142
919จำนวนหมู่เกาะที่แตกต่าง โซลูชัน Leetcode142
920พจนานุกรมคนต่างด้าว142
921ตัดแต่งต้นไม้ค้นหาแบบไบนารี142
922โปรแกรมตรวจสอบว่าต้นไม้ไบนารีเป็น BST หรือไม่142
923ตั้งค่าโซลูชัน Leetcode ของเมทริกซ์เป็นศูนย์142
924ข้อความค้นหาสำหรับ GCD ของอาร์เรย์ทั้งหมดยกเว้นองค์ประกอบในช่วงที่กำหนด142
925ที่เก็บคีย์-ค่าตามเวลา LeetCode Solution142
926ลบรายการที่ซ้ำกันออกจากรายการที่เรียงลำดับ II LeetCode Solution142
927สร้าง BST จาก Level Order Traversal ที่กำหนด142
928โซลูชัน Leetcode กองซ้อนความถี่สูงสุด142
929อาร์เรย์ความแตกต่าง | แบบสอบถามการอัปเดตช่วงใน O (1)142
930ใส่ลงใน Postfix142
931แบ่งอาร์เรย์ออกเป็นลำดับต่อเนื่องกัน142
932สร้าง Rectangle Leetcode Solution141
933เกม Stone II Leetcode141
934อาร์เรย์ไบนารีหลังจากการดำเนินการสลับช่วง M141
935รวบรวมคะแนนสูงสุดในตารางโดยใช้การข้ามสองครั้ง141
936ตรวจสอบว่าช่วงเวลาสองช่วงทับซ้อนกันระหว่างช่วงเวลาที่กำหนดหรือไม่141
937ส่วนประกอบที่เชื่อมต่ออย่างแน่นหนา141
938ผลที่ตามมาของ Palindromic ที่ยาวที่สุด141
939Triplets ที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมดที่รวมเป็นมูลค่าที่กำหนด141
940แปลงรายการที่จัดเรียงเป็นโครงสร้างการค้นหาแบบไบนารี141
941การส่งผ่านหลังการสั่งซื้อซ้ำโดยใช้สองกอง141
942จัดคิวโดยใช้ Stacks141
943ผสาน Leetcode สองรายการที่เรียงลำดับ141
944เลขพจนานุกรม Leetcode Solution141
945ค่าเฉลี่ยของระดับในต้นไม้ไบนารี141
946ต้นไม้ที่มีความสูงขั้นต่ำ โซลูชัน LeetCode140
947ค้นหาอักขระทั่วไป Leetcode Solution140
948จำนวนคู่ที่เทียบเท่ากับโซลูชัน Leetcode ของ Domino140
949นับ Subarrays ที่มีองค์ประกอบคู่และคี่เหมือนกัน140
950วิเคราะห์รูปแบบการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้ LeetCode Solution140
9513 ผลรวม140
952ค้นหาแถวที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดของแถวที่กำหนดในเมทริกซ์140
953จุดตัดของสองรายการที่เชื่อมโยง LeetCode Solution140
954Reverse Nodes ใน K-Group140
955Binary Tree ลำดับต่อเนื่องที่ยาวที่สุด LeetCode Solution140
956เมทริกซ์ย่อยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใหญ่ที่สุดที่มีจำนวนเท่ากับ 1 และ 0140
957การรวมช่วงเวลา140
958นับเมทริกซ์ย่อยด้วยโซลูชัน LeetCode ทั้งหมด140
959สลับจำนวนเต็ม 2n เป็น a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn โดยไม่ต้องใช้พื้นที่เพิ่ม139
960สามารถสร้างความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์จากลำดับ Leetcode Solution139
961นับคู่กับผลรวมที่ได้รับ139
962ค้นหาความแตกต่าง Leetcode Solution139
963พิมพ์ลำดับฟีโบนักชีโดยใช้ 2 ตัวแปร139
964ผลิตภัณฑ์ของ Array ยกเว้น Self LeetCode Solution139
965แบ่งคำ139
966การส่งผ่านลำดับระดับของต้นไม้ไบนารี138
967ต้นไม้สมมาตร138
968ค้นหาการส่งผ่านทางไปรษณีย์ของ BST จากการสั่งซื้อล่วงหน้า138
969เรือกวาดทุ่นระเบิด LeetCode โซลูชั่น138
970ความยาวของ Fibonacci ที่ยาวที่สุดต่อมา138
971เพิ่มผลรวมอาร์เรย์ให้สูงสุดหลังจาก K Negations Leetcode Solution138
972Kth องค์ประกอบที่เล็กที่สุดในโซลูชัน BST Leetcode138
973ลำดับนิวแมน - คอนเวย์138
974การแบ่งพาร์ติชัน Palindrome138
975ตรวจสอบว่าคำใดเกิดขึ้นเป็นคำนำหน้าของคำใด ๆ ในประโยค Leetcode Solution138
976ความสูงของต้นไม้ทั่วไปจากอาร์เรย์แม่138
977สามโซลูชั่น Leetcode อัตราต่อรองติดต่อกัน138
978โซลูชัน LeetCode สตริงย่อยที่ยาวที่สุด138
979สร้างจำนวนสูงสุด137
980การชนกันของดาวเคราะห์น้อย LeetCode Solution137
981Subarray ผลิตภัณฑ์สูงสุด137
982สัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ Array LeetCode Solution137
983เส้นทางที่ไม่ซ้ำกัน II137
984ผลรวม Subarray สูงสุดไม่รวมองค์ประกอบบางอย่าง137
985นับราคาในช่วง137
986ต้นไม้กลุ่ม137
987การดำเนินการลบทรีค้นหาแบบไบนารี137
988เพื่อนวัยที่เหมาะสม LeetCode Solution137
989หน้าต่างบานเลื่อนสูงสุด137
990K จุดที่ใกล้ที่สุดไปยังแหล่งกำเนิด Leetcode Solution137
991ผลิตภัณฑ์สูงสุดของดัชนีของมหานครถัดไปทางซ้ายและขวา137
992โซลูชัน Boomerang Leetcode ที่ถูกต้อง137
993ชุดย่อยคู่ที่หารไม่ได้ที่ใหญ่ที่สุด137
994ค่ามัธยฐานของอาร์เรย์ที่เรียงลำดับสองรายการ137
995การแบ่งอาร์เรย์ออกเป็นคู่ด้วยผลรวมหารด้วย K137
996ความยาวสูงสุดของ Subarray ซ้ำ136
997ค้นหา Subtrees ที่ซ้ำกัน136
998การสร้างผลที่ตามมาที่เพิ่มขึ้นยาวนานที่สุด (N log N)136
999Serialize และ Deserialize Binary Tree136
1000ปฏิทินของฉัน I LeetCode Solution136
1001การแทรกในทรีไบนารี136
1002Morris Inorder Traversal136
1003การค้นหาแรกกว้าง (BFS) สำหรับกราฟ136
1004ปัญหาการจัดวงเล็บแบบบูลีน136
1005ผลรวมสูงสุดในลำดับต่อมาที่ไม่มีสามตัวติดต่อกัน136
1006การส่งผ่านคำสั่งระดับโดยใช้สองคิว136
1007สิ่งแรกที่ขาดหายไปในเชิงบวก136
1008ปัญหาพาร์ทิชันของจิตรกร136
1009จำนวนผลต่อเนื่องที่ยาวที่สุดที่เพิ่มขึ้น136
1010รูปแบบเกิดขึ้นโดยใช้ Stack136
1011การแปลงน้ำหนักสูงสุดของสตริงที่กำหนด136
1012การจับคู่สตริงในโซลูชัน Array Leetcode136
1013พาร์ติชั่นผลรวมย่อยที่เท่าเทียมกัน135
1014ในเวลาต่อมาความแตกต่างระหว่าง adjacents เป็นหนึ่ง135
1015ไต่บันได135
1016ค้นหาค่าสูงสุดของค่าต่ำสุดสำหรับทุกขนาดหน้าต่างในอาร์เรย์ที่กำหนด135
1017กราฟต้นไม้ที่ถูกต้อง โซลูชัน LeetCode135
1018ถัดไป Greater Element III โซลูชัน LeetCode135
1019สร้างโซลูชัน Leetcode ที่ยอดเยี่ยมของ String135
1020สตริงย่อยที่ใหญ่ที่สุดระหว่างโซลูชัน Leetcode สองอักขระที่เท่ากัน135
1021ค้นหาทัวร์รอบแรกที่เยี่ยมชมปั๊มน้ำมันทั้งหมด135
1022Depth First Search (DFS) สำหรับกราฟ135
1023ผลรวมดัชนีขั้นต่ำของสองรายการ135
1024นับ subarrays ที่สูงสุดรองลงมาก่อนสูงสุด135
1025เพิ่มองค์ประกอบแรกเป็นสองเท่าและย้ายศูนย์ไปยังจุดสิ้นสุด135
1026สร้าง Binary Tree จากการเป็นตัวแทนของ Parent Array134
1027จัดเรียงอาร์เรย์ใหม่เพื่อให้ 'arr [j]' กลายเป็น 'i' ถ้า 'arr [i]' เป็น 'j'134
1028ตรวจสอบโครงสร้างการค้นหาแบบไบนารี134
1029โซลูชัน Leetcode ของ Word ที่สั้นที่สุด134
1030ถอดรหัสสตริงจาก Alphabet เป็น Integer Mapping Leetcode Solution134
1031ฆ่ากระบวนการ LeetCode Solution134
1032คำนวณ nCr% p134
1033จำนวนวิธีสูงสุดในการแบ่งพาร์ติชันโซลูชัน LeetCode ของอาร์เรย์134
1034สร้างอาร์เรย์ด้วยโซลูชัน Leetcode ของ Stack Operations134
1035การข้ามผ่านขอบเขตของต้นไม้ไบนารี134
1036K ผลรวมสูงสุดของอาร์เรย์ย่อยที่ติดกันทับซ้อนกัน134
1037โซลูชัน Leetcode ที่ใหญ่ที่สุด134
1038โซลูชัน LeetCode Maze III134
1039จัดเรียงอาร์เรย์ใหม่เพื่อให้ตำแหน่งที่สูงกว่าคี่133
1040ข้อดีของ BST มากกว่า Hash Table133
1041โซลูชัน LeetCode สตริงการแย่งชิง133
1042ต้นไม้ไบนารีที่สมดุล133
1043Design Hit Counter โซลูชัน LeetCode133
1044ตัวเลขที่น่าเกลียด133
1045ธุรกรรมที่ไม่ถูกต้อง โซลูชัน LeetCode133
1046น่าเกลียดหมายเลข II LeetCode โซลูชั่น132
1047หมายเลขที่น่าเกลียดสุด ๆ132
1048การกำหนดที่อยู่ IP โซลูชัน LeetCode132
1049โซลูชัน Leetcode สตริงการเรียงลำดับแบบกำหนดเอง132
1050ย้ายองค์ประกอบเชิงลบทั้งหมดไปสิ้นสุดตามลำดับโดยอนุญาตให้มีพื้นที่ว่างเพิ่มเติม132
1051ค้นหาจำนวนคู่ในอาร์เรย์เพื่อให้ XOR เป็น 0132
1052Bitwise และช่วงตัวเลข โซลูชัน LeetCode132
1053ผลรวมสูงสุดของ 3 Subarrays ที่ไม่ทับซ้อนกัน132
1054สามารถจับภาพได้สำหรับ Rook Leetcode Solution132
1055กู้คืนโซลูชัน Leetcode ต้นไม้การค้นหาไบนารี132
1056นับคู่จากอาร์เรย์ที่เรียงลำดับสองอาร์เรย์ซึ่งผลรวมเท่ากับค่าที่กำหนด x132
1057ต้นไม้ค้นหาแบบไบนารี132
1058เพิ่มตัวเลขสองตัว132
1059กำหนดว่าสามารถรับเมทริกซ์โดยการหมุนโซลูชัน LeetCode หรือไม่131
1060สร้างวงเล็บ Leetcode Solution131
1061ความลึกแบบวนซ้ำครั้งแรกของกราฟ131
1062ค้นหาโซลูชัน LeetCode ของ Peak Element II131
1063ความแตกต่างสูงสุดระหว่างความถี่ของสององค์ประกอบเช่นองค์ประกอบที่มีความถี่มากขึ้นก็มีค่ามากกว่าเช่นกัน131
1064ใช้ Trie (ทรีคำนำหน้า) Leetcode Solution131
1065จำนวนพา ธ พาลินโดรมิกในเมทริกซ์131
1066การจับคู่นิพจน์ปกติ การจับคู่นิพจน์ปกติ การจับคู่นิพจน์ โซลูชัน LeetCode131
1067Binary Tree มุมมองด้านขวา โซลูชัน LeetCode131
1068Path Sum II LeetCode Solution131
1069ลำดับความยาวสูงสุดที่มีความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบที่อยู่ติดกันเป็น 0 หรือ 1130
1070จำนวนเกาะที่ปิด โซลูชัน Leetcode130
1071ค้นหา Peak Element130
1072ความสำคัญของพนักงาน LeetCode Solution130
1073ที่ใหญ่ที่สุด BST Subtree โซลูชัน LeetCode130
1074โคลนต้นไม้ไบนารีด้วยตัวชี้แบบสุ่ม130
1075จัดเรียงอาร์เรย์ใหม่เพื่อให้องค์ประกอบดัชนีมีขนาดเล็กลงและองค์ประกอบดัชนีคี่มีค่ามากกว่า130
1076การเติมพอยน์เตอร์ขวาถัดไปในแต่ละโหนด Leetcode Solution129
1077ประเภทของต้นไม้ไบนารี129
1078โครงสร้างข้อมูลไบนารีทรี129
1079นับขั้นต่ำเพื่อให้ได้อาร์เรย์ที่ต้องการ129
1080ผลที่ตามมาที่แตกต่าง129
1081ลบรายการที่ซ้ำกันออกจาก Sorted Array II Leetcode Solution129
1082ผลที่ตามมาของ Bitonic ที่ยาวที่สุด129
1083อาร์เรย์ย่อยที่มี K จำนวนเต็มต่างกัน Leetcode Solution129
1084จำนวนนักเรียนที่ทำการบ้านในเวลาที่กำหนดโซลูชัน Leetcode129
1085เพิ่มระยะห่างสูงสุดให้กับบุคคลที่ใกล้ที่สุด LeetCode Solution129
1086ขนาดต่ำสุด Subarray Sum129
1087ค้นหาช่วงที่เล็กที่สุดที่มีองค์ประกอบจาก k Lists129
1088Kth องค์ประกอบที่เล็กที่สุดในโซลูชัน LeetCode เมทริกซ์ที่เรียงลำดับ129
1089ทำให้เป็นอันดับและดีซีเรียลไลซ์ Binary Tree LeetCode Solution129
1090ค้นหาว่า subarray อยู่ในรูปของภูเขาหรือไม่129
1091Kth ผลิตภัณฑ์ที่เล็กที่สุดของอาร์เรย์ที่เรียงลำดับสองชุด LeetCode Solution129
1092บรรพบุรุษที่ต่ำที่สุด129
1093ช่วงเวลาคงที่เพิ่มการดำเนินการในอาร์เรย์128
1094แปลง BST เป็น Min-Heap โดยไม่ต้องใช้อาร์เรย์128
1095รวมผลรวม IV LeetCode โซลูชั่น128
1096ลบรายการที่ซ้ำกันออกจากอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ128
1097จำนวนพี่น้องของโหนดที่กำหนดใน n-ary Tree128
1098โซลูชัน Leetcode ภูมิภาคทั่วไปที่เล็กที่สุด128
1099เพิ่ม Triplet Subsequence โซลูชัน LeetCode128
1100เส้นทางรูทสู่ลีฟพร้อมผลรวมเป้าหมาย Leetcode Solutions128
1101พิมพ์แฝดทั้งหมดในอาร์เรย์ที่เรียงลำดับซึ่งเป็นรูปแบบ AP128
1102ค้นหาความแตกต่างสูงสุดระหว่างองค์ประกอบขนาดเล็กทางซ้ายและขวาที่ใกล้ที่สุด128
1103ค้นหาในเรียงลำดับอาร์เรย์ที่หมุน128
1104ลบ Palindromic Subsequences Leetcode Solution128
1105ระดับของแต่ละโหนดใน Tree จากโหนดต้นทาง128
1106ค้นหาสามองค์ประกอบจากสามอาร์เรย์ที่แตกต่างกันซึ่ง a + b + c = sum128
1107ผลรวมเส้นทาง127
1108ตัวละครต่อเนื่อง LeetCode Solution127
1109หาระยะห่างต่ำสุดระหว่างตัวเลขสองตัว127
1110ถัดไป การเรียงสับเปลี่ยน Leetcode Solution127
1111เซลล์ที่มีค่าคี่ในเมทริกซ์ LeetCode Solution126
1112รูปสามเหลี่ยมคะแนนขั้นต่ำของ Polygon Leetcode Solution126
1113สร้าง Binary Tree จากการสั่งซื้อล่วงหน้าและการสั่งซื้อทางไปรษณีย์ LeetCode Solution126
1114Subarray ที่ยาวที่สุดของ 1 หลังจากลบ One Element LeetCode Solution126
1115โซลูชัน Prime Palindrome LeetCode126
1116วันแห่งปี Leetcode Solution126
1117โซลูชัน Leetcode จำนวนสูงสุดอันดับสาม126
1118การนับคู่หาร126
1119พิมพ์คิวรี Q จำนวนมากขึ้นถัดไป126
1120เขียนโค้ดเพื่อตรวจสอบว่าต้นไม้สองต้นเหมือนกันหรือไม่125
1121นับโซลูชัน Leetcode กลุ่มที่ใหญ่ที่สุด125
1122Subarray ผลิตภัณฑ์สูงสุด125
1123การเรียงลำดับโทโพโลยี125
1124ผลรวมของเลขคู่หลังการสืบค้น125
1125ความแตกต่างขั้นต่ำที่แน่นอนใน BST Leetcode Solution125
1126ฟอร์แมตโซลูชัน String Leetcode125
1127ผลิตภัณฑ์ของช่วงในอาร์เรย์124
1128ค่าเฉลี่ยของอาร์เรย์หลังจากลบองค์ประกอบบางส่วน Leetcode Solution124
1129ลำดับ Moser-de Bruijn124
1130โซลูชัน Leetcode มูลค่าการค้นหาไบนารีที่ใกล้เคียงที่สุด124
1131ปัญหาผลรวมย่อยในช่องว่าง O (sum)124
1132โซลูชัน Leetcode ตัวคั่นพัน124
1133ค้นหาตำแหน่งแทรก124
1134มุมมองด้านล่างของทรีไบนารี124
1135พิมพ์มุมมองด้านขวาของทรีไบนารี124
1136เส้นผ่านศูนย์กลางของ N-Ary Tree LeetCode Solution123
1137เพิ่มขึ้นต่อเนื่องยาวนานที่สุด123
1138ค้นหาองค์ประกอบในเรียงลำดับอาร์เรย์ที่หมุน123
1139ต้นไม้ไบนารีสูงสุด123
1140สถานะ LeetCode ที่ถูกต้องของ Tic-Tac-Toe123
1141ค้นหาสองอาร์เรย์ย่อยที่ไม่ทับซ้อนกันซึ่งแต่ละรายการมีโซลูชัน LeetCode รวมเป้าหมาย123
1142ลำดับโกลอมบ์123
1143ตัดคัน123
1144Palindrome Permutation LeetCode Solution123
1145รวม BST สองตัวเข้ากับพื้นที่พิเศษที่ จำกัด122
1146ผลรวมขั้นต่ำของกำลังสองของจำนวนอักขระในสตริงที่กำหนดหลังจากลบอักขระ k122
1147ค้นหาลำดับต่อมาของขนาด 3 ในเวลาเชิงเส้น122
1148การสืบค้นจำนวนองค์ประกอบที่แตกต่างใน Subarray122
1149วิธีการซ้ำเพื่อค้นหาบรรพบุรุษของต้นไม้ไบนารีที่กำหนด122
1150สลับโหนดในคู่122
1151คิวลำดับความสำคัญ122
1152ตรวจสอบการสร้างอาร์เรย์ผ่านโซลูชัน Leetcode ที่เชื่อมต่อกัน122
1153สร้าง K Palindrome Strings LeetCode Solution121
1154Binary Tree เป็น Binary Search Tree Conversion121
1155ขั้นต่ำ Sideway Jumps โซลูชัน LeetCode121
1156ลบโหนดและส่งคืน Forest Leetcode Solution121
1157โซลูชัน LeetCode แบบสองพาร์ติชั่นที่เป็นไปได้121
1158Kth จำนวนน้อยที่สุดในตารางสูตรคูณ Leetcode Solution121
1159พิมพ์อาร์เรย์ที่แก้ไขหลังจากดำเนินการคำสั่งของการบวกและการลบ121
1160เส้นทางรถเมล์ Leetcode Solution121
1161ผลิตภัณฑ์สูงสุดของโซลูชัน LeetCode Binary Tree แบบแยกส่วน121
1162แปลง BST เป็น Greater sum Tree120
1163แฟกทอเรียลต่อท้าย Zeroes โซลูชัน LeetCode120
1164เปรียบเทียบสตริงตามความถี่ของโซลูชัน Leetcode ตัวอักษรที่เล็กที่สุด120
1165ค้นหาตัวคูณเลขฐานสองที่เล็กที่สุดของจำนวนที่กำหนด120
1166ค้นหาลำดับงูที่มีความยาวสูงสุด120
1167นับลำดับไบนารีที่มีความยาวเท่ากันโดยมีผลรวมของบิตครึ่งแรกและครึ่งหลังเท่ากัน120
1168ผลที่ตามมาซ้ำซากยาวที่สุด120
1169แนะนำต้นไม้แดง - ดำ120
1170ค้นหาค่าที่มากที่สุดในแต่ละ Tree Row LeetCode Solution120
1171ค้นหาระบบข้อเสนอแนะ LeetCode Solution120
1172หมุนอาร์เรย์120
1173เพิ่มผลรวมของความแตกต่างที่ต่อเนื่องกันสูงสุดในอาร์เรย์แบบวงกลม119
1174การสลับโหนดในรายการที่เชื่อมโยง โซลูชัน Leetcode119
1175จำนวนการสั่งซื้อใน Backlog Leetcode Solution119
1176ต้นทุนขั้นต่ำในการย้ายชิปไปยังตำแหน่งเดียวกัน โซลูชัน LeetCode119
1177ต้นไม้ตัดสินใจ119
1178สตริงย่อย Palindromic Leetcode Solution119
1179กราฟและการแสดง118
1180ลบจำนวนขอบสูงสุดเพื่อให้กราฟสามารถสำรวจได้อย่างเต็มที่ Leetcode Solution118
1181subarray bitonic ผลรวมสูงสุด118
1182การย้ายขั้นต่ำไปยัง Equal Array Elements โซลูชัน LeetCode118
1183K'th องค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดใน BST โดยใช้ช่องว่างคงที่118
1184จำนวนส่วนสูงสุดของความยาว a, b และ c118
1185โซลูชัน LeetCode ของโปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บ118
1186นับคู่ที่มีผลิตภัณฑ์อยู่ในอาร์เรย์118
1187บรรพบุรุษร่วมที่ต่ำที่สุดในโครงสร้างการค้นหาแบบไบนารี118
1188ลดองค์ประกอบเพื่อสร้าง Array Zigzag LeetCode Solution118
1189หมายเลขสามเหลี่ยมที่ถูกต้อง117
1190การสร้างคิวใหม่ตามความสูง117
1191เวอร์ชันแรกที่ไม่ดี117
1192โซลูชัน LeetCode Array ที่ต่อเนื่องกัน117
1193วิธีพิมพ์จำนวน A สูงสุดโดยใช้ปุ่มสี่ปุ่มที่กำหนด117
1194ผลรวมของใบซ้าย LeetCode Solution117
1195Matchsticks กับ Square Leetcode Solution117
1196ย้อนกลับเส้นทางใน BST โดยใช้ Queue117
1197กรองร้านอาหารตามอาหารมังสวิรัติ ราคา และระยะทาง โซลูชัน Leetcode116
1198Kth องค์ประกอบที่เล็กที่สุดใน BST116
1199เดาคำ116
1200การสืบค้นช่วงสำหรับลำดับต่อมา Bracket ที่ถูกต้องยาวที่สุด116
1201ผลรวมสูงสุดของคู่ที่มีความแตกต่างเฉพาะ116
1202ใบไม้ที่ใกล้เคียงที่สุดใน Binary Tree LeetCode Solution116
1203การเคลื่อนย้ายหินไปจนถึงโซลูชัน Leetcode แบบต่อเนื่อง116
1204แปลง Sorted Array เป็น Binary Search Tree LeetCode Solutions116
1205แบบสอบถามอาร์เรย์สำหรับการแทนที่และผลิตภัณฑ์แบบทวีคูณ116
1206การต่อกันของ Array LeetCode Solution115
1207ตัวแบ่งจำนวนเต็ม LeetCode Solution115
1208บรรพบุรุษร่วมที่ต่ำที่สุดของโซลูชัน Leetcode แบบไบนารี115
1209แปลงจำนวนเต็มเป็นผลรวมของโซลูชัน Leetcode จำนวนเต็มไม่มีศูนย์สองตัว115
1210Swap ขั้นต่ำเพื่อสร้างลำดับที่เพิ่มขึ้นโซลูชัน LeetCode115
1211ด้วยต้นไม้ไบนารีคุณจะลบครึ่งโหนดทั้งหมดได้อย่างไร?115
1212แทนที่ค่าที่เท่ากันสองค่าติดกันด้วยค่าหนึ่งที่มากกว่า114
1213การสืบค้นช่วงผลรวมโดยใช้ตารางกระจัดกระจาย114
1214สไลซ์เลขคณิต II – ลำดับต่อมา โซลูชัน LeetCode114
1215แผ่โซลูชัน LeetCode เวกเตอร์ 2D ให้เรียบ114
1216หารสองจำนวนเต็ม Leetcode Solution114
1217ผสานการเรียง113
1218Perfect Squares โซลูชัน LeetCode113
1219ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ Binary Tree LeetCode Solution113
1220โซลูชัน Leetcode เครื่องหมายบวกที่ใหญ่ที่สุด113
1221โซลูชัน Leetcode ข้ามเส้นทาง113
1222ความลึกสูงสุดของไบนารีทรี113
1223โซลูชัน LeetCode Perfect Square ที่ถูกต้อง113
1224ฟอร์แมตวันที่ โซลูชัน LeetCode113
1225พลังของสอง113
1226ปัจจัยที่ k ของ n Leetcode Solution113
1227แชมเปญทาวเวอร์ โซลูชัน LeetCode113
1228LRU Cache Leetcode Solution113
1229ค่าเฉลี่ยของช่วงในอาร์เรย์112
1230พิมพ์อาร์เรย์ที่แก้ไขหลังจากการดำเนินการเพิ่มช่วงอาร์เรย์หลายรายการ112
1231คำถามเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของเลขคู่หรือเลขคี่ในช่วงที่กำหนด112
1232ค้นหาขั้นต่ำใน Rotated Sorted Array II LeetCode Solution112
1233ตัวหนาในสตริง LeetCode Solution112
1234ตรวจสอบ BST ที่เหมือนกันโดยไม่ต้องสร้างต้นไม้112
1235คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยใช้ Word โดยการจับคู่คำ112
1236หลักสูตรคู่ขนาน II โซลูชัน LeetCode112
1237ผลรวมสูงสุดของเส้นทางในสามเหลี่ยมตัวเลขด้านขวา112
1238ใหม่ 21 เกม112
1239เขียนฟังก์ชันเพื่อหาจุดตัดของรายการที่เชื่อมโยงสองรายการ112
1240ขยายองค์ประกอบให้ใหญ่ที่สุดโดยใช้อาร์เรย์อื่น112
1241นับชุดย่อยที่มีเลขคู่ที่แตกต่างกัน111
1242ตรวจสอบว่าทุกระดับของ Binary Tree ทั้งสองเป็นแอนนาแกรมหรือไม่111
1243พิมพ์ n เงื่อนไขของลำดับนิวแมน - คอนเวย์111
1244การโคลนกราฟ111
1245BST ไปยังต้นไม้ที่มีผลรวมของคีย์ที่เล็กกว่าทั้งหมด111
1246ตรวจสอบว่าแต่ละโหนดภายในของ BST มีลูกเดียวหรือไม่111
1247ค่าสูงสุดที่ดัชนีที่กำหนดในโซลูชัน LeetCode ที่มีขอบเขต111
1248ออกแบบ Skiplist โซลูชัน LeetCode111
1249โซลูชัน Leetcode ค่ามัธยฐานของหน้าต่างบานเลื่อน111
1250Symmetric Tree โซลูชัน LeetCode โซลูชัน Leetcode111
1251อาร์เรย์ที่ต่อเนื่องกัน110
1252ไม่มีหมายเลข110
1253ค้นหาจำนวนขั้นต่ำของการดำเนินการผสานเพื่อสร้างอาร์เรย์พาลินโดรม110
1254โซลูชัน Leetcode ช่วงที่เล็กที่สุด110
1255Subarray ผลิตภัณฑ์สูงสุด110
1256อาร์เรย์สูงสุดจากอาร์เรย์สองอาร์เรย์ที่กำหนดให้มีลำดับเหมือนกัน109
1257ผสาน k เรียงลำดับรายการ Leetcode Solution109
1258ชื่อคอลัมน์แผ่นงาน Excel โซลูชัน LeetCode108
1259โซลูชัน LeetCode ที่ทับซ้อนกันของรูปภาพ108
1260นับและสลับการค้นหาในอาร์เรย์ไบนารี108
1261พิมพ์บรรพบุรุษของโหนดต้นไม้ไบนารีที่กำหนดโดยไม่มีการเรียกซ้ำ108
1262จำนวนองค์ประกอบที่น้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่กำหนดใน subarray ที่กำหนด108
1263ค้นหาองค์ประกอบที่เล็กที่สุดเป็นอันดับที่ k ใน BST (สถิติการสั่งซื้อใน BST)108
1264ตรวจสอบว่าสองโหนดอยู่บนเส้นทางเดียวกันใน Tree หรือไม่108
1265ลบขั้นต่ำเพื่อสร้างวงเล็บที่ถูกต้อง LeetCode Solution107
1266ตรวจสอบลำดับการสั่งซื้อล่วงหน้าของไบนารีทรี107
1267ต้นทุนขั้นต่ำปีนบันได LeetCode Solution107
1268องค์ประกอบที่ยิ่งใหญ่กว่าถัดไป107
1269Koko กินกล้วย LeetCode Solution107
1270วิธีต่างๆ ในการเพิ่มวงเล็บ Leetcode Solution106
1271ตรวจสอบว่าสตริงสามารถทำลายโซลูชัน Leetcode สตริงอื่นได้หรือไม่106
1272การแบ่งพาร์ติชัน Palindrome106
1273Peeking Iterator โซลูชัน LeetCode105
1274เวลาขั้นต่ำในการรวบรวม Apples ทั้งหมดใน Tree โซลูชัน LeetCode104
1275คิวที่เป็นระเบียบ โซลูชั่น LeetCode103
1276ผสานอาร์เรย์ที่จัดเรียง103
1277สตริงย่อยที่ยาวที่สุดโดยไม่ใช้อักขระซ้ำ Leetcode Solution103
1278ตรวจสอบอาร์เรย์ไบนารีว่าตัวเลขที่แสดงโดย subarray เป็นเลขคี่หรือคู่102
1279ช่วงการสืบค้นขั้นต่ำ (การสลายตัวของรากที่สองและตารางกระจัดกระจาย)102
1280นิวแมน - แชงค์ส - วิลเลียมส์ไพรม์102
1281เมทริกซ์ย่อยที่ใหญ่ที่สุดพร้อมการจัดเรียงใหม่ LeetCode Solution102
1282การจัดเรียงเหรียญ โซลูชัน Leetcode101
1283ตรวจสอบว่า X สามารถให้การเปลี่ยนแปลงกับทุกคนในคิวได้หรือไม่101
1284Array Nesting Leetcode Solution101
1285ผลรวมสูงสุดที่เพิ่มขึ้นตามมา100
1286เข้ารหัสสตริงด้วยความยาวที่สั้นที่สุด LeetCode Solution100
1287จำนวนดัชนีที่มีองค์ประกอบเท่ากันในช่วงที่กำหนด98
1288ผลิตภัณฑ์สูงสุดของลำดับต่อมาที่เพิ่มขึ้น98
1289พื้นที่รวมขั้นต่ำที่สูญเปล่าด้วย K Resizing Operations LeetCode Solution98
1290ค้นหา subarray เฉลี่ยสูงสุดของความยาว k98
1291ดัชนีสุ่มเลือก LeetCode Solution97
1292จำนวนคนขั้นต่ำในการสอนโซลูชัน LeetCode97
1293แบบสอบถามสำหรับค่าทศนิยมของ Subarrays ของ Binary Array97
1294ค้นหาผู้ชนะของเกม Circular โซลูชัน LeetCode96
1295แปลงเป็นฐาน -2 โซลูชัน LeetCode96
1296แปลง BST เป็น Binary Tree เพื่อให้ผลรวมของคีย์ที่ใหญ่กว่าทั้งหมดจะถูกเพิ่มเข้าไปในทุกๆ96
1297โซลูชัน Subarray Sum LeetCode อย่างต่อเนื่อง96
1298การส่งผ่านคำสั่งในแนวตั้งของ Binary Tree LeetCode Solution95
1299เพิ่มโซลูชัน Leetcode สองหมายเลข95
1300Binary Tree เป็น Binary Search Tree Conversion โดยใช้ชุด STL95
1301จำนวนเต็มต่ำสุดที่เป็นไปได้หลังจากมากที่สุด K Adjacent Swap บนตัวเลข โซลูชัน LeetCode94
1302ตรวจสอบอาร์เรย์ของขนาด n สามารถแสดง BST ของระดับ n ได้หรือไม่94
1303โซลูชัน LeetCode หมายเลข Palindrome94
1304จำนวนครั้งต่อๆ มาที่ตรงตามเงื่อนไขผลรวมที่ให้มา โซลูชัน LeetCode94
1305ข้อความค้นหาเกี่ยวกับ XOR ของตัวหารคี่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของช่วง93
1306Jump Game IV โซลูชัน LeetCode93
1307เข้าถึงหมายเลขโซลูชัน LeetCode93
1308แทรก ลบ GetRandom O(1) Leetcode Solution93
1309ออกแบบระบบใต้ดิน Leetcode Solution89
1310พิมพ์โซ่ความยาวสูงสุดของคู่87
1311ตรวจหาโซลูชัน Leetcode ของ Capital86
1312ออกแบบลีดเดอร์บอร์ด Leetcode Solution85
1313สตริงย่อยที่มีการต่อคำทุกคำ Leetcode Solution83
1314โซลูชัน LeetCode องค์ประกอบที่ใช้บ่อยยอดนิยม82
1315สวอปขั้นต่ำเพื่อรวมโซลูชัน Leetcode เข้าด้วยกันทั้งกลุ่ม82
1316นับหมู่เกาะย่อย โซลูชัน LeetCode80
1317โซลูชัน Leetcode รวมเส้นทางขั้นต่ำ80
1318เปลี่ยนตัวอักษร โซลูชัน LeetCode79
1319Binary Tree Inorder Traversal โซลูชัน LeetCode79
1320รายการที่เชื่อมโยงคู่คี่ โซลูชัน Leetcode77
1321จุดนัดพบที่ดีที่สุด โซลูชัน LeetCode76
1322ลำดับต่อมาที่ยาวที่สุด โซลูชัน LeetCode76
1323ถอดรหัสสตริง Leetcode Solution74
1324ค้นหาโซลูชัน LeetCode ผู้พิพากษาเมือง74
1325โซลูชั่น LeetCode ปีประชากรสูงสุด73
1326ค้นหาโซลูชัน LeetCode ผู้พิพากษาเมือง73
1327โซลูชัน LeetCode Subarray ต่อเนื่องที่ไม่ได้เรียงลำดับที่สั้นที่สุด71
1328รวมรูทกับหมายเลขลีทโค้ดโซลูชั่น71
1329ออกแบบ เพิ่มและค้นหาคำ โครงสร้างข้อมูล โซลูชัน LeetCode68
1330สี่เหลี่ยมผืนผ้าทับซ้อน LeetCode Solution67
1331แผ่ Binary Tree ให้แบนเพื่อแสดงรายการที่เชื่อมโยง LeetCode Solution67
1332Range Sum Query 2D – โซลูชัน LeetCode ที่ไม่เปลี่ยนรูป66
1333เกมสโตน IV โซลูชัน LeetCode66
1334คะแนนของวงเล็บ LeetCode Solution66
1335โซลูชั่น LeetCode ปีประชากรสูงสุด66
1336แทรกลงในรายการที่เชื่อมโยงแบบวงกลมที่เรียงลำดับแล้ว LeetCode Solution65
1337เปิดเผยการ์ดในการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น Leetcode Solution63
1338Graph Bipartite คืออะไร? โซลูชัน LeetCode62
1339โซลูชัน LeetCode หมายเลขสามเหลี่ยมที่ถูกต้อง60
1340แบ่งช็อกโกแลต LeetCode Solution53
1341คำแนะนำทีละขั้นตอนจากโหนดต้นไม้ไบนารีไปยังโซลูชัน LeetCode อื่น47
1342ช่วงผลรวมของ BST LeetCode Solution45
1343ย้อนกลับโซลูชัน Leetcode จำนวนเต็ม42
1344จัดเรียงสี โซลูชัน LeetCode42
1345ค้นหา K องค์ประกอบที่ใกล้เคียงที่สุด LeetCode Solution40
1346หมายเลขคอลัมน์ของแผ่นงาน Excel โซลูชัน LeetCode37
1347ความยาวด้านสูงสุดของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีผลรวมน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ LeetCode Solution37
1348หมุนโซลูชัน LeetCode สตริง36
1349ขนาดสูงสุด Subarray Sum เท่ากับ k Leetcode Solution18
1350โซลูชัน LeetCode ไฮไฟว์17
1351โซลูชัน Leetcode ของดัชนี H15
Translate »